Kompýuteriň haýal işlemeginiň sebäpleri

1. Reýestr

Reýestr – bu operasion ulgamynyň we programma sazlamalarynyň maglumatlar toplumy. Kompýutere programmalary gurnamyzda we aýyranymyzda reýestrde şol programmalar hakynda gerekmejek maglumatlar toplanýar we olar kompýuterde artykmaç ýer tutýar. “CCleaner” programmasynyň kömegi bilen reýestri aňsatlyk bilen arassalamak bolar....

Dowamy »

622 1
Tehnologiýa, 2 years ago


8 Martyñ Taryhy

8 nji Mart güni dünya Ayal-Gyzlar bayramcylygy diylip bellenilip gecilyar!!! Bu günde ayal-gyzlar yada ayal-gyzlar üçin erkekler konferensiyalar , şatlyk şüwelenli konsertler geçirilyar.!!
Ayal-gyzlar Gününin bolmagy ilkinji sapar 1910-njy yilin 26-27nji awgustynda Daniyanyn paytagty Kopengagende gecirilen Halkara Sosyalist Zenanlar konferen...

Dowamy »

592 0
Täzelikler, 2 years ago


Ýetişiksiz okuwçynyň gündeligindäki ýazgylar.

Aslynda meniň-ä multifilimden gowy zadyň barlygyna ynanmaýan döwrümiň üýtgemegine mekdebe gitmegim sebäp boldy. Meňem okuwçy boldum diýip begenip baran mekdebim iki-üç günden soň: irden ukyňdan alyp galýan, dört sagatlap oýnap bolmaýan, öýe berlen ýumuşlary ýerine ýetirmeseň ejeň-kakaň urmadyk şarpygyny urýan ýere öwrüldi. Soň-soňlaram men düşünmän...

Dowamy »

752 5
Edebiýat, 2 years ago


Yaltanyn 7 kanuny (degishme)

Oz yatyan dushegini ozuni soyushun yaly soy.
Eger-de bir adamyn dynch alyp oturanyny gorsen ona komek et.
Ish-bu mukaddesdir,ona el urma.
Bir ishi ertir edip bilyan bolsan,onda shu gun edip oturma.
Eger-de birden ishlasin gelen bolsa,onda azajyk otur,uklajak bol.Az wagtdan gecher.
Ishlemek-bu saglyk bolyan bolsa g...

Dowamy »

690 8
Sorag-jogap, 2 years ago


Azerbaýjan hakynda gyzykly maglumatlar

Azerbaýjan Hazar deňziniň kenarynda, Kawkaz daglarynda, Ýewropa bilen Aziýanyň çäginde ýerleşýän döwletdir. Beýik Ýüpek ýolunyň söwda ugurlary gadymdan bäri hut Azerbaýjanyň üstünden geçipdir. Ol gadymy syrly Hytaý bilen baý Ýewropanyň aralaryndaky özboluşly “derweze” bolup hyzmat edipdir.
Azerbaýjan Respublikasynyň tutýan meýdany 86,6 müň k...

Dowamy »

680 8
Sorag-jogap, 2 years ago


UGURSYZLYK GETIRÝÄN 13-lik

Dünýä halklarynyñ köpüsinde 13-lik san halanylmaýar. Bu garaýyş öz gözbaşyny gaty ir eýýamlardan alyp gaýdýar.
Gadymy döwürlerde rimliler, grekler 13-lik sana betbagtlyk, gaýgy-hasrat getirýän san hökmünde garapdyrlar.

■ 13-lik san bilen baglanyşykly gadymy germanlarda şeýle mifologiýa bar:

Walgallede 12 sany hu...

Dowamy »

672 0
Sorag-jogap, 2 years ago


Ay-yyldyz.simplesite.com

Salam hemma govmysynyz yadynyzda bolsa biz youtube kanaly achypdyk indi sho youtubedaki videolarymyzy http://ay-yyldyz.simplesite.com saytymyzda gorup bilersiniz youtube girip bilmeyanlerniz

Dowamy »

598 3
Täzelikler, 2 years ago


Siz bagtly, eger-de

... Eger-de irden sag aman turan bolsaňyz, Siz bagtly egerde günüň doguşyny batyşyny görýän bolsaňyz.

... Eger-de siz söweş dawa jenjelden uzakda bolsaňyz, eger-de siz tussagda bolmasaňyz, yer yüzümde 500 million adamdan siz bagtlysyňyz.

... Eger-de siziň sowadyjyňyzda iýmäge bir zatlar bar bolsa, üstüňizde geýmäge geý...

Dowamy »

542 5
Täzelikler, 3 years ago


Bu maglumatlar - MAÝKL JEKSON HAKYNDA ENTEK KÖPIMIZIŇ BILMEÝÄN MAGLUMATLARYMYZ.

Multfilmleriň gahrymanlaryndan iň halaýany Pinokiýody.

Çagaka iň söýüp okaýan kitaplary «Rip Wan Winkle bilen goja» hem-de «Deňiz» atly kitaplardy,

Gyjygy juda ýeňil gelýärdi.

Söýgüli adasy bolan Saint Vincent adasyna bagyşlap poçta markasyny çykardypdy.

«Muskles» atly äpet bir ýylany ekle...

Dowamy »

639 2
Täzelikler, 3 years ago


Ak sakgalyň pähimlerinden

Ynsan ömri diýeniň bir suwyň ýüzüne düşen aýyň şöhlesi ýaly zat — haçan-da bolsa bir wagt öçäýmeli. şony bilip durkaň, ömrüňi ýagşylykdan başga zada sarp etme.

***

Hiç haçan gahar-gazabyň alnyna düşme, hiç kimi ýigrenme, dostuňy satma, erbet adama sarpa goýma, tumşugyňy göge tutma, kiçä ýamanlyk etme, hapa sözden hem g...

Dowamy »

630 11
Edebiýat, 3 years ago