Gadyrdan talyplar,menin yazjak temam üytgeşigrak,mana düşünersiniz diyip umyt edyan.... Durmuş yaman üytgeşik zat,mysal üçin menin durmuşda hiç hili maksadym yok,kiçi wagtymam menden ulalanda name bolmak isleyan diyenlerinde men ''bilemok'' diyyadim. Mekdepde wagtym,name ugurdan okajak diyenlerinde hem bilemok diyyadim... Hazir okap yörün Türkiyede,yöne şonda-da mejbur bolandan son okayan,okuw hiç islemeyan zadym,okamasam başga alaç yok,yagny şu durmuşda hiç zat yakmaya... Mana öyde yat,iymane zat getirip berjek diyseler bara,şondan gowy zat yok diyerin,huday bar eger... Köpçüligi yigrenyan,piknige gidya adamalr,gyzykly diyya,men bolsa yigrenyan zadym şol... Yagny durmuşdan umydym yok,maksadym yok,hiç zat gyzykly dal.. Mana sen yaş entek,hiç zat gormedin diyyaler welin,men şol önümde görjek zatlary yadyma salyp eyyam yaşamakdan bizar boldum,sizin içinizde-de bamy şonun yaly bilemok yöne,belki bardyr... Durmuşda özümin isleya zadym yok,men dogulmazdan ön menden soranlarynda eger,men wobşe dogulmak islemezdim walla!!! Life is shit!!! Hayat boktan a.q!!! Durmuşyn içine .....!!!

Köneler, yashka tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir