Näili ow talyplar....men köpden bari giremok barik lay...gelin bizin bet gyzlar bilen tanyşalyn...gyzlar aldaman yazmaşak esli 4to...göresim gelip gitdi ow öz gyzlarymyzy...maillerimizi aydarys bir-birimize...gowja tanyşarys,Türkmenistanda duşuşyp bileris belki...yzy gowy bolup gitse eger durmuş gurarys :) gepin gysgasy gyzykly gürrünler edeli gyzlarymyz bilen ! ! !

Köneler, yashka tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir