Adam atlarynyn manysy

salam doslar joralar! Her bir adam ady bir zat anlatyar belki sizem oz halayan atlarnyzyn name anladyanyny aydyp berersiniz

Dowamy »

6299 39
Köneler, aymelek tarapyndan 13 years ago

Berdi Wegmedow

Gel goshul kyn zady yok tiz owrensersin munda onat oglan gyzlar bar. munun ayratynlygy edil @mail.ru-da buloga yazyshan yaly hemme okayar jogap yazyar islendik meselani çozmage komek etyarler.

Dowamy »

1034 6
Köneler, Hally tarapyndan 13 years ago

Jorama maslahat berayinda!

salam gadyrly dostlar! sizden bir haysht, men jorama maslahat berayinda.ol talyplar.com-dan maslahat sorap beray diip menden hayysht etdi yone adyny aytmazlygymyda haysht etdi, shon uchinde men ona ozumche at dakdym. ona men gozel diip at dakdym,men shu taya okuwa gelemde gozel bn tanshdym we on bn gowy gatnashyk edip bashladym,bir birege bar syrla...

Dowamy »

3141 164
Köneler, jeyn91 tarapyndan 13 years ago

Haýsyňyz bilýän bolsaňyz aýdyň

Talyplar.com-da "Biz suratlarda" diýen bölege nähili girip surat görüp bolýar

Dowamy »

922 0
Köneler, Hally tarapyndan 13 years ago

Turkmenistan

turkmenistan

Dowamy »

1329 0
Köneler, hajy92 tarapyndan 13 years ago

Uzakdaky doglan gunde

bu gun doglan gunundir sen! Kate yadyndan cyksa-da.Emma bir gun geler we shol gun hokman yadyna dusher,Belki ishlerin bilen gumrasyn,yone shol ishlen arasynda da gynanmaga wagt taparsyn.Gynanarsyn,cunki yokdur acylmaly sowgatlar,suyji tagamlar,hatda 17sany shemli torty hem ozun tayyarlamalysyn.Aglayansyn ozundenem gizlap. Shol agynyn arasynda yekej...

Dowamy »

1317 7
Köneler, gullijan tarapyndan 13 years ago

Minskdaky terraktda turkmen talyby!!

minskda bolan terraktda yaralanan turkmen talybyna sag aman gutulmagyny we bryik biribardan ol oglana we mashgalasyna kuwwat bermegini dileyarin!!
azatlyk radiosynyn aytmagyna gora turkmen talyby bu wagt bolnisada yerleshyar!! onun bir ayagyny kesmeli bolupdyrlar. sag amanja gutylawersin!!
bular yaly terraktlary organizawat edip yslam...

Dowamy »

1704 25
Köneler, AHAL tarapyndan 13 years ago

Admin

Yslam aga gowumy ýagdaýlañ? Sen kyn görme-de meñ bilen habarlashsana.garagolbezzat@mail.ru

Dowamy »

943 0
Köneler, Adgjmptw tarapyndan 13 years ago

Okar diyen umyt

Salam hormatly agzalar! Men size sheyle vakany aydyp berjek men ozum medde uchunji kursda okayan onler gaty kop yalnyshyadym,kop gyzlaram aldadymam gezdimem. Yone sonunda oz yalnyshlyklaryny duysan,govlanyp bolyar men duybinden uytgedim. Onada bir gyz sebap boldy ol shu yyl bizin vuzymyza girdi dashyndan akja uzyn boyly inchejik,gara sachly dash ke...

Dowamy »

1358 33
Köneler, anonim1 tarapyndan 13 years ago

Satana, garapişige ýüzlenme!

Garapishik,satana jigim! Gayrat et, hayysh edyan sayty hapalama. Bu yere KURAN-dan ayatlaryng turkmenchesi, Pygamberimizing hadysy, Magtymgulyng goshgulary... Bashgada gowy zatlar yazylyar. Sen turkmen chagasysynga-how. Allanyng haky uchin, Pygamberimizing haky uchin bes et indi. Agzyna hapa soz almayan agzalammyza ozunge hapa sogdurip oturma. Bir...

Dowamy »

1532 11
Köneler, mirasymyz tarapyndan 13 years ago

Dugshushyk 2011!!!

Salamaleykim doganlar,dostlar,uyalar!yagdaylaryngyz gowumy?mende bir teklip bar eger siz goldasangyz!yenede sanlyja aylardan barymyz kanikula(dynch alysha)chykyas,shol kanikulda hemmamiz yakyndan tanyshar yaly bir welayatda dugshushyk gechireling!?haysy ayda haysy gunde baryp bilyan bolsak ashakda yazalyng!
eger shahsy habarlashmak islesengi...

Dowamy »

1821 32
Köneler, betyigit tarapyndan 13 years ago

Yaşlyk

salam doslar men ulalyp başlanym belli bolya irden turamda yaman kyn bolya azarlap turyan name etjegimi bilemok.sizde hem bolyamy. yada gowy düyş göryan owadanja gyz göryan düyşümde.birem mastrbasyon nahili zat bolya bilyanizmi. dine gyzlar etyami ony.çynym bilen sorayan yalnyş düşünman.gayrat edin.

Dowamy »

1347 11
Köneler, namediysem tarapyndan 13 years ago

Hormatly Auditor bilen söhbetdeşlik

Salam hormatly agzalar! Bu gün biziñ aramyzda öz aýratyn taraplary bilen tapawutlanan hormatly agzamyz

bilen gysgajyk söhbetdeşlik gurnamagy makul bildim. Geliñ ýakyndan tanyş bolalyñ! Ilki men başlaýyn.
1. Adyñ, familiýañ
2. Doglan wagtyñ
3. Ýaşaýan ýeriñ
4. Okaýañmy, işleýäñmi? Eger howwa bolsa nirede?

Dowamy »

3003 120
Köneler, Adgjmptw tarapyndan 13 years ago

Indi ozume ynamly garayan

bugun menin ucin gaty buysancly gun,ilkinji bolup uyam gutlady.
sebabi ukuwy tamamlap praktaka ilkinji zahmet
hakymy aldym . bugun uyam ikimizem oyde toy belleyas.
on talyp hakyma buysanyp gezyadim yone zahmet hakym welin ondan 3esse kop eken.
seyle buysancly gunleri,sizinem okuwnyzy tamamlap oz soyen karinizin eyesi bo...

Dowamy »

1699 30
Köneler, DF4b0018 tarapyndan 13 years ago

Turmedaki ogul

ejesi turmede oturan ogluna hat yazyar:
"oglum, sen gideninden son mende guych galmady, hojalykda-da mana komek edere adam yok: mellek agdarmaly kartoshka ekmeli... mena indi name etjegimem bilemok..."

oguldan hat gelyar. jogap:
"eje, mellegi agdarma!!! menin anyrda gomen zatlarym tapylsa senem turma basarlar, menin yyl...

Dowamy »

1772 18
Köneler, betyigit tarapyndan 13 years ago

Fordmixsin soygisi

men seni goremok adyny haladym,
meni soymesen-de sonda-da soyjek.
tesbirlen icinden yazgyn haladym,
seni gormesem-de sonda-da soyjek.

kepderi bol senin bagyn bolayyn,
sen arryk bol senin yagyn bolayyn
mydam gyllugynda tayyn bolayyn,
sen garsy bolsanda sondada soyjek.

sowmaly bo...

Dowamy »

2307 44
Köneler, DF4b0018 tarapyndan 13 years ago

Hekaya

gözü görmeyan bir yaş gyz we bir oglan biri-birini leyli mejnun yaly söyüpdürler.......
oglan gyzdan sorapdyr:gözlerin görsedi mana durmuşa çykardynmy?
gyz:hawwa senden başga hiç kimi söymerin diyipdir!
aradan aylar geçipdir we 1 oglan gözlerini gyza bagyşlapdyr ve gyz ol kyn apersyany geçiripdir!
gyz ilkinji bilen söyd...

Dowamy »

1892 32
Köneler, Yaramaztalyp tarapyndan 13 years ago

Turkmencafe.com

Salam hormatly agzalar hem-de myhmanlar!

Türkmenleriñ aýdym saz saýty bolan www.turkmencafe.com eýýäm näce günden bäri ýapyk ishlänok!
Türkmen aydymlaryny diñläsim gelip gitdi! :-) Bu saýt näme üçin ýapyldyka? Indi haçan açylarka? Hormatly agzalar bilýäniñiz bar bolsa aýdaýyñ! Hormatlamak bilen Maykl! :-)

Dowamy »

2128 16
Köneler, Maykl tarapyndan 13 years ago

Türkmen edebiýaty üçin agyr ýitgi.

Salam, hormatly agzalar!
11-nji aprelde türkmen edebiýaty ýene-de bir uly ýitgä sezewar boldy. Özüniñ eserleri bilen go$gy mu$daklarynyñ ýüreginde öçmejek yz galdyran $ahyrymyz-Magtymguly adyndaky Halkara baýragynyñ laureaty, Mollanepes adyndaky Ýa$lar baýragynyñ laureaty, dünýäniñ ençeme abraýly baýraklarynyñ hem-de hormatly atlarynyñ eýesi...

Dowamy »

1470 12
Köneler, Friendship tarapyndan 13 years ago

Agyr yatlama 2bolum

ondan bari 6-yyl gecdi men hunarment mekdebinde okayardym oz kursdasym gokdepeli gyzy ozome tay sayladym bizin soygimiz seyle bir berkapdi aydyp diyer yaly dal hakykatdanam mensiz gyzyn guni gecmeyan yalydy ol menin ilkinji hem yeketak soygimdi okuwmyzyn sonky 4ayyny bileje gezdik ay gun gecyar okuwmyzy gutardyk olgyz oz obasynda galdy menem saherd...

Dowamy »

2450 19
Köneler, DF4b0018 tarapyndan 13 years ago