Näme üçin derleýäris?

Ynsan öz be­
deniniň tepmeraturasyny kada­
ly ýagdaýda saklamak üçin gyş
aýlarynda galyň geýinýär. To­
mus paslynda bedeniň tempera­
turasynyň kadaly ýagdaýda bol­
magy üçin adam derleýär. Yn­
san beýnisinde deriň ýüze çyk­
magy üçin zerur bolan ýörite
der mäzleri bolýar. “Hipotala­

Dowamy »

584 0
Köneler, 8 years ago


Rap abraylary kimde?

Siziñ pikirñizçe haýsy rep topardakylar ýa-da haýsy reprler gowy aýtýa.
Gowy aýtýanlar herýerde kän: era89_dz-ed_don-max_syke_kadyr_atash_iska söwip aýtmaga gezek gelende oñaraýaraý
balkan tarapdan zumer_aragon
lebapdan jt_ jeyka
abadandan lablaze_2a
özbilýänlermä shular bashgada özine repr diýýänler kän. Siziñ pi...

Dowamy »

1845 25
Köneler, 9 years ago


Halan ýazgylarym

Halan ýazgylarymyñ linkini $u ýere ýygnap goýaýyn diýdim soñ añsat tapar ýaly

Dowamy »

1031 11
Köneler, 9 years ago


Oraza nebsi jylawlaýar

Mübärek Remezan aýynda oraza
tutmagyň hem maddy hem-de ru­
hy taýyndan peýdalary diýseň
köpdür. Alymlar bir aýlap agyz
beklemek bilen bir hatarda, ruhy
taýyndan hem kämilleşýändigiňi
aýdýarlar.
Hünärmenleriň aýtmagyna görä,
Mukaddes Remezan aýynda ora­
za tutan adam, öz-özüne erk et­

Dowamy »

1084 6
Köneler, 9 years ago


''Durmuş näme?''

Maňa öwran-öwran
Diýdiler: ''Ýigit,
Sen durmuşy öwren,
Sen durmuşa git.

Şäherde güýz, gyşy
Geçirmä derek,
Gidip bu durmuşy,
Öwrenmek gerek!''

Düşünemok aýan,
Düşünemok hiç.
Men nirde ýaşaýan
Şu wagta deňiç?

Men haýsy duzakda,
Haýsy ýol...

Dowamy »

847 6
Köneler, 9 years ago


Oguznama ýa-da käbir bilmelizatlarymyz...

3-likler.3 adamdan ashyňy
gysganma;
myhmandan.
ýetimden
çagadan
3-zat duýdansyz geler;
bagt
ölüm
söýgi
3-sany howandaryň bar;
Taňryň
eneň-ataň
ýanýoldashyň
3-sany dushmanyň bar;
gaharyň
ertire goýan ishiň
nähak ynjydan dostyň
3-zad...

Dowamy »

953 11
Köneler, 9 years ago


Dostumyñ haýyshy boýunça...

Dostum talyplarda turkmençe opera miniñ linkini goýup bermegimi haýysh etdiShuña basyp gör

Dowamy »

900 4
Köneler, 9 years ago


ÝÖRE, DURMA...

Ýöre, durma, gowşama,
bolmanda hool çüňke ýet,
öwrül şondan sagyňa,
a biraz soň çepe git...
Ýöre, durma, gymylda,
kyn bolsa gitmek eňip,
emma dönme yzyňa,
ýadan bolsaň al demiň.
Ýöre, durma, ýaýdanma,
gidiberseň ýolugra
görersiň köp adamy,
käte ýadadar gowry,
galmag...

Dowamy »

1047 11
Köneler, 9 years ago


Öziñizi SYNAP GÖREÝIN DIÝSE­ŇIZ...

1) Ir bilen turup, a) ýatýan ýeri­
mi hiç haçan ýygnamaýaryn
b) ýatýan ýerimi köplenç ýyg­
naýaryn, emma käwagt unud­
ýaryn.
ç) ýatýan ýerimi hökman ýyg­
naýaryn.
2) Sapaklarymyň rejesini
a) ir bilen taýýarlaýan.
b) adatça agşam taýýarlaýan,
ýöne käwagt unudýaryn.
ç) hemiş...

Dowamy »

1004 14
Köneler, 9 years ago


Gyzlara sargyt

Köpçülikde gaty gülmäň. Gülkiniň
sesi ýedi ädimden aňryk
eşidilmesin. Çasly gülki haýa
perdesini ýarýan närsedir!
Size giň-giň ädimläp, batly
ýöremek gelişmeýär. Her ädimiň
giňligi bir daban bolsun,
howlugyp ýöräňizde ädimiň arasy
iki dabandan giň bolmasyn. Siz uly
gyz ahyry! ;)
...

Dowamy »

1089 18
Köneler, 9 years ago


Durmuşdan dynç almak.( hekaya )

dumuşdan dynç almak.
nädip durmuşdan dynç alyp
bolarka? heý durmuşy yryp
bolmazmyka? hany gürleşip
göreýin: “ajaýyp durmuş meni 1
aý günüme goý, menden
uzagrakda dur, azar berme…
men biraz seň içiňde däl-de
daşyňda ýaşap göreýin, sensiz
ýaşap göreýin! seň daşyňa
çykmak belki woob...

Dowamy »

1128 14
Köneler, 9 years ago


Durmuşdan dynç almak.( hekaya )

dumuşdan dynç almak.
nädip durmuşdan dynç alyp
bolarka? heý durmuşy yryp
bolmazmyka? hany gürleşip
göreýin: “ajaýyp durmuş meni 1
aý günüme goý, menden
uzagrakda dur, azar berme…
men biraz seň içiňde däl-de
daşyňda ýaşap göreýin, sensiz
ýaşap göreýin! seň daşyňa
çykmak belki woob...

Dowamy »

558 0
Köneler, 9 years ago


Durmuşdan dynç almak.( hekaya )

dumuşdan dynç almak.
nädip durmuşdan dynç alyp
bolarka? heý durmuşy yryp
bolmazmyka? hany gürleşip
göreýin: “ajaýyp durmuş meni 1
aý günüme goý, menden
uzagrakda dur, azar berme…
men biraz seň içiňde däl-de
daşyňda ýaşap göreýin, sensiz
ýaşap göreýin! seň daşyňa
çykmak belki woob...

Dowamy »

537 0
Köneler, 9 years ago


Seni uzakdan söýmekhas gowudy

Salam agzalar we myhmanlar.
Talyp agzalarymyzyñ köpusi
shuwagt kanikuldadyr, käbiri
öýune gaýdandyr, käbiri
entegem masgalasyndan
uzakdadyr. Meniñ hem tm
gelenime ýañy bir 2 hepde
boldy. Masgalamy sheyle bir
kuysedim yöne käwagt
dushunishmezlik chykyp bilýä,
bilmän ejemiñ göwnune...

Dowamy »

615 0
Köneler, 9 years ago


Seni uzakdan söýmekhas gowudy

Salam agzalar we myhmanlar.
Talyp agzalarymyzyñ köpusi
shuwagt kanikuldadyr, käbiri
öýune gaýdandyr, käbiri
entegem masgalasyndan
uzakdadyr. Meniñ hem tm
gelenime ýañy bir 2 hepde
boldy. Masgalamy sheyle bir
kuysedim yöne käwagt
dushunishmezlik chykyp bilýä,
bilmän ejemiñ göwnune...

Dowamy »

745 5
Köneler, 9 years ago


Ýürekde açylan ýaralar(hekaýa)

Bir hekaýa kitabyndandan
ýadymda galanyndan
paýlaşaýaýyn. Özümçe käbir
ýerlerine goşant goşdym.
Ýürekde ýara açmamak gerek
emma gynansagam,
kä halatlarda üns bermän
açylmagyna sebäp bolaýýas. Bu
hekaýa belki birazajyk ünslüje
bolmagymyza peýda berer
umydy bilen…
Ol gün ýen...

Dowamy »

911 6
Köneler, 9 years ago


Gyzdan kakasyna hat

" Tiz kömek " ulagy ýokary
tizlikde hassahana tarap
barýardy. Ulagyñ içindäki hassa
ajal bilen göreshýärdi.
Bir gysym bolup ýatan adam
heniz 40 hem ýashamandyr.
Dashky görnüshine seretseñ
welin, 60 ýash töweregi bardyr
diýersiñ. El-aýagy diñe süñk
bilen ham, etden zat galmandyr,
...

Dowamy »

1650 11
Köneler, 9 years ago


Adgjmptw123456789

Nädip surat.aýdym.we..$m goýulýaraý öwredäýiñ.mysal üçin $u temada nädip öz suratymy goýup bilerin

Dowamy »

1062 11
Köneler, 9 years ago