Meniñ ilkinji 1 000 000 dollarym

Meniň ilkinji 1 000 000 dollarym

Robert Kiýosakiniň "Baý kaka, Garyp kaka" kitabynyň äheňinde ýazylan.

Näme üçin baýlar – baýaýarlar, garyplar – garyplaşýarlar, a köp adamlar bolsa hiç haçan özleriniň göwün islän zatlaryny edinip bilmeýärler?

"Baý kaka, Garyp kaka" kitabynda Robert Koýosaki probleman...

Dowamy »

995 3
Köneler, 8 years ago


Opera link tmcell ucin

shuña bas

Dowamy »

842 5
Köneler, 8 years ago


Dostumyñ haýyshy boýunça:

Shuña bas opera mini

Dowamy »

885 1
Köneler, 8 years ago


Ýetginjek

Öňküsine
görä üýtgeşik dünýä,
Nämüçindir dünýäň öňküligi
ýok,
Ol özünden uly bolmak isleýär,
Öz ýaşyndan uly bolup bilenok.
Görýän düýşleri hem öňküleri
däl-
«Söýüşen gyzlary bardy bir
çene,
Ol ýuwaş-ýuwaşdan düşünüp
barýar
Gelinleň, gyzlaryň gözelligine.
Bi...

Dowamy »

1053 2
Köneler, 8 years ago


Jogapsyz sorag bolaýmasa munym

Salawmaleýkimler hormatly agzalar mende $ular ýaly sorag ýüze çykdyylham getiriji syr nämedekä? belki bilýänlerñiz bardyr?!

Dowamy »

612 2
Köneler, 8 years ago


Ýylgyryshyñ güýji :)

Ýylgyryshda güýç bar. Birje ýylgyrysh köp
zady berip bilýär. Bu barada, ine, sheýle bir
hekaýaty gürrüñ berýärler. Bir gyzjagaz
gussaly oturan bir adama garap ýylgyrýar.
Gyzjagazyñ mähirli ýylgyryshy ýüregine
ýalkym çaýan bu adam gussany unudyp, bir
mahal özüne ýagshylyk eden bir dostuna
hoshallyk ha...

Dowamy »

875 4
Köneler, 8 years ago


Toba (hekaýa)

Togsan dokuz adamyñ başyna
ýeten rehimsiz bir adam bar
eken. Bir gün ol eden işlerini
ýatlap, gaýga çümüpdir we ylymly
bir adamyñ ýanyna baryp,
geçmişini gürrüň beripdir. Toba
edip, dogry ýola gelmek
isleýändigini, dürs ýaşamak
isleýänini aýdypdyr. “Ýöne,
munça adamyñ ganyna
gala...

Dowamy »

1128 3
Köneler, 8 years ago


Tmcell 2g

Tmcell gsm 2g nomermiñ anteni 2 hepde bäri çykanok. Ba$gada anteni çykman duranlaryñyz barmy? Näme edip bolar kömegiñiz gerek.

Dowamy »

868 8
Köneler, 9 years ago


Harama seretmezlik, we ondan goranmak

Akyl satýara diýmäň, häzir ýazjaklarym bir kitapdan okan zatlarym. Peýdasy deger diýen umyt bilen...
Gözümi näme üçin haramdan aýryp bilemok?
“aý hiç zat bolasy ýokla” belasy...
• Elinde otlyçöp tutup duran bir jahylyň, bir uly köşgüň ýanmagyndan öň “aý hiç zat bolasy ýokla” diýmegi ýaly,
üns berilmeýän zatlaryň netijesi...

Dowamy »

850 5
Köneler, 9 years ago


Durmu$yñ ýañy

Bir oglan kakasy bilen
daglykdan
ýöräp barýardy. Oglan birden
ýykylýar we bir ýerini
agyrdyp,
jynssyz gygyrýar:
“AAAhhhhhhhhhhh!!!”
Geň galmaly, ol sesiň
gaýtalanmasyny eşidýär:
“AAAhhhhhhhhhhh!!!”
Oglany bilesigelijilikden
“Kimsiň?” diýip gygyrýar. Ol
dag
ta...

Dowamy »

879 5
Köneler, 9 years ago


SEN YZYŇA AHMYR BILENSERETME

SEN YZYŇA AHMYR BILEN
SERETME

Sen yzyňa ahmyr bilen seretme,
bolan işe peýdasy ýok ahmyryň.
Sen yzyňa gahar bilen seretme,
bolan işe peýdasy ýok gaharyň.

Sen yzyňa bakyp, gyýylma hergiz
görüp bilmäniňe aly, hiläni.
Sen yzyňa bakyp, aglama hergiz,
giden getirilmez gozýaş...

Dowamy »

695 2
Köneler, 9 years ago


DURMUŞ SENIŇ ÖZÜŇKI

DURMUŞ SENIŇ ÖZÜŇKI

Durmuş seniň özüňki,
Berme kimsäň eline!
Ömür seniň özüňki,
Sowurma gyş ýeline!

Hudaý saňa beripdir
Aň hem üşük, göz-gulak;
Gör hem eşit, hem oýlan,
Bolma hiç kime dolak!

Ýollar seniň özüňki,
Kimsä öňüň bekletme;
Gazanjagyň özüň...

Dowamy »

633 1
Köneler, 9 years ago


Syr. (Düýä belli baýadamlaň syry aýanboldy)

Syr
Sizin başarjaňlygyňyzyň, iş
edip bilijiligiňiziň, ähli
arzuwlaryň hasyly, siziň
ukybyňyzyň çägi, beýniňiziň
pikir edip biliş çäginde
tamamlanýandyr!
Граница ваших
способностей и
возможностей, в пределах
ваших мыслей!
Göz öňine getiriň,
nirede ähli siziň arz...

Dowamy »

1325 18
Köneler, 9 years ago


Tm cell (altyn-asyr)

Tm cell_de näçe gùrle$señem pul iýenaklaý ýøne internet hyzmatlary ùçin iýýä siziñkem solar ýalymy doslar

Dowamy »

1372 6
Köneler, 9 years ago