Salam hormatly agzalar we bizi höwes bilen okaýan myhmanlar!!! Siziñ köpiñiz shu wagt saýlap alan hünäriñiz boýunça okaýañyz, içiñizde okuwy gutaryp saýlan ugryñyzda ishläp ýöräniñezem bardyr. Meniñ aýtjak bolýanym, size shol käri saýlap almana näme itergi berdi. Ine mysallar: 1. kakañyzyñ hünärini dowam etdiñiz 2.. Ýakyn adamlaryñyzyñ maslahaty bilen. 3. gyzyklanyp, höwes etdiñiz 4. aýlygy (puly), abraýy üçin. Shu wagt tm-da köp ýashlar geljekde "näme hünärde ishlejek?" diýsen "aý bizä bilemzok, pulluja ishlerde ishlärinde" diýýär. Hünär hökman puldamyka? Eger-de her biri pul üçin hänär saýlaýan bolsa döwlet nähili bolarka? Hormatly agzalar! Size-de hünär saýlamana näme itergi berdi?

Sorag-jogap, @durdyyevv05 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir