bu obada bir ene bardy .onunam iki ogly bardy .bir gün bu ene keslledi .doganlar öz aralrynda düşnişip gezekli gezegine öz enesine gözlap başlady biri bütin gije enesi gowlaşyp gitmegi üçin dürli dogalary okasa biri enesine gözlemek şertidi .uly dogan dogalary gowy bilyanligi sebapli hemişe ejesinin gowlaşyp gitmegi üçi n dogalar okardy.kiçi dogan bolsa hemişe ejesine gözlardi.ay geçip bularyn ejesi aradan ötyar.bir gün uly dogan düyş görer düyşünde dogany jennetin in gowy yerinde görer .özini bolsa dowzahda görer .hopugyp turar yerinden .bu ahwalaty bir ahuna aydar .ahun ona şeyle diyer senin dogany ejene gözledi onun razylygyny aldy sen bolsa dine doga okadyn .dogry dogan hem beyik biribaryn önünde kabul boldy yöne sen ejen agyr yagdayda yatanda hiç hili kömek etmedin ine şu yüzden senin doganyn şeyle abraya yetdi

Köneler, nlo tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir