Haýsy ýazgyny açyp görseňem biri-beýlekisine sögünýändir! Siziň baryňyzy agzybir bolmaga çagyrýan! Biri-biriňize göwnüne degişmek nämä gerek?! Sögünç sözsüz ýazmasaňyz şahyňyz çykýan däldirä? Diňe "kemsidiji" sözler. Bir tarapdan Medeniýetsizlik. Baryňyzdan şol sözleri ulanmazlygy haýyş edýärin! Geliň agzybir hem medeniýetli :-) bolalyň Kim goldaýar?

Täzelikler, @durdyyevv05 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir