Salam TÜRKMENIM!!! Men diyjek bolyan zadym şu bizin saytymyza giryan türkler bara,şolar dine siz ruslaşan türk,türklüğü unudypsynyz we ş.m....Name diyjek bolya olar oow? Sizin jogaplarynyza garaşyan..şu blogda şo problemany çözelin..bizar şu türklerden blaa!!!

Köneler, yashka tarapyndan 12 years ago
  kombat 12 years ago
 • 1. e-maimimi yazyp bilmen, sebäbi peydasy ýok, e-mailim ýok diýseňem boljak, bolanam bolsa ýadymdan çykyp gitdi. soňky birnäçe aýda e-mail açyp girmedim, sözüm ýalan bolsa, erkek bolmadygym. Şoň üçin, ýazmaýanymyň sebäbi düşnükli bolan bolsa gerek.

  2. Ulubatli hasanyň kakasi hem bolsaň, dogry düşün, men millet barada ol ýerde hiç hili erbet zat ýazmadym.

  3. Gözüňi giňiräk açyp, täzeden oka.

  4. Şonda-da düşünmeseň, bir türke ýa-da türkmene haýyş edip, öz diliňe terjime etdir.

  5. Ýene aýtjagym, piliň guraly bolsaňam, ýuwaşrak aňňyr, sesiňi syrtyňa epläp dykaryn.
Teswir ýazmak üçin Içeri gir