Häzirki wagtda islendik üýtgeşik adam öz Android smartfonyny hakyky haker enjamyna öwürmek isleýär. Şeýle-de bolsa, bu adamlaryň köpüsi nireden başlamalydygyny we nämäniň anyk kesgitlenmelidigini bilenoklar.

Şeýlelikde, bu gün Android-de bar bolan iň oňat haker gurallary barada gürleşeris. Zehinli hakerleriň köpüsi, öz smartfonlaryny doly işleýän haker maşynyna öwürmek üçin bu Android programmalaryny ulanýarlar.

Köp adamlar haker meseleleriniň köpüsini diňe şahsy kompýuterlerden edip bolýar diýip pikir edýärler, ýöne tehnologiýa henizem durmaýar we häzirki wagtda smartfonlar kompýuteriňiz ýaly funksiýalary ýerine ýetirip biler. Adatça, hakerler haker maksatlary üçin Linux esasly operasiýa ulgamlaryny ulanýarlar. “Android” -iň hem Linux esasly operasiýa ulgamydygyny size habar bermäge howlukýaryn.


Birnäçe gözleglerden soň, bu ýerde Android-de iň oňat haker programmalaryny düzdük. Şonuň üçin indi kompýuteriňize ýörite haker operasiýa ulgamlaryny gurmak zerurlygy ýok, indi smartfonyňyzyň üsti bilen käbir işleri amala aşyrmak üçin aşakdaky Android-de haker gurallaryny ulanyp bilersiňiz.


Şonuň üçin bu haker programmalaryny göçürip alyň we Android üçin ulanmaga synanyşyň we bu ýa-da şol programmanyň mümkinçiligini artdyrmak üçin enjamyňyza kök ulanyjy hökmünde girmelidigiňizi ýadyňyzdan çykarmaň.

Şeýlelik bilen, ilki bilen “Playstore” -da bar bolan “Android” üçin haker programmalaryny, soňra bolsa beýleki daşarky çeşmelerden elýeterli gurallary sanap geçmekçi.


Aşakda görkezilen programmalar diňe bilim maksatly. Yoururduňyzda bikanun bolsa, ulanmaga synanyşmaň. Şeýle hem, bu programmalary üçünji tarapa zyýan bermek ýa-da size degişli bolmadyk hasaby rugsatsyz girmek maksady bilen ulanmaly dälsiňiz. Bu programma üpjünçiligini diňe öz howpsuzlygyňyzy barlamak we derňemek üçin ulanmaly. Aşakdaky programmalary ulanýan adamlar tarapyndan edilip bilinjek bikanun hereketler üçin hiç hili jogapkärçilik çekmeýärin we jogapkärçilik çekmeýärin. Olary öz töwekgelçiligiňiz bilen ulanyň.

1. Orbot

Maňa internetdäki gizlinligimi we gizlinligimi üpjün edýän programma gerek. Orbot, Torda doly gizlinligi we hereket azatlygyny gazanmak üçin Tor Taslamasy tarapyndan işlenip düzülen Android programmasydyr. Esasan, aragatnaşyk ulgamyňyzy bütin dünýäde meýletinçiler tarapyndan başlanan aragatnaşyk enjamlarynyň paýlanan torlaryna böküp, hakyky IP adresiňizi gizlemäge mümkinçilik berýär. Bu programma, şeýle hem, Android enjamyňyzdaky ähli TCP traffigini (diňe kök ulanyjy hökmünde giren enjamlaryňyzda) "Torify" etmek mümkinçiligini berýär. Orbot diňe bir Tor däl, LibEvent we ýeňil web proksi serweri - “Polipo” -ny öz içine alýar.

Orbot: Proksi we Tor

Öndüriji: Tor taslamasy

2. Fing - Tor gurallary.

Fing, islendik Wi-Fi toruna birikdirilen enjamlary ýüze çykarmak, bu enjamlaryň ýerleşýän ýerini görkezmek, hüjümçileri ýüze çykarmak, tor howpsuzlygyna abanýan howplary bahalandyrmak, tor problemalaryny ýok etmek we ulanyp boljak iň oňat, düýbünden erkin we gaty çalt tor skaneridir. toruň has gowy öndürijiligini gazanmak. Bularyň hemmesini dünýäde meşhur bolan tor gurallarynyň toplumynyň kömegi bilen edip bilersiňiz.

Bu programmanyň köp peýdaly tor gurallary bar, meselem: Wi-Fi skaneri, port skaneri, DNS gözlegi, hyzmaty yzarlamak we ping. Aboveokardakylaryň hemmesi Fing-i smartfonyňyzda iň zerur programmalaryň birine öwürýär.

Fing - Tor gurallary

Öndüriji: Domotz Ltd.

Baha: Mugt


3. Hackode

Hackode: Haker gurallar toplumy, şeýle hem gözleg, ekspluatasiýa skaneri we ş.m. ýaly dürli meseleleri ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýän pentesterler, mynasyp hakerler, IT dolandyryjylary we kiberhowpsuzlyk hünärmenleri üçin programma.

Hackode

Öndüriji: Ravi Kumar Purbey

Baha: Mugt

4. SSHDroid

SSHDroid, Android üçin SSH serweriniň ýerine ýetirilişi. Bu programma enjamyňyza kompýuter arkaly birikmäge we buýruklary ýerine ýetirmäge (“terminal” we “adb shell” ýaly) ýa-da faýllary redaktirlemäge (SFTP, WinSCP, Cyberduck we ş.m.) mümkinçilik berýär.


Öndüriji: Berserker

Baha: Mugt


5. Android üçin SSLStrip

SSLStrip tordaky HTTP traffigini aç-açan ele alýan, HTTPS baglanyşyklaryna gözegçilik edýän we gönükdirýän, soňra bolsa şol baglanyşyklary meňzeş HTTP baglanyşyklaryna ýa-da meňzeş birmeňzeş HTTPS baglanyşyklaryna öwürýän guraldyr.

Öndüriji: NotExists
Baha: Mugt


6. Haş şifrlemek

“Hash Decrypt”, hasy döwmäge / açmaga mümkinçilik berýän “Android” programmasydyr. Bu programma heşi döwmek üçin sözlük hüjümini ulanýar. MD2, MD4, MD5, SHA1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, Tiger, RIPEMD-128 we RIPEMD-160 ýaly 10 dürli hash funksiýasyny goldaýar.

7. Whatscan
“WhatsApp” hasabyny döwmek we tanaýanlaryňyzyň gelýän we çykýan habarlaryna gözegçilik etmek isleýän bolsaňyz, “WhatsApp” web integrirlenen programmasy bolan “Whatscan” -y synap görmeli. Bu programma bilen WhatsApp-y döwmek üçin ilki bilen pidanyň enjamyna fiziki taýdan girmeli we hyzmaty işjeňleşdirmek üçin WhatsApp web QR koduny skanirlemeli. Android üçin beýleki haker programmalaryndan tapawutlylykda, Whatscan kök artykmaçlyklaryny talap etmeýär, sebäbi programma WhatsApp-a girmek üçin hakyky usuly ulanýar (WhatsApp web sahypasy arkaly).


Öndüriji: Whatzscan

Baha: Mugt


8. DriveDroid

DriveDroid bilen, Android telefonyňyzy USB arkaly birikdirip, parol bilen goralýan islendik kompýuter / noutbugy açyp bilersiňiz.

DriveDroid kompýuteriňizi telefonyňyzda saklanýan ISO / IMG faýllaryndan açmaga mümkinçilik berýär. Bu Linux paýlanyşyny barlamak ýa-da CD-lerde dürli suratlary ýakmazdan ýa-da ýüklenip bolýan USB media döretmezden ulgamy ýykmak üçin amatlydyr.

“DriveDroid” şeýle hem amatly operasiýa menýusyny öz içine alýar, bu ýerde telefonyňyzdan birnäçe operasiýa ulgamynyň USB şekillerini göçürip alyp bilersiňiz (mysal üçin, Mint, Ubuntu, Fedora, OpenSUSE we Arch Linux). Häzirki wagtda 35 töweregi dürli ulgam bar.

Drivedroid

Öndüriji: Programma üpjünçiligi

Baha: Mugt +


9. PixelKnot: Gizlin habarlar

“PixelKnot” bilen diňe gizlin parolly dostlaryňyz ýörite habaryňyzy açyp bilerler. Galanlaryň hemmesi diňe owadan surat görýär. Bu, gaty köp ünsi çekmän gizlin habarlary paýlaşmagyň gaty gyzykly we aňsat usulydyr.

PixelKnot: Gizlin habarlar

Öndüriji: Goragçy taslamasy

Baha: Mugt


10. NetCut

NetCut bilen, telefonyňyzda dogry IP adresi bolmasa ýa-da wifi internetine girip bilmese-de, WIFI-de ähli ulgam ulanyjylaryny çalt tapyp bilersiňiz. WIFI baglanyşygyňyz bar bolsa, netkut işlär. Bu programma arkaly telefon / xbox, ýumşak telefon, PS3, PS4 we ş.m. ýaly islendik ulgam ulanyjysyny birikdirip / aýryp bilersiňiz.

Netkut

Öndüriji: arcai.com

Baha: Mugt +


11. WIFI WPS WPA TESTERI

WPS-de giriş nokadyňyzyň gowşakdygyny ýa-da ýokdugyny bilmek isleýärsiňizmi? Soňra “Wifi Wps Wpa Tester” size zerur programma. Bu programma bilen, WPS PIN ulanyp, AP-e birikmäni barlap bilersiňiz.

WIFI WPS WPA TESTERI

Öndüriji: Sangiorgi Srl

Baha: Mugt


12. MAC-ymy üýtgediň - Spoof Wifi MAC

Aeroportlar ýa-da demir ýol menzilleri, kafeler ýa-da myhmanhanalar, indi köpçülik ýerlerinde diýen ýaly mugt Wi-Fi hödürleýär. Emma olaryň köpüsi ulanylyşyna gözegçilik etmek üçin wagt çäklerini ulanýarlar. Emma Android enjamyňyzyň MAC salgysyny üýtgetmek bu meseläni çözer. Bu gural bilen enjamyňyzyň MAC salgysyny aňsatlyk bilen çalşyp bilersiňiz we hiç hili kynçylyksyz mugt çäksiz Wi-Fi ulanmagy dowam etdirip bilersiňiz.
MAC-ymy üýtgediň - Spoof Wifi MAC


WPS Connect, WPS protokoly bolan Wi-Fi torlaryny döwmäge kömek edýär. Programma, marşrutizatoryňyzyň adaty PIN-e goragsyzdygyny barlamaga ünsi jemleýär. Köp marşrutizatorlar bu ugurda öz gowşak taraplaryny kesgitleýärler. Bu programma bilen, marşrutizatoryňyzyň gowşakdygyny ýa-da ýokdugyny barlap, ýagdaýa görä hereket edip bilersiňiz.

Öndüriji: FroX

Baha: Mugt


Soonakynda oýun dükanyndan Android üçin haker programmalarynyň sanawyny goşarys. Indi beýleki daşarky çeşmelerden alnan galan programmalaryň sanawyny size ýetirýäris.

14. Bazar kömekçisi
Market Helper, ulanyjylara kök hökmünde bellige alnan enjamlaryny başga enjamlara üýtgetmäge / ýasamaga kömek edýän Android guralydyr. Bu programma, Nexus 7-ni birnäçe sekundyň içinde aňsatlyk bilen Samsung Galaxy S3-e öwrüp biler. Gaýtadan açmak zerurlygy ýok. Şeýle hem bu programma, hiç hili kynçylyksyz öz ýurduňyza gabat gelmeýän ýa-da gadagan edilen programmalary gurmaga mümkinçilik berýär.


15. Androrat

AndroRAT (Android Remote Administration Tool), müşderi tarapy üçin Java Android-de we serwer tarapy üçin Java / Swing-de döredilen müşderi / serwer programmasy. Bu guralyň üstünlikli ulanylmagy netijesinde maksatly Android enjamyndan aşakdaky maglumatlary alyp bilersiňiz: kontaktlary alyň (we olaryň ähli maglumatlary), telefony yrgyldy duýduryş re modeimine salyň, jaň gündeligini alyň, adaty brauzerde URL açyň "ähli habarlary alyň, tekst iberiň habar, GPS / Network arkaly ýerleşýän ýerleri tapyň, alnan habarlary hakyky wagtda yzarlaň, wideo ýaýlymyny (diňe müşderi bölegi üçin), telefonyň ýagdaýyny hakyky wagtda yzarlaň (alnan jaň, çykýan jaň, sypdyrylan jaň ..), kamerany ulanyň ....... we we ş.m.


16. WiFi Kill

“WiFi Kill”, “Android” -de işleýän iň oňat “WiFi” haker programmalarynyň biridir: android enjamyňyzdan beýleki ulanyjylar üçin wifi birikmelerini blokirlemek üçin ulanylýar. Diňe bu ajaýyp android programmasyny jübi telefonyňyza göçürip almaly we beýleki ulanyjylary wifi ulgamyndan aňsatlyk bilen aýryp bilersiňiz.

17. APKInspektor

APKInspector düzülen Android paketlerini we degişli DEX koduny wizuallaşdyrmak üçin analiz edýär we öwürýär. “APKInspector” ulanyjylaryň zyýanly programmalara has çuňňur düşünmegi üçin derňewi we grafiki funksiýalary üpjün edýär.


18. zANTI

zANTI, howpsuzlyk hünärmenlerine düwmä basmak bilen tora abanýan derejäni bahalandyrmaga mümkinçilik berýän ykjam aralaşma synag gurallarydyr. Ulanylyşy aňsat bolan bu ykjam gurallar toplumy IT howpsuzlygy dolandyryjylaryna, korporatiw tora girmek üçin giňden ulanýan zyýanly usullaryny kesgitlemek üçin ýeterlik tejribeli hüjümçini meňzetmäge mümkinçilik berýär.


19. dSploit

dSploit, tor derňewi we aralaşmak synagy üçin Android gurallar toplumydyr. DSploit-iň esasy maksady, IT howpsuzlygy hünärmenlerine / höwesjeňlerine ykjam enjamlarda tor howpsuzlygyny bahalandyrmak üçin iň ösen we ösen gurallar toplumyny hödürlemekdir.


DSploit başlanyňyzdan soň, toruňyza aňsatlyk bilen gözegçilik edip bilersiňiz, bar bolan operasiýa ulgamynyň ýer eýelerini we işleýän hyzmatlaryny kesgitläp bilersiňiz, belli gowşak goralanlyklary gözläp bilersiňiz, köp tcp protokollarynyň giriş proseduralaryny döwüp bilersiňiz, parol almak üçin adaty hüjümleri amala aşyryp bilersiňiz (adaty protokol bölünişi bilen), dolandyryp bilersiňiz böwrek wagtynyň hereketi we ş.m. we ş.m.


20. AnDOSid

AnDOSid ykjam enjamyňyzdan DoS hüjümlerini amala aşyrmak üçin ulanylýar. Stress synag guraly hökmünde işlenip düzüldi, ýöne hemme zadyň nädogry, hatda ruçka hem ulanylyp bilinjekdigini bilýändigiňize ynanýaryn. AnDOSid şeýle bir güýçlidir welin, hatda web serwerlerini işlemezlik üçin ulanyp bilersiňiz.22. Android üçin Nmap

Nmap (tor kartasy) tory öwrenmek üçin ulanylýan açyk çeşme howpsuzlyk skaneridir. Superuser hukugyny berýän we bermeýän telefonlarda bolşy ýaly işleýär, ýöne enjamyňyz ulanyjy üçin kök artykmaçlyklaryny berýän bolsa, käbir goşmaça funksiýalara girip bilersiňiz.


23. Droid Pentest

“Droid Pentest” size “Android” üçin ähli hakerleri we giriş synag programmalaryny tapmaga kömek eder, şonuň üçin pentest geçirmek üçin doly hukukly platforma döredip bilersiňiz.


24. Faceniff

“FaceNiff”, jübi telefonyňyz birikdirilen WiFi arkaly web sessiýa profilini gözlemäge we kesmäge mümkinçilik berýän “Android” programmasydyr. Sessiýalary diňe WiFi EAP ulanmaýan mahaly alyp bolýar, ýöne hususy torlaryň biriniň üsti bilen işlemeli (Açyk / WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK).


Akula, esasan, beýleki enjamlaryň hereketlerini yzarlamak üçin döredildi. Ofis işgärleri, toparyň agzalarynyň ýa-da ofis işgärleriniň hereketlerini yzarlamak üçin döredildi.


26. USB arassalaýjy

“USB Cleaver” -iň esasy maksady, Windows 2000 ýa-da has ýokary işleýän maksatly enjamdan, şol sanda parol hasalary, LSA syrlary, IP maglumatlary we ş.m. maglumatlary ýuwaşlyk bilen almak. Beautyhli gözellik, ýüküň sessiz we ulgamyň özüni üýtgetmän ýa-da işini göze görünmeýän diýen ýaly tor trafigini ugrukdyrmazdan başlamagydyr. Sdcard-da saklanýan we islän wagtyňyz görüp bolýan LOG faýlyndaky ähli maglumatlary alýar.


27. Whatsapp sniffer

WiFi birikmäňizi ulanýan WhatsApp-da dostlaryňyzyň şahsy habarlaşmalaryny, wideolaryny ýa-da seslerini göçürip almak isleseňiz, bu programma siziň üçin iň gowy saýlaw bolar. Elbetde synap görmeli.


28. WIBR Plus

WIBR Plus, WPA / WPA2 PSK WiFi torlarynyň howpsuzlygyny barlamak üçin haker Android programmalarynyň biridir. Bu programma tora simsiz aralaşmagy ele alýar.


29. AppUse

“AppUse” “AppSec Labs” tarapyndan işlenip düzülen VM (Wirtual Machine). Android gurşawynda ykjam programmanyň howpsuzlygyny barlamak üçin özboluşly platforma bolup, aýratyn ýöriteleşdirilen gurallary öz içine alýar. “AppUse” ýadrosy, programmanyň howpsuzlygyny barlamak üçin ýörite döredilen we düzülen emulýatoryň üstünde işleýän üýtgedilen iş wagtyny öz içine alýan ýörite “duşmançylykly” Android ROM.


Rootkit ýaly dürli tehnologiýalary ulanyp, programmany “ReFrameworker” atly buýruk setiri kärdeşi arkaly aňsatlyk bilen dolandyryp we gözegçilikde saklamak üçin ýadro mehanizmine köp dürli usullar we usullar girizildi. “AppUse” maksatly programmany işe girizmek we synagdan geçirmek üçin pentesteriň zerur zatlarynyň hemmesini öz içine alýar: Android emulýatory, dörediji gurallar, zerur SDK-lar, dekompiller, söküjiler we ş.m.


30. Kali Linux NetHunter

Kali NetHunter - Iň güýçli haker operasiýa ulgamy bolan Kali Linux-y döredijilerden giriş synaglary üçin güýçli, göçme we arzan platforma bar. NetHunter, Kali-iň ähli güýjüne eýedir we simsiz 802.11-i goldaýar, bir gezek basmak bilen MANA Evil Access Point, şeýle hem HID klawiaturasy (kompýuterlere garşy klawiatura hüjümlerini amala aşyrmaga mümkinçilik berýär), BadUSB MITM hüjümleri bilen bilelikde.


31. Kesgitleýji-NG

Interceptor-NG hakerler üçin android guralydyr. WiFi tory arkaly şifrlenen aragatnaşygy saklamaga we derňemäge kömek edip biler. “Intercepter-NG” bilen edip boljak zatlaryňyz: habarlary saklamak, maglumat paketlerini derňemek, seanslary ele almak, SSL zolak baglanyşyklary, maksadyňyzyň web işjeňligini yzarlamak.


32. Lucky Patcher

“Lucky Patcher”, mahabatlary aýyrmaga, programma rugsatlaryny üýtgetmäge, ätiýaçlyk nusgalary döretmäge we programmalary dikeltmäge, ýörite programmalar üçin ygtyýarnamalaryň barlagyndan geçmäge we başga-da köp zat üçin Android üçin ajaýyp guraldyr. Bu programmanyň funksiýalarynyň we aýratynlyklarynyň doly toplumyny ulanmak üçin kök ulanyjy hökmünde enjama girmeli bolarsyňyz.


33. Oýun öldüriji

Game Killer, ýat tehnologiýasyny aldap, humanoid oýunlardaky teňňeleriňiziň we gymmat bahaly daşlaryňyzyň sanyny döwmek we üýtgetmek üçin ulanylýar. “Gamekiller”, dünýäde on milliondan gowrak gezek göçürilip, Google Play dükanynda ýok iň köp göçürilen programmalaryň birine öwrüler.

Şeýle-de bolsa, bu programmany göçürip almak üçin käbir çeşmeleriň dogrudygyna doly ynanamzok, şonuň üçin çeşmeleriň sanawyny aýratyn berýäris. Bu baglanyşyga basyp görüp bilersiňiz. Şonuň üçin “Gamekiller” -i öz töwekgelçiligiňiz bilen göçürip alyp bilersiňiz.

Bu hemmesi. Indi smartfonyňyzy kiçijik haker gurallar toplumyna öwürmek üçin “Android” üçin ýeterlik haker programmalary bilen tanyş.

Sanawymyzy “Android” üçin käbir peýdaly haker programmalary bilen dolduryp bilýän bolsaňyz, teswirlerde bize habar beriň we ýakyn wagtda has gyzykly programmalar goşup sanawymyzy täzeläris.

Kerkilimen98

Tehnologiýa, @durdyyevv05 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir