Boş wagtym goşgy düzýän diýen Ýaş şahyr agzamyza

Ýaş şahyr, yoga agzanyň aýdanlaryna goşulmak bilen, siziň pikir geçirmekde gowşakdygyňyzy aýdasym gelýär. Siziň goşgyňyzy okap, şol pikirleri ekspromt görnüşinde goşga geçirdim. Bu pikirlerin ählisi size degişli, şonuň üçin indi goşgy ýazmak hyýalyňyzda bolsa öz goşgyňyz bilen şu goşgyny deňäp, öz ýalňyşlyklaryňyzy düzedip bilersiňiz.

Dowamy »

467 1
Edebiýat, 1 year ago


,,Göwün'' bolan waka

Göwün
Awtory:Seýitliýew Maksat
Bolan waka
Awtobus menziline tarap sallamlyja ýöräp barýardym.Tebigatda güýz pasly saralan ýapraklaryny zemine seçelemegini dowam etdirýärdi.Men...

Dowamy »

618 3
Edebiýat, 1 year ago


Goşgy

Söýgime
Sen gaşlaň astynda gözleriň süzüp
Diýýärsiň: ,,Ömrümiň ýazy, ezizim,
Men soňky deme çen seni söýerin,
Ýöne sen hem meni baky söýermiň?''

Ýeri nämä gerek beýle sowallar?
Gözler saklamaýar aşygyň syryn.
Seň ýüregiň baky söýüp başarsa
Meň ýüregmem gara daş däl ahyryn.

Dowamy »

367 0
Edebiýat, 1 year ago


Enäniň ykbaly

Enäň ykbaly

Kerim Gurbannepesowyň ýadygärligine

Gara duman ýer ýüzüni büredi,
Doňan buzlar damja bolup eredi,
Sebäp bäş balasyn dünýä indiren
...

Dowamy »

436 1
Edebiýat, 1 year ago


Ýazgyt ( nowella)

Ýazgyt (nowella)
Göýä säher çagy gopan tupana çalym edýän ýowuz uruş uzak ýerlerde dowam edýärdi. Emma ol özüniñ badyny gaçyrman haýdan-haý öñe hereket etmegini dowam etdirse garaşylmadyk hasrat bolup, bu gün bolmasa ertir ganly gözlerini islendik ýere aýlap biljekdigine hiç şübhe ýokdy. Şol sebäpli her bir ýarag tutyp bilýän erkek...

Dowamy »

416 1
Edebiýat, 1 year ago


Seniň gözýaşyň

Şemal öwsüp, gara saçlaryň darar,
Gözleriňi süzüp, galdyrsaň başyň.
Dünýäň ummanlarna belentden garar
Seň gözleňden gaçan bir damja ýaşyň.

Bu günler ötüp dur yzly-yzyna,
Şatlyk, hasrat bilen gabaryp daşym.
Kyn günlemde kuwwat berdi dyzyma
Seň gözleňden gaçan bir damja ýaşyň.

Öm...

Dowamy »

357 4
Edebiýat, 1 year ago


Ýazyjy şahyrlaryň salgysyny, tel. nomerini biýäňizmi

Salam hormatly agzalar, eger araňyzda türkmen ýazyjy şahyrlarynyň salgysyny, tel.nomerini bilýän bar bolsa ýazaýsaňyz.

Dowamy »

640 5
Sorag-jogap, 1 year ago


Goşgy

Awtory: Maksat Seýitliýew
Durmuş
Men durmuşa başgaçarak düşünýän,
Durmuş- köl içinde ýatan suw däldir.
Ol mydama däli derýa deý joşup,
Öz akymy bilen öňe gidýändir.

Durmuşy hakykat bilen agtaryp,
Her gün gussa bilen atyrdym daňy.
Maňa bu durmuşda rol beril...

Dowamy »

350 0
Edebiýat, 1 year ago


Saňa

Saňa
Sen maňa her gezek:,, Hoş gal! ''diýeňde
Ýüregim agaçda ýapraklar deýin,
Saralar, soň bolsa güýzdäki ýaly
Agaçdan zemine gaçar, ezizim!

Ýöne ýürek bolup gaçan ýapraklaň
Her düýbünden müňläp ýüregim öner,
Topraga kök uran sansyz ýüreklem
Zeminiň gursagna sygmazdy meger.

Dowamy »

440 0
Köneler, 1 year ago


Eneme

Eneme
Aglap-eňräp, uly dünýä gelemde,
Ene mähri bilen diňdirdiň meni.
Dilsizdim, derdimi gözümden aňlap,
Halal ak süýt bilen emdirdiň meni.

Ine, indi başym aman, janym sag,
Uzadan ýerime ýetip dur elim.
Ýöne şol gazanan ýüz müň zadymyň
Togsan dokuz müňün sen berdiň, enem!

...

Dowamy »

625 0
Köneler, 1 year ago