Yakyndan tanyşalyn ! ! !

Gadyrly talyplar gelin bir-birimizi yakyndan tanalyn ! ! !
Islänler şutaya suradyny goysun yada özi hakynda aydyp bersin,sebabi belki birgüni görüşeris,belki tanayandyrysam bir-birimizi !

Dowamy »

2846 66
Köneler, 11 years ago


Daşary yurtlarda okayan türkmen gyzlary bilen tanyşalyn ! ! !

Näili ow talyplar....men köpden bari giremok barik lay...gelin bizin bet gyzlar bilen tanyşalyn...gyzlar aldaman yazmaşak esli 4to...göresim gelip gitdi ow öz gyzlarymyzy...maillerimizi aydarys bir-birimize...gowja tanyşarys,Türkmenistanda duşuşyp bileris belki...yzy gowy bolup gitse eger durmuş gurarys :)
gepin gysgasy gyzykly gürrünler ede...

Dowamy »

4181 53
Köneler, 11 years ago


Owadan paýtagtymyz aşgabat!!!

Salam talyplar! Meniň pikirimçe orta aziýada iň owadan şäher aşgabat! mysal üçin,taşkent,astana,duşanbe,bişkek onuň ýaly owadan däl,hem-de aşgabat olardan hasam üýtgeşik,ak şäher! bakuny hem goşsak ol hem owadan däl!!! siziň pikiriňizçe nähili?

Dowamy »

4678 21
Köneler, 11 years ago


| agamyrat rahmanow | :)

tanamadyk bamy!!! :)

Dowamy »

1718 20
Köneler, 11 years ago


Yeaaaahhhh ! ! ! menin ilkinji gijam ! ! ! (ilkinji cekc)

durmuşymyzdaky birinji gezek söyenimiz bilen yatmak!!! şu duygydan gowy zat yok dämi talyplar?!!!
birhilirak bolya yöne hakykatdanam hemme gowy görya şony!!!

Dowamy »

22368 144
Köneler, 11 years ago


U.M.A(Umytsyz we Maksatsyz Adamlar)-H.W.A(Human Without Aim)

Gadyrdan talyplar,menin yazjak temam üytgeşigrak,mana düşünersiniz diyip umyt edyan....
Durmuş yaman üytgeşik zat,mysal üçin menin durmuşda hiç hili maksadym yok,kiçi wagtymam menden ulalanda name bolmak isleyan diyenlerinde men ''bilemok'' diyyadim.
Mekdepde wagtym,name ugurdan okajak diyenlerinde hem bilemok diyyadim...
H...

Dowamy »

1480 11
Köneler, 11 years ago


turkmenedebiyaty.com

Gowy saýt eken,girip görüň!!!

Dowamy »

1356 5
Köneler, 11 years ago


Talyplara sorag...

Salam gadyrdan talyplar! Men ýakynda bir oglan bilen jedel etdim,ol näme barada diýseňiz,şu :
türkmençede gülde bolýan,ýandakda bolýan,käwagty elimize batýan zadyň türkmençesi ''tiken''mi ýada ''diken''mi...
men ''tiken''diýdim olam ''diken'' diýýa...
Siziň pikirinizçe şularyn haýsysý dogry?

Dowamy »

2337 68
Köneler, 11 years ago


Türkmenin ..... repçileri we repleri...:)

Nadya talyplar,türkmen repin fanatlary,size yüzlenyan,birinjiden türkmende rep yok,repper diyip yören adamlarynyzam hemme yaly prostoyja paccanlar,kabiri iymane name tapsamkam diyip yörler,sizem olary tap bir eminem,jay z,nas...we ş.m repperler yaly göryaniz...aslynda olar size göra repi hak etyalermi,zumerin fanatlaram bar eken,ony eşdip pizde gül...

Dowamy »

2583 34
Köneler, 12 years ago


Beat isleyanlere beat satyan ! ! !

Hey wuzz up fellas!!! Bagyşlan inlisçe yazanym üçin,hip-hop inlisçesiz bolmaya-da...Gadyrly talyplar men beat satyan yagny hip-hop,rap,r&b sazlary,100% ogurlanmadyk,eger isleyan bar bolsa mne bilen habarlaşsyn,arzanragam bereris ow :D Meň e-mailim : atashk@hotmail.com

Dowamy »

1202 1
Köneler, 12 years ago


GYZLAR

Salam oglan talyplar! Howwa,oglanlar bizin hemmamiz gyzlary gowy göryas,sylayas,kawagty söyüp,köyüp ölüp yörenlerem bar...Geliň şutaya in gowy göryan gyzlarynyzyn suratlaryny goyalyň,yada olar hakda birzatjyk aydyp öweliň,menä ýyldyzlary gowy göryan,köyüp görmedim entek :D GYZLAR 4EVA!!!
Ine meniň guşum (arzuw ediber:D)

Dowamy »

1629 13
Köneler, 12 years ago


Rejep iwedik

recep ivedik 2 prikolja eken,siz name diyyaniz?

Dowamy »

1452 2
Köneler, 12 years ago


SLUMDOG MILLIONAIRE

Salam talyplar! Men size bir kinony maslahat etjek,belki görensinizem,yöne men gören kinolam içinde in gowy görenim şu,8 sany oscar aldy,pikirlenin ow 8 sany oscar name diymek,adamlar birinem alyp bilenaklar,bir kino 8 sany oscar aldy...Hökman görün,yaman gowy kino!!! SLUMDOG MILLIONAIRE

Dowamy »

1380 5
Köneler, 12 years ago


Yaman gyzykly ekeni :D

Şu wideony görün,bizin türkmen aydymçyny hemme tanaya indi,hahahaa :D
null
Eger youtube'e girip bolmasa
null
Doly görün wideony...

Dowamy »

1591 6
Köneler, 12 years ago


In uly problema TM'da...

Salam türkmenim!Menin yazjak mowzugym önem yazylandyr,yöne bilemok... Men oturyp oylanyan da kawagty,bizin in uly,in esasy problemamyz TM'da döwledin başynda oturan adamlaryn edyan haram işleri,uniwersitedin rektorlary,dekanlaryn edyan haramçylyklary bizdaki yaşlaryn gelejegini garalaya....sebabi yaşlar hazir orta mekdeplerde okamayalar,name üçin*,...

Dowamy »

2041 14
Köneler, 12 years ago


Komediya Kinolar

Salam talyplar! Aranyzda komediya kinolaryny gowy göryan bardyr.Men komediyany yaman gowy göryan!Men Türkiyada okanym üçin türk komediyalarynam göryan we in gowy komedian menin üçin türklerde Şahan Gökbakar,Cem Yılmaz...Yakynda 12-nji fewralda Şahanyn komediyasy ''Recep İvedik 2'' kinoteatrlarda görkezilyar. Türkçe düşünmeyanler meni bagyşlan : Rec...

Dowamy »

1999 4
Köneler, 12 years ago


Bizin saytda türkler name işleya?

Salam TÜRKMENIM!!! Men diyjek bolyan zadym şu bizin saytymyza giryan türkler bara,şolar dine siz ruslaşan türk,türklüğü unudypsynyz we ş.m....Name diyjek bolya olar oow? Sizin jogaplarynyza garaşyan..şu blogda şo problemany çözelin..bizar şu türklerden blaa!!!

Dowamy »

8660 190
Köneler, 12 years ago


JESSICA ALBAJessica Alba 1981-nji ýylyň 28-nji aprelinde doguldy.Amerikan kino aktrisasy...Hemmaniz tanayansynyz lay myny...men aşyk ow şu gyza lay...yöne durmuşa çykaýypdyr lay by....bet kinolary bar Jessicaň...Kinolary : Awake,Honey,Fantastic Four, Into the Blue,Fantastic Four 2 ,Sin City,Good Luck Chuck....ay bolya da onda..yene nirdaki yo...

Dowamy »

3698 28
Köneler, 12 years ago


Kim ay ol...

Salam dostlar şu ''cesaretsiz'' diyilen yazgyny kim yazdy ay...name diyjek bolya ol...name üçin onun yazgysyny pozupdyrlar...haýyş jogap yazyn...garaşyan..

Dowamy »

1457 6
Köneler, 12 years ago


Türkiyede gyzlar üçin okuw...

Salam! Dostlar size soragym bardy: bir gyz Türkiya geljek diyya,okamana,indi şona takmynan naçe pul çykarka,yagny okuwa,öye,yola...gayrat edin,jogaplara garaşyan...

Dowamy »

2471 50
Köneler, 12 years ago