Serdar Berdimuhamedow Hytaýyň Döwlet Geňeşiniň Premýeri bilen duşuşdy

6-njy ýanwarda Serdar Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasyna döwlet saparynyň çäklerinde HHR-niň Döwlet Geňeşiniň Premýeri Li Kesýan bilen duşuşdy.
Duşuşygyň dowamynda häzirki döwrüň ýagdaýlaryny we mümkinçiliklerini nazara almak bilen, özara bähbitli gatnaşyklary ösdürmek üçin ägirt uly kuwwaty bolan türkmen-hytaý hyzmatdaşlygynyň geljeg...

Dowamy »

65 0
Täzelikler, 5 months ago


«Çelsi» «Monakonyň» goragçysy üçin 37 million ýewro töledi

«Monakonyň» merkezi goragçysy Benua Badýaşil karýerasyny Angliýanyň premýer-ligasynda dowam etdirer. 21 ýaşly fransuz türgeni Londonyň “Çelsisi” bilen 7,5 ýyllyk şertnama baglaşdy.
Geleşigiň maliýe jikme-jiklikleri aýan edilmedi. Transfermarkt.de portalynyň habaryna görä, monegaskiler futbolçynyň söwdasyndan azyndan 37 million ýewro gazandyl...

Dowamy »

66 0
Sport, 5 months ago


Serdar Berdimuhamedow Hytaýa saparyny ýurduň Milli Muzeýine baryp görüp jemledi

Hytaý Halk Respublikasyna amala aşyrýan ilkinji döwlet saparynyň ahyrynda Prezident Serdar Berdimuhamedow Pekiniň merkezinde ýerleşýän Hytaýyň Milli muzeýine baryp gördi. Týananmen meýdançasynyň günbatar böleginde ýerleşýän bu desga dünýäde iň gelim-gidimli muzeýleriň biri hasaplanýar diýip, «Türkmenistan» gazetiniň elektron neşiri ýazýar.
N...

Dowamy »

61 0
Täzelikler, 5 months ago


Türkmenistanda 2022-nji ýylyň soňky hepdesiniň birža täzelikleri

Geçen hepde Türkmenistanyň Döwlet haryt çig-mal biržasynyň söwdalarynda jemi bahasy ABŞ-nyň 19 million 904 müň dollaryna barabar bolan geleşikleriň 16-sy hasaba alyndy.
Daşary ýurt puluna Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleri Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen dizel ýangyjyny, şeýle hem “Türkmennebit” döwlet konsernini...

Dowamy »

131 0
Täzelikler, 5 months ago


Tesla galp mahabaty üçin Günorta Koreýada 2,2 million dollar jerime salyndy

Günorta Koreýanyň monopoliýa garşy edaralary Tesla kompaniýasyna 2,2 million dollar möçberinde jerime saldylar. Amerikan awtoulag öndürijisi galp mahabatda aýyplandy diýip, Automotive News ýazýar.
Teslanyň mahabatda birbada birnäçe nädogrulyklary görkezendiginiň üsti açyldy. Ol nädogrulyklar potensial alyjylary ýalňyş pikirlere iterip, goşma...

Dowamy »

170 0
Tehnologiýa, 5 months ago


Samsung ýygnap hem, uzaldyp hem bolýan displeýi döretdi

Duşenbe güni Samsung Display Las Wegasdaky CES 2023 sergisinde bir wagtyň özünde ýygnap hem, uzaldyp hem bolýan displeýi hödürlejekdigini aýtdy. Ol Flex Hybrid diýlip atlandyryldy.
Samsung Display-iň habar bermegine görä, Flex Hybrid - bu 4:3 ölçegli 10,5 dýuýmlyk displeý bolup, ony taraplarynyň gatnaşygy 16:10 bolan 12,4 dýuýmlyga çenli uza...

Dowamy »

158 0
Tehnologiýa, 5 months ago


2023-nji ýylda çykmagyna garaşylýan filmler

Dünýäniň kino pudagy kem-kemden pandemiýadan öňki önümçilik derejesine gaýdyp gelýär we koronawirus sebäpli goýberilmegi gijikdirilen ähli taslamalary tomaşaçylara görkezmäge howlugýar. Şu ýyl köp sanly ilkinji görkezilişleri geçirmek meýilleşdirilýär. Olaryň käbiriniň entek goýberiljek senesi hem belli däl, mysal üçin, Martin Skorsezäň Leonardo...

Dowamy »

156 0
Täzelikler, 5 months ago


Hyundai, Kia, BYD we Polestar, awtoulaglarynda wideooýunlar peýda bolar ýaly Nvidia bilen bileleşýärler

Koreýanyň Hyundai-Kia bileleşigi we Polestar kompaniýasy Nvidia kompaniýasy bilen şertnama baglanyşdy. Onuň çäklerinde bu kompaniýalar «bulut» oýun hyzmatyna girip bilerler. Bu agzalan brendleriň ýolagçylaryna gös-göni bortdaky media ulgamlarda wideo oýunlaryny oýnamaga mümkinçilik berer.
GeForce Now hyzmaty ykjam internet arkaly üpjün edile...

Dowamy »

177 0
Tehnologiýa, 5 months ago


Serdar Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasyna bardy

Şu gün, 5-nji ýanwarda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň Hytaý Halk Respublikasyna döwlet sapary başlandy. Aşgabadyň Halkara howa menzilinde döwlet Baştutanyny ýurdumyzyň resmi adamlary, şeýle hem HHR-iň Türkmenistandaky ilçisi Sýan Naýçen ugratdylar.
Pekiniň «Şoudu» Halkara howa menziline Serdar Berdimuhamedowy dostlukly ýurduň resmi adamla...

Dowamy »

132 0
Täzelikler, 5 months ago


Serdar Berdimuhamedow Hytaýyň «Ženmin žibao» gazeti üçin makala taýýarlady

Dünýäde meşhur neşirleriň biri bolan «Ženmin žibao» gazetiniň redaksiýasynyň haýyşy boýunça Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasyna döwlet saparynyň öň ýanynda «Strategik hyzmatdaşlygyň ygtybarly binýady» atly makala taýýarlady.
Makalada iki ýurduň arasynda köklerini asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan deňhuk...

Dowamy »

131 0
Täzelikler, 5 months ago


Türkmenistanda 2023-nji ýylda aspirantura, doktorantura we ordinatura kabul ediljekleriň sany tassyklanyldy

Türkmenistanda 2023-nji ýylda ylmyň ugurlary boýunça aspirantura, doktorantura kabul ediljek aspirantlaryň, doktorantlaryň hem-de alymlyk derejelerine dalaşgärlige hasaba alynjak dalaşgärleriň, kliniki ordinatura kabul ediljek ordinatorlaryň sany tassyklanyldy.
Degişli Buýruga Türkmenistanyň Prezidenti 5-nji ýanwarda gol çekdi.
Bu res...

Dowamy »

192 0
Bilim, 5 months ago


Türkmenistanda howanyň birden sowamagyna garaşylýar

Türkmenistanda ýanwar aýynyň ilkinji günleri maýyl howa boldy, emma howa maglumaty gullugy eýýäm 8-nji ýanwardan howanyň birden sowap başlajakdygyny duýdurýar diýip, Meteožurnal habar berýär.
Maýyl siklon demirgazyk-gündogara gider, onuň yzysüre gelýän arktika howasy Russiýanyň ýewropa böleginiň çäginden we Gazagystanyň günbataryndan geçip,...

Dowamy »

103 0
Täzelikler, 5 months ago


Žerar Pike karýerasyny täzeden başlap biler

Ispaniýanyň milli ýygyndysynyň we «Barselonanyň» öňki goragçysy Žerar Pike futbol karýerasyna täzeden başlamagy meýilleşdirýär. 35 ýaşly ispaniýaly türgen «Andorrada» oýnamak isleýär. Ol bu klubyň eýesidir.
Relevo-nyň berýän maglumatyna görä, Pikeniň sporta gaýdyp gelmegine “Andorranyň” oýnaýan ikinji diwizionynyň maliýe düzgünleri päsgel be...

Dowamy »

185 0
Sport, 5 months ago


BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşiniň hemişelik däl bäş sany täze agzasy öz işine girişdi

Bäş ýurt - Ekwador, Ýaponiýa, Malta, Mozambik we Şweýsariýa - sişenbe güni BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşiniň hemişelik däl agzalarynyň wezipe borçlaryny ýerine ýetirmäge girişdi. Bu barada Sinhua agentligine salgylanyp, forbes.kz habar berýär.

Olaryň ikiýyllyk ygtyýarlyk möhleti resmi taýdan 1-nji ýanwardan başlady, ýöne ilkinji iş güni s...

Dowamy »

133 0
Täzelikler, 5 months ago


Türkmenistanda pagta süýüminiň bellenilen möçberini ýerlemäge ygtyýar berildi

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi pagta süýüminiň dürli görnüşlerini senagat taýdan gaýtadan işlemek üçin Dokma senagaty ministrligine pagta süýüminiň dürli görnüşleriniň bellenilen möçberini degişli bahalardan ýerlär. Munuň üçin ygtyýar berýän degişli Karara Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi.
Bellenilişi ýaly...

Dowamy »

106 0
Täzelikler, 5 months ago


Änewiň TÜRKSOÝ-yň medeni paýtagty saýlanmagy mynasybetli çäreleriň Meýilnamasy tassyklanyldy

Änew şäheriniň 2024-nji ýylda «Türki dünýäniň medeni paýtagty» diýlip yglan edilmegi mynasybetli dabaralary we çäreleri guramaçylykly geçirmek maksady bilen, degişli guramaçylyk topary döredildi we onuň düzümi, şeýle-de geçiriljek dabaralaryň we çäreleriň Meýilnamasy tassyklanyldy. Degişli Karara Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi.
Medeniýe...

Dowamy »

129 0
Täzelikler, 5 months ago


Türkmenistanda 2023-nji ýylda suwdan peýdalanmagyň möçberi tassyklanyldy

2023-nji ýylda welaýatlar we etraplar boýunça suwdan peýdalanmagyň çäklendirilen möçberi tassyklanyldy. Degişli Buýruga Türkmenistanyň Prezidenti 4-nji ýanwarda gol çekdi.
Çarşenbe güni geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer A.Ýazmyradow suw üpjünçiligi hem-de suw serişdelerini rejeli ulanmak boýunça alnyp barylýan toplumlaýyn işler barad...

Dowamy »

97 0
Täzelikler, 5 months ago


Serdar Berdimuhamedowyň Hytaýa döwlet saparynyň maksatnamasy taýýarlanyldy

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň Hytaýa boljak döwlet saparynyň maksatnamasy taýýarlanyldy. Saparyň barşynda ikitaraplaýyn resminamalaryň giň toplumyna gol çekmek göz öňünde tutulýar. Döwlet sapary 5-6-njy ýanwarda amala aşyrylar.
4-nji ýanwarda geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň Prezid...

Dowamy »

108 0
Täzelikler, 5 months ago


Messi — 2022-nji ýylda halkara oýunlarynda iň köp gol geçiren futbolçy

«PSŽ-niň» hüjümçisi Lionel Messi 2022-nji ýylda geçirilen halkara oýunlarynda iň köp gol geçirenleriň sanawynda birinji ýeri eýeledi. Sanawda halkara ýaryşlarynda klub we milli ýygyndy üçin girizilen gollar hasaba alyndy.
Birinji orunda 22 gol bilen argentinaly ýyldyz Lionel Messi durýar. Üçlüge Kilian Mbappe we Hulian Alwares hem girýär.

Dowamy »

243 0
Sport, 5 months ago


«Awatar 2» taryhda iň girdejili 15-nji film boldy

Jeýms Kemeronyň ylmy-fantastiki blokbasteri bolan “Awatar: Suw ýoly” üç uikendiň dowamynda dünýä prokatynda 1,38 mlrd dollardan gowrak girdeji ýygnady. Olardan 957 mln dollar daşary ýurt bazarlarynyň paýyna düşdi. Bu barada “Deadline” ýazýar diýip, gazeta.ru belleýär.
ABŞ-nyň çäginden daşary girdeji ýygymynyň şu hepdäniň dowamynda 1 mlrd dol...

Dowamy »

148 0
Täzelikler, 5 months ago


«Al-Nasr» Kriştianu Ronaldunyň Saud Arabystanynda düşen ilkinji suratlaryny görkezdi

«Al-Nasr» futbol kluby resmi Twitterinde Kriştianu Ronaldunyň Saud Arabystanyna geleninden soň düşen ilkinji suratlaryny görkezdi.
Ronaldu howa menziline gelip düşen pursady özüne we aýaly Jorjina Rodrigese gül sowgat beren ýaş janköýerler bilen surata düşdi.
Ronaldunyň «Al-Nasr» bilen şertnamasy 2025-nji ýyla çenli dowam eder. Şeýle...

Dowamy »

132 0
Sport, 5 months ago


«Türkmenistan» awiakompaniýasy Frankfurta hepdede bir gezek uçar

2023-nji ýylyň 7-nji ýanwaryndan başlap, «Türkmenistan» awiakompaniýasy Aşgabat — Maýn boýundaky Frankfurt ugry boýunça uçuşlaryň sanyny wagtlaýyn azaldar.
Gyşky tertipnamada şenbe günleri ýerine ýetirilýän bir uçuş galar. Şeýle habar Reýn-Maýn howa menziliniň resmi saýtynda çap edildi.
Häzirki wagtda «Türkmenistan» awiakompaniýasy A...

Dowamy »

111 0
Täzelikler, 5 months ago


«Tesla» 2022-nji ýylda elektromobilleri satmak boýunça rekordyny täzeledi

Ilon Maskyň ýolbaşçylygynda elektrik awtoulaglaryny öndürýän «Tesla» amerikan kompaniýasy geçen ýylyň jemi boýunça müşderilerine rekord mukdarda — 1 313 851 nusga awtoulag iberdi. Bu 2021-nji ýyldaky görkezijiden 40% köpdür.
2022-nji ýylda kompaniýa bazara 1 247 146 sany Model 3 (sedan) we Model Y (krossower) ulaglaryny iberdi, bu bolsa geçe...

Dowamy »

167 0
Tehnologiýa, 5 months ago


«Al-Nasr» Kriştianu Ronalduny resmi taýdan tanyşdyrdy

Portugaliýaly hüjümçi Kriştianu Ronaldu «Al-Nasr» saud futbol klubunyň oýunçysy hökmünde resmi taýdan tanyşdyryldy.
Ronaldunyň tanyşdyryş dabarasy sişenbe güni «Al-Nasryň» öý stadionynda doly münberlerde geçdi.
25 müň sany janköýer 4 ýewro sähel ýetmeýän pula petek satyn alyp, ýyldyz oýunçyny janly synlamak üçin «Mrsul-park» stadionyn...

Dowamy »

172 0
Sport, 5 months ago


Gazagystan IBA ýurtlarynyň reýtinginde birinji orny eýeledi

Halkara Boks Assosiasiýasy (IBA) ähli agram kategoriýasyndaky söweşijileriň reýtinginiň täzelenen görnüşini neşir etdi. Sanawyň birinji ornunda 48 100 utuk bilen Gazagystan ýerleşdi. Ikinji orny 37 600 utuk bilen Özbegistan, üçünji orny 36 300 utuk bilen Hindistan eýeleýär. Ilkinji bäşligi ABŞ we Türkiýe jemleýär diýip, forbes.kz habar berýär.

Dowamy »

116 0
Täzelikler, 5 months ago