gelin shundan many chykaralyn.

adamyn bir matach zady hosh sozdir
hosh soz aydyn depesine tach bolar
dirilikde aydyn dirika sylan
kim bilip dur bir yyldan son gich bolar

gowa gowy diyin entek dirika
gerek yerde yyly soz bir guych bolar
hokman olerine garashyp durman
kim bilip dur bir aydan son gich bolar

ya...

Dowamy »

2668 33
Köneler, bond tarapyndan 14 years ago

Rap ýörelgäm.

Salam oglar we gyzlar! Meniñ lakamym Chowdur. Adym Yuska. Ýashym18. Men Kazan tehnologik uniwersitetiniñ 1 kurs talyby. Shu ýyl Ashgabatdaky saglyk mekdebi (medschool) berzeññide gutardym. Ashgabatda 11 mkr ýashaýan. Geljekgi raperleriñ biri. Ýone men Iska Makez ýaly diss yazyp reklama edip ýorjek dal. Mana yaranokmy diñlamok. Beydip soguship ozüñe...

Dowamy »

2932 35
Köneler, Chowdur tarapyndan 14 years ago

''Menin''

Nazin bilen goşgy baryn yazdyrdyn,
Jik-jik edip oglanlary azdyrdyn.
Ernim suwly köp yzynda gezdirdin,
Sensiz nenen bolar bu halym menin.

Hazirki yagdayym sen bir bilsedin,
İsleyarin sen yanymda bolsadyn.
Bir gün gelip yylşarypjyk gülsedin,
Şonda yaza döner bu halym menin.

Sen g...

Dowamy »

1940 16
Köneler, jalaylar tarapyndan 14 years ago

ykdysadyyet sozin manysy name?

ykdysadiyet sozinin manysyny bilyaniniz bar bolsa ichinizde psiholoklardan bashga ylymlylar bar bolsa

Dowamy »

3137 26
Köneler, bond tarapyndan 14 years ago

Ben Laden kim?

Salam gadyrly talyplar.com'yn agzalary!Bu mowzuk diňe bir politikleri gyzyklandyrman eysem hemme adamlary gyzyklandyrsa gerek!Sizin pikirnizce Ben Laden kim!Dashary yurtlaryn kopusunde kellelerine gelyan ilkinji zat musulman,terorist,musulmanlan kopusi terorist yaly pikir.Emma menin pikirimce Ben Laden musulman dal.Cunki bular yaly ish edyan adamyn...

Dowamy »

1872 9
Köneler, SerJon tarapyndan 14 years ago

Turkmence.com we netije

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Oňatmy ýagdaýlaryňyz?!

Talyp agzalarymyza, eger bar bolsa, synaglarynda zehin açyklygy we başarnyk dileýärin Biribardan!

Asyl mowzuga gelsek:

Farabi many taýdan bir ýerde diýen ekeni:
"türkleriň goýan türkçe ýazgylaryny näçe aýyrsamam t...

Dowamy »

2958 23
Köneler, ata tarapyndan 14 years ago

Baris Manconyn Gulpembe atly aydymy Hezreti Muhammet ucin yazylmandyr

Men kopden bari Baris Manconyn Gulpembe atly aydymyny Hezreti Muhammet ucin yazyldy diyip bilyadim welin hakykaty ol aydymy Barys Manco ole garry enesi Nimet Manco ucin yazan ekeni. Aydym birhili gynancly yone hakyky sungat eseri.

Dowamy »

2112 8
Köneler, Farabi tarapyndan 14 years ago

Türkmen ýagşylyk edermi?

Türkmen yagşylyk edermi işin ujunda pul bolmasa... Näbileýin... geçenlerde şeýle waka boldy: türkmenistana käbir okuw bilen baglanyşykly dokument ibermeli boldum iki sapar stambuldan... onsaň men aeroporta gidip reýsa çyktym we türkmenler bilen şeýleräk dialoga girip çyktym:

------------------------------------------

h...

Dowamy »

2288 23
Köneler, hoser tarapyndan 14 years ago

Türkmen ýagşylyk edermi?

Türkmen yagşylyk edermi işin ujunda pul bolmasa... Näbileýin... geçenlerde şeýle waka boldy: türkmenistana käbir okuw bilen baglanyşykly dokument ibermeli boldum iki sapar stambuldan... onsaň men aeroporta gidip reýsa çyktym we türkmenler bilen şeýleräk dialoga girip çyktym:

------------------------------------------

h...

Dowamy »

1666 6
Köneler, hoser tarapyndan 14 years ago

SALAM MEN TAZE

Salam Gadyrly Agzalar
Men sayda taze geldim ...
Hosh geldim...
Meni tanayanlar bar bolsa hemmesine yalkimli salam ...

Dowamy »

1966 20
Köneler, kemaltm tarapyndan 14 years ago

Yazalyn

Salam agalar,jigiler,dostlar,gyzlar we shuna meňzeshler.Gelin talyplar coma giremizde myhman yaly aylanyp gitman,her mowzuk hakyndaky düshünjämizi yazalyn.Shonda arkayyn birbirimiz bilen düşünjelermizi paylasharys.Sizin düşünjelermiz menki bilen meňzesh bolman biler.Shondada chekinman yazyn.Kritiklerden gorkmaly.Yazalyn

Dowamy »

2585 44
Köneler, daKING tarapyndan 14 years ago

Ferrari iki yıl sonra uçacak.


Yerde 160, gökte 240 km FERRARI’nin 599 GTB modeline dayanarak geliştirilen uçan arabanın, iki yıl içinde kullanılmaya başlanacağı açıklandı. 400 bin dolar değerindeki Ferrari’den üretilen Autovolantor isimli aracın, çok güçlü 8 motorlu roket sistemi sayesinde havalanıp, uçacağı belirtiliyor. Tasarımcıları uçan Ferrari’nin yerdeyken saatte...

Dowamy »

2271 15
Köneler, mc_didar tarapyndan 14 years ago

Donuzlar topuldy: türkmen diplomat keselhanada

Türkmenistanyn Orsyetdaki ilçiliginde işleyan diplomat orslar tarapyndan urlypdyr. Diplomat şu wagt keselhanadamyş. Bu waka Türkmenistanyn nahili jogap berjegi belli dal yöne diplomadyn başga yurtda urlup yörse döwlet hem hiç hili jogapsyz galsa gaty kemsidiji. Yalnyşmayan bolsam geçen yyl hem orslar bir türkmeni urup keselhanalyk edipdiler.
...

Dowamy »

3448 31
Köneler, Farabi tarapyndan 14 years ago

Türkmen mp3 sahypalary barada pikiriňiz!


tmaydym.com(sazalemi.com), tmhits.com we turkmenpop.com(turkmens.com), iň tanymal türkmençe mp3 sahypalar şular. siziň pikiriňizçe şu saýtlaryň iň gowysy haýsysy? näme üçin?
Haýsy saýtyň nämesi kem? nähili bolmagyny islärdiniz? bir mp3 sahypasynda nähili hyzmatlar bolmagyny islärdiňiz!?

Dowamy »

5791 8
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 14 years ago

GuTLAmA

Hemmäňizi Obamanyň saýlanmagy bln tüýs ýüregimden gutlaýaryn. Gutlamak bln berk jan-saglyk uzak ömür arzuw edýärin. Goý ol Amerikanyň ody bln girip küli bln çyksyn...... :-)

Dowamy »

1562 6
Köneler, bayrişş tarapyndan 14 years ago

SALAM HATY BELKI OýLANMA BAýRY SAňA MENIň SöýGIMI HAS YAKYN DUşüNDIRER???sALAM kalbym Yenede men!NAME UCHIN??? BILEMOK DIYSEM YALNYSHARYN MEN SENSIZ YASHAYSHY GOZ ONUNE TUTUYP BILEMOK!SEN GORMESEM SENI DUYMASAM SENI SHONCHA BETER ISLEYAR YUREK =!SHONCHA CHALT SENIN YANYNA BARASYM GELYAR!
MENIN YUREGIM SENIN MEN JAN EDEMDE TRUBKANY ALMAYANLYGYNA YARYLYAR, YONE MEN SENIN YANYNDA ENE-ATAN BAR SHONUN...

Dowamy »

2310 20
Köneler, imperator tarapyndan 14 years ago

barmy gyzyklanyan

enterpreneurship (girişimcilik) den biraz söz açmak isleyarin

menin diyjek birzadım bar name üçin türkmen yaşları girişimcilikde yada taze üytgeşik bir zady orta atmakda we onı amal etmage başlamakda biraz passıw hereket edyar
bir iş kurmakdan bahsediyorum
sizem eşidensiniz ya-da okansınız bill gatesin harvarddan ayrılı...

Dowamy »

1830 9
Köneler, as tarapyndan 14 years ago

Name etmeli?

Salamaleykum talyp.Comyñ agzalary! Men bir joram bar ol bir oglan b\n soyusya. Oglan balkanly, ozi lebaply. Olar seyle bir biri-birini gowy göryaler, hatda bir günem görusmän bilenoklar. Olar durmus gurmakcy. Yone yekeje yonesi bar. Oglan hojalardan. Sizin bilisiniz yaly su wagta cenli turkmenlen arasynda tire-taypacylyk bar. Oglanyn masgalasy oz g...

Dowamy »

2463 33
Köneler, Moonflower tarapyndan 14 years ago

YENE YALNYZ GEçIREN AGşAMYMDA IçIMDäKI PIKIRLER YENE MEN!BILYAN MEN SENI YADATDYM EMMA MEN BOLAMOK SENSIZ! ADAMY KOP GORDUGINçE EGER SOýMEýäN BOLSAň YüREGIňI BULAşDYRYP BAşLAYAR!SENIň ONUN YALY HASIYETLERIN ýOKDUGYNY BILYäN...
ýöNE MENIň HEREKETLERIME-DE MEN DOGRY DIYEMOK!SEBäP DIýSEň DüşüNYäN!YöNE BOLANOK!BIRJE GUN Iň BOLMANDA SEň SESINI EşITMESEM BOLANOK!
DAşYMDA DOST ýARD...

Dowamy »

2104 18
Köneler, imperator tarapyndan 14 years ago

"Beyaz Melek" (Ak Perişde) filmi


aslynda bu film Geçen ýylyň noýabr aýynda görkezilip başlanypdy, emma filmiň baş rol oýunçysy, senaristi we režisýory Mahsun kırmızıgül, meniň iň ýigrenýän aýdymçylarymyň biri bolanlygy üçin filmi seretmändim. Hatda köp dostlarym maslahat beripdi, gör şol kinony diýip, şonda da görmändim. uzyn sözüň gysgasy,,, düýn agşam kompiýuterde sered...

Dowamy »

2242 8
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 14 years ago