1. sunk sankdan yadadym pokkije gyzlary yatladym tûrtiklije bilmesin ejeñ yanymda twisit ikimizem ýertçeken bedenim çywyn gan içen £en £en çeken men jek içen ýekeje içimem ýellije zyrt zyrt asmana uçan pesseje jubimde kandow pul yok yone kelle dindow tapmaça çözýän ýaly akyllyja ýakymlyja ýa çalaja derlapjik oturaly meñ bn bileje biliñem ýok ýöne sarowno görinenok gije men duramok i$leýän i$lekli yaly yaglaryndan di$leýän çi$ijek pökgije nädip bedeniñde ýûzmejek dûrtijek alypdyr ýûziñi baý bow bizem iriñde ýûzeli gorkayma ýûziñe yassyk yapaly gaçmaly iki esse daýow butlary meni elle goterya koçede gizlap bilmersin 150 kilani di$leñ bir birine baky$yny soñky gezek di$leñ haçan yuwuldy aytsana bala näme ûçin gözleñ gözleñ biri birine seretdi men bagytly mañlaýyñdaky sîññil äñe ýetipdi ýûziñ ýarym aý gapdalda fitji feyzbu öñiñde i$däm açylyar okey okey amýo finis amýo faýow didim seret goltygyñdaky tokaya alyp bermeli öýdýän 1-2 £ilet bûtin millet señ sakalyña belet adyñ näme meñ adym beset geñ göremok señ adyñ beset burnyñ içleri wulkan näme edeýin çydaýan señ puluñ kän meni ekleýäñ jûbim san meni alañsoñ soñam çeýne señ 150 kiläñ urdy beýne sen $eýle eýmenç seni söýýän onnada gel-gel çykaly seýle hormatly rep dinleyjiler kimde rebin gosgusy bar bolsa sutak yazywerin

Köneler, metehangokdepe tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir