Salam hormatly talyplar, ynha-da ertir.net portalynyň täze howandarlarynyň kömegi esasynda "I 💙 ERTIR.NET" bäsleşigimizi başlady diýip yglan edýäs.

Ýeňijiler üçin baýrakly orunlar:

1-nji orun:
- Xiaomi Mi-11 lite 128Gb we saýt hasabyna 5000 manat.
2-nji orun:
- Samsung Galaxy Buds+ we saýt hasabyna 3000 manat.
3-nji orun:
- ERTIR.NET logotipli ýörite sportiwka we rýugzak hem-de saýt hasabyna 1000 manat.
4,5,6,7-nji orunlar:
- ERTIR.NET logotipli fudbolka we saýt hasabyna 500 manat.
8,9,10,11,12,13-nji orunlar:
- ERTIR.NET logotipli kepka we saýt hasabyna 100 manat.
14,15,16,17,18,19,20-nji orunlar:
- ERTIR.NET logotipli ruçka we saýt hasabyna 50 manat.

Bäsleşige nädip gatnaşmaly?
- bäsleşige gatnaşmak üçin aşakdaky şertleri ýerine ýetirmeli:
1. Anketaňy doly doldurmaly we awatar surat ýüklemeli.
2. Saýt hasabyňyza islendik mukdarda pul salmaly.
3. Saýtda aktiw bolmaly we köp dereje ýygnamaly.
- Anketa dolduranyňyzdan soň we saýt hasabyna pul salan wagtyňyz, size awtomatiki 5000 dereje berilýär we bäsleşige gatnaşýandygyňyzy aňladýan simwol loginiňiziň gapdalynda döreýär. (Berilen 5000 dereje bäsleşikde hasaplanmaýar, ol diňe ýaryşa gatnaşýanlary aýratyn edip bilmek üçin berilýär)
- Siz öz derejäňizi we näçenji orunda duranlygyňyzy, agzalar bölüminiň TOP bölümçesinde görüp bilersiňiz.

Nädip dereje gazanmaly?
- Saýtda aktiw bolmaly we derejeden başary ýygnan ballaryňyzy manada öwürip dereje satyn alyp bilersiňiz.
- Bäsleşigiň dowamynda ýörite ýumuşlar goýular we şolary ýerine ýetirip hem goşmaça dereje alyp bilersiňiz.

Kimler gatnaşyp bilýär?
- Islendik ertir.net saýdynyň agzasy bäsleşige gatnaşmana hukuklydyr.

Bäsleşigiň başlaýan senesi:
07.10.2021

Bäsleşigiň tamamlanýan senesi:
27.12.2021 sagat 23:00-da (ýerli wagt bilen)

Üns beriň! 28-29 dekabrda bäsleşige gatnaşan agzalaryň aktiwligi barlanar we bäsleşigiň ýeňijileri 2021-nji ýylyň dekabr aýynyň 30-da sagat 12:00-da yglan ediler. Ýeňijileriň baýraklary Turkmenpoçta hyzmaty bilen özleriniň aýdan salgylaryna ugradylar.

Bellik: bäsleşige gatnaşmak arkaly siz ýeňiji bolan ýagdaýyňyzda, sowgady alanyňyzdan soň Administratsiýa sowgadyňyz bilen bile selfi surata düşüp ugratmaly diýen şertimize razylyk bildirýärsiňiz!!!

Hemmäňize üstünlik

Täzelikler, @durdyyevv05 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir