Amerikanlaryñ aýa gonmagy, xx asyryñ iñ uly toslamasy.
Salam hormatly agzalar we myhmanlar! 1969-nji ýylyñ 12-nji aprelinde ruslar kosmosa ilkinji gezek adam uçurýalar. Ýer ýüzünde täze kosmos erasy bashlaýar. Älem giñishligini gören we ýeriñ dashyndan ilkinji gezek aýlanan adam ýuri gagarin bolýar. Ýöne meniñ gozgajak meseläm bu hakda däl. Ruslaryñ kosmosa adam uçuranyndan soñ, amerikanlaryñ aýagy ilkinji gezek aýa basylypdyr. Hatda bu hakda delil geçýän dokumentler, suratlar we wideo dokumentler bar. Ýöne indi dünýäniñ 70% gowrak adamy shoña ynanok. Sebäbi shol dokumentleriñ ýalandygy subut edildi. Meselem siziñ bilishiñiz ýaly nil amstrong (ilkinji aýa gonan adam) aýda amerikanyñ baýdagyny pasyrdadyp dikip goýupdyr. "Aýda howa ýok, baýdak nädip pasyrdasyn" diýen sorag dünýäniñ köp adamlarynyñ kellesine geldi we aý hakyndaky gürrüñleri toslama diýip çykardylar. baýdak hakynda amerikanlaryñ düshündirishleri ýagny nil amstrong-yñ dikip gaýdan baýdagy elektrik usul bilen pasyrdaýamysh. Matanyñ içinden geçýän maýdaja simlerden elekrik togy geçip baýdagy pasyrdatýar. Beýle bolsa, amerikanlar bu teoriýany näme üçin "aýda baýdak pasyrdamaýar" diýen gürrüñlerden soñ çykardylar?! Men pikirimçe shol ýalanmyka diýýän. Ruslar amerkanlaryñ widosyndaky aýy, eddil shoña meñzesh edip bir otagyñ içinde taýarladylar. hormatly agzalar! siz muña ynanýañyzmy? Eger-de bu hakykatdanam ýalan bolsa, amerikanlar muny näme üçin etdikä?

Köneler, Bayram-Jm tarapyndan 12 years ago

Sorag-jogap, @durdyyevv05 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir