Nemrut dagy

Dünýäde günüň doguşyna nirede syn etmek has täsir galdyrarka? Bu soraga köp sanly jogap bermek mümkin. Şol jogapkardan biri hem Türkiýäniň günorta-gündogaryndaky Nemrut dagy. 2150 metr belentligi bolan Nemrut dagy gün dogýarka syýahatçylaryna ajaýyp wizual şou hödürleýär.

Nemrut dagynyň ýeke-täk özboluşlygy bu däl elbetde… Dagyň depe...

Dowamy »

527 2
Täzelikler, 2 years ago


MUSULMАNА IŇ ÝAKYN HАÝWАN

Musulmаnа iň ýakyn hаýwаn diýip, düýе jаnаwаrа аýtsа bо¬lаr. Gаdymdаn gеlýän gurruňlеrе görä, Muhаmmеt pygаmbеr Allanyň ýüz аdyny bilýän ekеni, ýakynyndаkylаrа şоlаryn tоgsаn dоkuzysyny аýdypdyr, ýüzünjisini Hеzrеt Аlа, hеmеm iň eý görýen düýеsinе аýdаnmyş. Düýä kеrаmаtly hаýwаn diýsе bоlаr. Çаryýarlаryň biri bоlаn Оmаr: «Аrаp diňе düýеsiniň eltеn...

Dowamy »

623 3
Edebiýat, 2 years ago


NЕDIR ŞА TURKMЕNMI?

Tаryhа, jеmgyýеtiň, döwlеtlеrin ösuş ýolunа sеr sаlyp gösеň, hаýrаn gаlаýmаly pursаtlаr bаr. Оlаryňаm ykbаly taryhy şаhsyеtlеriň ykbаlynа mеnzäp dur. Mаhаl-mаhаl оlaryň аrаsyndа tаpаwut hеm bаrdyr öýdеňоk. Häkimiň dörеmеg jеmgyýеtiň zеrurlygynа bаglymy, jеmgyеt özünе gеrеk häkimi sаýlаp tutýarmy ýa-dа häknmligе dаlаş edýän şаhsyеt jеmgyýеtе nämäniň...

Dowamy »

507 0
Sorag-jogap, 2 years ago


BOSSANTÄJIŇ BEGENJI

Kolhozyň garry seýsi Ýagmyr aga agtyklarynyň içinde Bossantäji hem-mesinden eý görýärdi. Bossantäç gulpagyny tasadyp ýören gyzjagazka hem garry atasynyň ýanyndan aýrylmaýardy.
Bossantäç geçen ýyl obalaryndaky onýyllygy gutardy. Gyzy mekdebi gutaran badyna şäherden kakasy gelip, ony öz ýanyna alyp gitmek isledi. Emma çagalykdan garry atasy bi...

Dowamy »

504 1
Edebiýat, 2 years ago


Beýik serkerde

Geçmide ýaşan beýik serkerdeleriň biri özünden on esse güýçli garşydaşlary bilen çaknyşmaly bolýar. Ol harby tälimi, söweşmegiň inçe tilsimlerini ussatlyk bilen ele alansoň özüniň ýeňjegine umydy bardy, ýöne esgerleri welin muňa ikirjiňlenýärdiler. Ýolda bir keramatly ýerde düşlän serkerde esgerlerine garap:
- Meniň gadyrdan ýaranlarym, wepa...

Dowamy »

559 0
Edebiýat, 2 years ago


Bar bolan baýlygy dogry dolandyrmagy öwreniň!

Bir ýigit durmuşyndan hemişe zeýrenýärdi:
"Näme üçin beýle men betbagt?" Başgalarda maşyn, kwartira, gowy bilim bar, ýöne mende barmy? .. durmuş geçýär! Ýöne men ýaş we güýçden doly ...
Bir gezek geçip barýan bir garry adam bu ýigidiň nalyşyny eşitýär:
"Aýagyňyzy 1 milliona, hatda goluňyzy kesseler razy bolarsyňyzmy?" - diýip,...

Dowamy »

519 1
Sorag-jogap, 2 years ago


Oylenmek ya-da yok?

Baý ýigit bazar meýdançasynda oturan derwişiň ýanyna baryp, altyny sadaka tabagyna salyp:
"Dogrymy aýtsam, maslahatyňyz gerek" -diýdi. Men bir gyzy halaýaryn gaty haladym indi bolsa ejir çekýärin, sebäbi näme etjegimi bilemok: öýlenmelimi ýa-da ýok.
- Öýlenmäň.
- Ýöne näme üçin ?!
"Eger hakykatdanam halaýan bolsaňyz, sor...

Dowamy »

653 3
Edebiýat, 2 years ago


Her yerden choplenen manyly sozler

Hiç kime ynanmaň we hiç haçan umytdan düşmersiňiz.

Ömrüňizde iň bolmanda bir gezek töwekgelçilik ediň.
Özüňizi beýleki adamlaryň kynçylyklaryndan we durmuşyňyzy zerur däl adamlardan azat ediň.

Haçanda goldaw gerek mahaly, sen hiç kime gerek däl. Aslynda sen hiç wagt hiç kime gerek däl. Muny sen diňe goldaw gerek...

Dowamy »

649 2
Edebiýat, 2 years ago


ÝAŞLYGA SESLENIŞ

Ýaşlyk ýyllarynyň hasabaty barada oýlananymda, ol meniň bütin süňňümi göýe kyrk çilläniň gary bolup doňdurýan ýaly. Esli salymlap hereketsiz galýan. Oý pikirleriň ummanyndan gulaçlap ýüzüp geçmäge asla gurbatym çatanok. Ýöne nätjek guş bolup hem şol ummandan uçup geçip bolanok. Sebäp diýseň biz ynsan...
Ana şonda, ýolda meniň ýakamdan umytsy...

Dowamy »

422 0
Edebiýat, 2 years ago


RYSGAL

Sport geýimli, gartaşanrak bir adam täzeje maşynyny deňziň kenarynda goýup, daşary ýurtdan täze getirden çeňňegini synamaga başlady. Ýöne çeňňegine düşýän zat ýokdy.
Onýança-da onuñ beýleräginde ýene bir balykçy düşledi. Täze gelen balykçy horaşaja penjeginiň jübüsinden poslap giden çeňňeklerini çykaryp, ugursyzja ýüpe düzleşdirdi.
Ga...

Dowamy »

481 1
Edebiýat, 2 years ago


ADAMLARYÑ UZAK WAGTLAP UNUDAN ULY SYRY:"OÝ-PIKIR ENERGIÝASYNYÑ BELLI BIR NOKADA GÖNÜKMEGI "MAGIKI KADALARY" HEREKETLENDIRÝÄR.."

Magiýanyñ köki birnäçe kosmiki kadalaryñ ulanylmagyna esaslanýar diýipdik. Bu kadalaryñ ulanylmagynda we bu kadalaryñ hereketlenmeginde oý-pikir energiýasynyñ belli bir nokada gönükmeginiñ juda möhüm hyzmaty bardyr.
Magiýanyñ nämedigine göz ýetirmek üçin ilkinji nobatda pikirlerimiziñ belli bir nokada, belli bir wagtlap gönükmegi bilen nähil...

Dowamy »

468 0
Täzelikler, 2 years ago


Söhbet Döwletow ,,Razy men''

Halal işläp, uly abraý gazansam,
Halkym menden razy bolsa razy men.
Il içinde abraý bilen bezensem,
Ýetsem arzuwlarma, ölsem razy men.

Duzly saçagyma rysgal getirsem,
Söýen ýarym bilen ömrüm ötürsem,
Öňümdäki gulluk borjum bitirsem,
Watan üçin janym bermä razy men.

Ýas güni her...

Dowamy »

504 1
Edebiýat, 2 years ago


Söhbet Döwletow ,,Söýen gyzyma "

Söýen gyzym seni hiç unutmadym,
Bir gün dolanar, diýen umytdadym,
Her gün gözümde ýaş, gelmediň yza,
Söýgim şo durşuna, hiç sowatmadym.

Hiç aýyrman seniň bakyp gözüňe,
Ynanypdym her bir şirin sözüňe,
Gije ýatlap aglap, geçen günleri,
Göwünlik bererdim özüm-özüme.

Goşgymy okarsy...

Dowamy »

542 2
Edebiýat, 2 years ago


Söhbet Döwletow ,,Doganlar!''

Hiç kim meniň gören günüm görmesin,
Günde aglap, günde men deý ölmesin,
Meniň ýaly gysga döwran sürmesin,
Allam sizi bagtly etsin doganlar!

Mydam gülüp ýörüň, solmasyn ýüzler,
Hiçem çyglanmasyn ol gara gözler,
Bir-birege aýdyň süýjije sözler,
Maslahatym, gadyr biliň doganlar!

M...

Dowamy »

479 1
Edebiýat, 2 years ago


Söhbet Döwletow ,,Allam geçirsin''

Ine bugün geldi bagyşla diýip,
Indi men däl seni Allam geçirsin.
Ýörgün o dünýede ot köýnek geýip,
Eden günälerňi Allam geçirsin.

Indi gelme, seni hiç kabul etmen,
Seniň bar ýeriňe bir ädim gitmen,
Ýadymdadyr, meni aldaýan gepleň,
Ýalan sözläniňi Allam geçirsin.

Belki bir gün s...

Dowamy »

489 1
Edebiýat, 2 years ago


8-nji martynyz gutly bolsun

Aýallar bu dünýäde bagtyň ýeke-täk sebäbi. ähli ayal-gyzlaryn 8-nji mart Halkara Aýal-gyzlar güni gutly bolsun!
Bar etmeli zadyňyz ýylgyrmak, sebäbi ýylgyranyňyzda dünýädäki hemme zat üýtgeýär. Gyzlar Zenanlar güniniz gutly bolsun.

Dowamy »

512 2
Täzelikler, 2 years ago


Adamy ynam ýaşadýar

“KODAK” kompaniýasynyň düýbini tutan Jorj Istman 1935-nji ýylda ýönekeýje fotoapparat bilen Afrikadaky ýyrtyjy haýwanlaryň suratyny örän golaýdan düşürmegi başarypdyr. Şeýle golaýdan, hat-da ýanynda duran ýaly edilip düşürilen suratlary görüp, onuň dostlary: “Sen muny nädip başardyň?” diýip, geň galyp sorapdyrlar. Şonda Istman şeýle jogap beripdir:...

Dowamy »

600 0
Sorag-jogap, 2 years ago


JUMA ÝAZMYRADOWYŇ DEGIŞMELERINDEN

Bir gezek Juma Ýazmyradow dümewläpdir-de, işe gitmän, öýde bolmaly bolupdyr. Ony eşiden obadaşy Amannazar görmäge gelipdir. Onuň gelýänini gören Juma Ýazmyradow oýun etmegi ýüregine düwüp, düşege geçip ýatypdyr-da, üstüne ýorgan çekip, aýalyna-da:

— Eger meniň ýagdaýymy sorasa, hamsygan bol-da dur, yzyny özüm oňararyn — diýipdir.

Dowamy »

687 2
Edebiýat, 2 years ago


Oba gurrunleri.Juma Keregulyyew

NÄSAGAM KÄN-DÄ...
Geçen asyryň ýetmişinji ýyllarynda Çary Berdi atly obadaşymyz melleginden ýygan
üzümini Marynyň gök bazaryna äkitmek üçin kolhozdan ýük maşynyny diläp alypdyr.
Gatnawsyzrak ýol bilen Mara aralaşan batlaryna bulary ýol gözegçileri saklapdyrlar.
Resminamalary düzüw bolsa-da, maşynyň ýüküni gören gözegçi s...

Dowamy »

596 2
Edebiýat, 2 years ago


Sorag(Jogap alamson pozjak)

Ucoz a nomer nadip birikdirmeli bilyaniniz barmy

Dowamy »

556 3
Sorag-jogap, 2 years ago


SOZ BERYAN!

GOKDE GOZLAP, YERDE TAPDYM MEN SENI,
SELBIM TASLAP GITMEJEGIME SOZ BERYAN.
ULYGOZLIM SOYYAN, BILYAN SEN MENI,
AKJA YUZUN UNUTMARYN SOZ BERYAN.

HER GULENIN MENIN DERDIME DERMAN,
AYDABILMAN MENDE, GALDYLA ARMAN,
YASAP BILMERIN MEN, SELBIMI GORMAN,
OLINCAM SOYERIN GULUM SOZ BERYAN.

...

Dowamy »

596 2
Edebiýat, 2 years ago


Gysgajyk goshgy

S-ENSIZ BU DURMUSY NEYLAYIN GULUM,
E-GER AYRA DUSSEK, HIC GECMEZ GUNUM,
L-EYLI SEN, MEN MEJNUN DURMUSYM MENIN,
B-ILEJE BAGTLY BOLARYS SELBIM.
I-LKINJI GORUSDE SOYUPDIM SENI,
J-ENNETDE DUYARYN, GUJAKLA MENI,
A-KJA YUZLIM SANA YAZYARYN MUNY,
N-AZLI YARYM, SENI SOYYARIN SELBIM!

Avtory:Yus...

Dowamy »

726 19
Edebiýat, 2 years ago


Nädip dişagyrydan dermansyz dynyp bolar?

Bimahal çagy çüýrän dişiň agyrysy azar berýär. Öýde agyryny aýyrýan derman hem ýok. Diş lukmanynyň ýanyna gitmegi bolsa irdene çenli goýmasaň, başga alaç ýok. Näme etmeli?

Şeýle bolanda, dürli otlardan gaýnadylyp taýýarlanan suwa agzyňy çaýkamak hem örän gowy peýda edip biler. Bidenekden (şalfeý), ýakymlyjadan (duşisa), sarygülden (z...

Dowamy »

560 1
Sorag-jogap, 2 years ago


Gradusnik döwülse näme etmeli?

Her günki ýaşaýyş durmuşda biziň bagtymyza simap bilen zäherlenmek mümkinçiligi az. Ýöne şeýle bolsa-da biz simaply gradusniklary ulanýançak (belki ony eýýam elektron görnüşine çalyşmaly wagty gelendir) bu howp bar. Eger-de siziň maşgalaňyzda bir adam sowuklan ýagdaýynda öý dermanhanasyndan simaply gradusnik alynýan bolsa, onda şu makala örän ýeter...

Dowamy »

545 1
Sorag-jogap, 2 years ago


Nerwleriňizi rahatlandyrmak üçin 8 usul

Biziň her birimiziň nerwlerimizi rahatlandyrmak we “bugymyzy çykarmak” üçin ýönekeý we elýeterli usullar bar.

Iýiň

Adam aç bolan ýagdaýynda has-da stresse duçar bolýar. Adam dok bolanda durmuşyň ähli kynçylyklary gaty agyr däl bolup görünýär, gandaky şekeriň derejesi gaçsa, rahatsyzlygyň we ynjalyksyzlykgyň derejesi ga...

Dowamy »

562 2
Sorag-jogap, 2 years ago