Türkmenistanyň DIM-i we BMG-Habitat şäher gurluşygy ulgamynda hyzmatdaşlygy maslahatlaşdy

16-njy aprelde Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary M.Bäşimowa bilen BMG-niň Ilatly nokatlar boýunça maksatnamasynyň Ýerine ýetiriji direktorynyň wezipesini ýerine ýetiriji M.Mlynaryň ýolbaşçylygyndaky BMG-Habitat-yň wekiliýetiniň arasynda duşuşyk geçirildi diýip, Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berdi.
Duşuşygyň b...

Dowamy »

46 0
Täzelikler, 1 month ago


"Real" "Sitini", "Bawariýa" "Arsenaly" geçip, Çempionlar ligasynyň ýarym finalyna çykdy

“Bawariýa” we “Real” klublary UEFA-nyň Çempionlar ligasynyň 1/4 finalynyň jogap oýunlarynda ýeňiş gazanyp, ýaryşyň ýarym finalyna çykdylar.
Mýunhende “Bawariýa” “Arsenaly” 1:0 hasabynda utdy. Oýunda ýeke-täk goly 63-nji minutda Ýozua Kimmih geçirdi.
Toparlaryň arasyndaky ilkinji oýun 2:2 hasabynda tamamlanypdy, şeýlelikde, iki duşuşy...

Dowamy »

43 0
Sport, 1 month ago


Dünýä rekordy üzüldi: Aziýanyň ÇL-iň ýarym finalynda “Al-Hilýal” “Al-Aýndan” utuldy

Aziýanyň Çempionlar ligasynyň birinji ýarym final oýnunda “Al-Aýn” öz meýdançasynda saud kluby “Al-Hilýaly” 4:2 hasabynda utdy.
Ýeňijileriň düzüminde Sufian Rahimi het-trik bilen tapawutlandy, ol iki gezek penaltiden we bir gezek oýundan gol geçirdi. “Al-Aýnyň” ýene bir goluny penaltiden Alehandro Romero geçirdi.
“Al-Hilýalyň” düzümin...

Dowamy »

44 0
Sport, 1 month ago


Hytaý ABŞ-dan öňe geçip, global awtomobil bazarynda birinji orny eýeledi

Mart aýynda dünýä bazarynda awtoulag satuwy 8,026 mln ýeňil we ýeňil söwda awtomobiline deň boldy, bu bir ýyl ozalkydan 1,9% köpdür. Çärýegiň dowamynda satuw 4,4% ýokarlanyp, 20,762 mln birlige barabar boldy. Bu barada GlobalData-nyň gözleginde aýdylýar diýip, kommersant.ru habar berýär.
Hytaý mart aýynda 2,154 mln awtoulag satyp, dünýäde aw...

Dowamy »

43 0
Tehnologiýa, 1 month ago


Mahaçew UFC-niň altyn ellikde söweşjek ilkinji söweşijisi bolar

70 kg çenli agram derejesinde UFC-niň häzirki çempiony russiýaly Islam Mahaçew UFC 302 ýaryşynda amerikaly Dastin Porýe bilen söweşde altyn ellikli çykyş eder. Ol promouşeniň taryhynda söweşi altyn reňkli ellikde geçirjek ilkinji söweşiji bolar. Bu barada championat.ru habar berýär.
Täze model gatylygynyň pesligi, şeýle-de manžetiň eliň bile...

Dowamy »

42 0
Sport, 1 month ago


Aşgabatdaky hokkeý boýunça halkara ýaryşyň üçünji tapgyrynyň netijeleri

17-nji aprelde Aşgabatda hokkeý boýunça halkara ýaryşda üçünji tapgyryň oýunlary tamamlandy.
A toparçada 9 utuk bilen “Galkan” (Türkmenistan) öňdebaryjylygy saklaýar. Bu gezek ol “Ice Box Iran Mall” (Eýran) klubundan 13:1 hasabynda üstün çykdy. Ikinji orunda 6 utuk bilen “Feniks” (Özbegistan) gelýär, ol “Bahrain Ice Hockey Club” (Bahreýn) kl...

Dowamy »

41 0
Sport, 1 month ago


“Oskar” kino baýragynyň Ýewraziýa görnüşi 2025-nji ýylda gowşurylyp başlanar

2025-nji ýylda abraýly “Oskar” film baýragyna meňzeş Ýewraziýa film baýragy peýda bolar. Bu barada Russiýanyň Medeniýet ministri Olga Lýubimowa öz Telegram kanalynda yglan etdi diýip, “Çempionat” habar berýär.
Ýewraziýa film akademiýasyny we baýragyny döretmek pikiri režissýor Nikita Mihalkowa degişlidir. Ol muny 2022-nji ýylda teklip edipdi...

Dowamy »

45 0
Täzelikler, 1 month ago


Alymlar kofeniň ilki dörän ýerini tapdylar. Arabika 350-600 müň ýyl ozal Ýemende peýda bolupdyr

Genetikler dünýäde kofeniň meşhur görnüşi bolan arabikanyň 350-600 müň ýyl ozal Ýer ýüzünde peýda bolandygyny anykladylar. Bu barada Buffalo şäherindäki Amerikan uniwersitetiniň metbugat gullugyna salgylanýan TASS habar berýär.
Bu açyş iki görnüşli kofe agajynyň gibridi bolan arabikanyň doly genomyny kesgitlemek arkaly mümkin boldy.
H...

Dowamy »

35 0
Täzelikler, 1 month ago


Bir zarýady 180 güne ýetýän iň arzan akylly ýüzügiň satuwy başlandy

Xiaomi degişli bolan Black Shark brendi ilkinji akylly ýüzüginiň satuwynyň başlanandygyny yglan etdi. Enjam Apreliň başynda mälim edilipdi.
Black Shark ýüzügi metaldan ýasalan, galyňlygy 2,2 millimetr, bu bolsa ulanyşda amatlylygy we rahatlygy üpjün edýär. Enjam ýürek urgusynyň ýygylygyny, ganyň kislorod bilen doýgunlyk derejesini, ýürek rit...

Dowamy »

31 0
Tehnologiýa, 1 month ago


Inženerler adam derisinden zarýad alýan suw arassalaýjy oýlap tapdylar

Günorta Koreýadan we Hytaýdan inženerler topary adam derisinden zarýad almaga hem-de deňiz suwlaryny arassalamaga ukyply ykjam suw arassalaýjy süzgüji döretdiler.
Pyýada ýöremek arkaly emele gelýän statiki elektrik süzgüje 10 minutda zarýad berip bilýär. Takyk wagt ýöreýşiň tizligine we aýakgabyň görnüşine baglydyr diýip, Nature Water habar...

Dowamy »

35 0
Tehnologiýa, 1 month ago


Guşlar düýş görýärler. Alymlar ony "ýormagy" öwrendiler

Mail.ru-nyň habar bermegine görä, Buenos-Aýres uniwersitetiniň alymlary guşlaryň düýş görýändiklerini anykladylar we, hatda olara düşünmegi hem öwrendiler.
Guşlar özboluşly beden agzasy - sesini özboluşly edýän sirinks arkaly gaýtalanmajak sesleri çykarýarlar. Gözleg geçirmek üçin gözlegçiler guş ukuda wagty kiskadi guşunyň ses ýolundaky myş...

Dowamy »

36 0
Täzelikler, 1 month ago


24 km/s: Ferrariniň iň haýal superkaryny 475 müň dollara satmakdan ýüz öwürdiler

Auto.ru portalynyň habar bermegine görä, Bring a Trailer atly onlaýn-auksionda Ferrari F12tdf -iň özboluşly nusgasyna täze eýe tapylmady. Öňki eýesi ony 475 müň dollara satmaga razy bolmady.
Bu awtoulag 2014-nji ýylda döredilen F12tdf-iň trek görnüşiniň zawod prototipi. Adatça, prototip derejesindäki ulag şahsy ele düşmäge degişli däldir, ýö...

Dowamy »

33 0
Tehnologiýa, 1 month ago


Türkmenistanyň we Özbegistanyň daşary işler ministrleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi

16-njy aprelde Daşkentde Türkmenistanyň we Özbegistanyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Taraplaryň wekiliýetlerine daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary R.Meredow we B.Saidow ýolbaşçylyk etdiler.
Geňeşmeleriň dowamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljegi, şol sanda öň ýetilen ylalaş...

Dowamy »

34 0
Täzelikler, 1 month ago


Singapur işgärlere dört günlük iş hepdesini talap etmäge ygtyýar berýär

Singapurdaky işgärler indi iş berijilerinden dört günlük iş hepdesine geçmegi talap edip bilerler. SCMP-iň berýän habaryna görä, Adalatly we ösüşli işe ýerleşdiriş tejribesi ugrundaky üçtaraplaýyn bileleşik tarapyndan işlenip düzülen täze düzgünler çeýe iş meýilnamalaryny ýokarlandyrmagy we iş bilen şahsy durmuşyň deňagramlylygyny goldamagy maksat...

Dowamy »

35 0
Täzelikler, 1 month ago


“Golden Boy – 2024” baýragyna dalaşgärler belli boldy

“Golden Boy” baýragyny gowşurýan Tuttosport neşiri 100 dalaşgärden ybarat sanawy hödürledi. Sanawda birinji orny “Barselonanyň” oýunçysy Lamin Ýamal eýeledi.
Ikinji orunda “Benfikanyň” ýarym goragçysy Žoau Neweş ýerleşdi. Ilkinji üçlügi “Mançester Ýunaýtediň” oýunçysy Alehandro Garnaço jemledi. Şeýle-de, dalaşgärleriň ilkinji bäşligine “PSŽ-...

Dowamy »

30 0
Sport, 1 month ago


“Barselona” 2025-nji ýylyň Klublaýyn dünýä çempionatyna gatnaşmak mümkinçiligini ýitirdi

Çempionlar ligasynyň 1/4 finalynyň “Barselona” bilen “PSŽ” toparynyň arasyndaky jogap oýny parižlileriň peýdasyna 4:1 hasabynda tamamlandy (umumy 6:4). Netijede, Kataloniýa topary Çempionlar ligasynyň ýarym finalyna çykyp bilmän, ýaryşy terk etdi.
Parižliler bilen duşuşygyň netijesi “Barselona” Klublaýyn dünýä çempionatyna saýlanmaga mümkinç...

Dowamy »

30 0
Sport, 1 month ago


ABŞ-da itler üçin awiakompaniýa peýda boldy, olar salonda uçarlar

Amerikanyň itler üçin oýnawaç öndürijisi Bark adamlary we olaryň öý haýwanlaryny gatnatmak üçin niýetlenen çarter uçuşlaryny işe girizdi. Häzirlikçe Bark Air iki ugry hödürleýär: Nýu-Ýork – Los-Anjeles we Nýu-Ýork – London diýip, New York Post habar berýär.
Bir taraplaýyn uçuş 6000-8000 dollara düşer. Bu baha esasynda itlere we olaryň eýeler...

Dowamy »

49 0
Täzelikler, 1 month ago


FotoLab ykjam goşundysy arkaly telefonyň çeholyna islendik suraty çap etdirip bolýar

FotoLab ykjam goşundysy islendik suraty telefon çehollaryna çap etmek hyzmatyny hödürleýär. Bu ykjam goşundynyň üsti bilen isleýän çeholyňyzy ONLAÝN görnüşde sargyt edip bolýar.
Munuň üçin bar gerek zat – telefonyň modelini saýlamak we haýsy suraty çap etmek isleýändigiňizi karar bermek.
Suratly çehollar telefona özboluşly görnüş berý...

Dowamy »

44 0
Tehnologiýa, 1 month ago


Günde ýokary klasly dört partlama hasaba alyndy

Duşenbe güni Günde M klasly dört partlama bolup geçdi. Bu barada Amaly geofizika institutynyň Geliogeofizika gullugyna salgylanyp, TASS habar berýär.
M1.7 klasly birinji partlama 06:18-de (Aşg.) hasaba alyndy we 20 minut dowam etdi. Soňky partlamalar, M1.0, M2.3 we M1.2 12:32-de başlandy. Ähli partlamalar gysga tolkunly radio aragatnaşygynyň...

Dowamy »

41 0
Täzelikler, 1 month ago


Warner Bros. bary-ýogy 15 hepdäniň içinde dünýäde 1 milliard dollar girdeji gazandy

Warner Bros. studiýasy 2024-nji ýylda halkara kassa ýygymlarynda milliard dollarlyk bellikden geçen birinji film kompaniýasy boldy. Bu netije bary-ýogy 15 hepdäniň içinde gazanyldy, bu rekord görkeziji diýip, Deadline ýazýar.
Studiýanyň üstünligi iki sany ýokary derejeli çykyş boldy: “Dýuna: Ikinji bölüm” we “Godzilla we Kong: Täze imperiýa”...

Dowamy »

42 0
Täzelikler, 1 month ago


Apple I çärýekde smartfon satuwy boýunça öňdeligini Samsung-a geçirdi

2024-nji ýylyň ýanwar – mart aýlarynda Apple kompaniýasynyň smartfon satuwy geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 9,6% azaldy. Bu maglumatlar International Data Corporation (IDC) gözleg kompaniýasynyň hasabatyndan gelip çykýar. Bellenilen döwürde 50,1 mln iPhone satyldy (2023-nji ýylyň birinji çärýeginde 55,4 mln), kompaniýanyň bazardaky p...

Dowamy »

40 0
Tehnologiýa, 1 month ago


Sarukýan ýeňil agramda UFC-niň reýtinginde birinji orna çykdy

Garyşyk başa-baş söweş sungatynyň (MMA) ermenistanly söweşijisi Arman Sarukýan ýeňil agramda UFC-niň iň gowy söweşijileriniň reýtinginde birinji orny eýeledi. Täzelenen reýting promouşeniň saýtynda ýerleşdirildi. Bu agramda çempion russiýaly Islam Mahaçewdir.
14-nji aprelde UFC 300 ýaryşynda Sarukýan emin agzalarynyň tapawutly karary bilen ý...

Dowamy »

38 0
Sport, 1 month ago


Gresiýada 2024-nji ýylyň Olimpiýa alawyny ýakmak dabarasy geçirildi

Gadymy Olimpiýada Parižde geçiriljek 2024-nji ýylyň tomusky Olimpiýa oýunlarynyň alawyny ýakmak dabarasy geçirildi. RBK-nyň Halkara Olimpiýa Komitetiniň saýtyna salgylanyp habar bermegine görä, bulutly howa sebäpli fakel esasy taýýarlykda Gün şöhleleriniň kömegi bilen alnan otdan ýakyldy. Ýokary ruhany roluny gresiýaly aktrisa Meri Mina ýerine ýeti...

Dowamy »

45 0
Sport, 1 month ago


1000 at güýji: Mercedes-AMG BMW XM-e güýçli bäsdeş taýýarlaýar

Mersedes-AMG BMW XM-ä bäsdeş boljak kuwwaty 1000 at güýçli elektrik krossowerini işläp taýýarlaýar. Täze önümiň 2026-njy ýylda çykmagyna garaşylýar diýip, Carscoops ýazýar.
Geljekki wsedorožnik Mersedes-AMG-niň ilkinji doly garaşsyz awtoulagy bolar. Studiýanyň bar bolan ähli awtoulaglaryndan tapawutlylykda, ol kompaniýanyň “köpçülik üçin çyk...

Dowamy »

44 0
Tehnologiýa, 1 month ago


NASA-nyň DART missiýasynyň uran asteroidiniň bölekleri Marsa howp salýar. Adamlara onuň näme dahyly bar?

NASA-nyň 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda asteroidi ýolundan sowmak maksady bilen başlanan Double Asteroid Redirection Test (DART) missiýasy garaşylmadyk netijelere getirdi: çaknyşyk wagtynda emele gelen kosmos galyndylarynyň käbir bölekleri Marsa tarap ugur alyp biler diýip, iXBT habar berýär.
DART Dimorfos asteroidi bilen üstünlikli çaknyşyp...

Dowamy »

43 0
Tehnologiýa, 1 month ago