*Ýedi derýaň suwuny içen.
*Ýedi gapyda ýer tapmadyk
*Ýedi ölçe, bir kes.
*Ýediniň biri ýeser.
*Ýedi pyştyma çekmerin, ýerden göternime çekerin.
*Ýedi hazynadan biri towuk.
*Aw ýedi aşyklygyň biri
*Agşam naharyndan soň ýedi ädim ätmän ýorgana girme.
*Ýedi arkama meňzemesemem, ýerden göterene meňzärin.
*Ýedi bidöwletiň birini gyzyl keýigiň yzynda gördüm.
*Ýedi gapyda ýerlemedik.
*Ýedi goçuň biri gara.
*Ýedi gülmek bir doýmak, bir doýmak çala baýamak.
*Ýedi ýyl geçi bakany kyrk ýylky akylyna nogsany ýeter.
*Ýedi ýaşar aty sygyryp suwa ýakma.
*Ýer ýedi ýyl ekeniňki.
*Ýeser aýalyň ýedi dili bar.
*Ýeňňä dakylan ýedi ýyl aglar, Şowa dakylan — ölinçä.
*Ýigidiň ýedi görgüsi bar.
*Tüpeňiň ýedi ýyllap gözi eýesinde.

Sorag-jogap, @durdyyevv05 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir