.......

Siziñ men hakda edýän pikirleriňiziň, maňa çigit ýaly gyzygy ýok.Isleňiz maňa samsyk diýiň,däli-diwana diýiň...Siziň meniň kemçiliklerimi sanap ýazan mowzuklaryňyzy okamagada isleg ýok.Ondan,şujagaz okap oturan kitabymyň,soňuna ýetenim gowy.

Siziň ýalňyşyňyz,başgalaryň kemçilikleri barada köp pikir etmegiňizde.Men welin,öz kemçilikl...

Dowamy »

308 2
Täzelikler, 1 year ago


.......

Dünýäde atdan düşsede eýerden düşmeýän adamlar bar.Bir zady müň gezek düşündirip aýtsaňda,şol başky heňine tutup oturýarlar.Ahyryn özüň zaýbal bolup "Seňki dogry" diýip gaçmak bilen bolýaň.
Yslam,hiristian,ateizim...Bularyň bary diňe bir ynanç.Dünýäde umumy "ýagşy we ýaman adamlar" diýen iki topar bar.Bar bolany şol.Dogabitdi zalym bolup d...

Dowamy »

382 4
Täzelikler, 1 year ago


.......

Eger-de,biziň internede logatip goýmaly bolsa "Altyn pyşbaga" logatipi tüýs ýerine düşerdi.
Manysy:Pyşbaga ýaly haýal-altyn ýaly gymmat.

Internetden kino skaçat edip alandan,şol kinonyň telewizorda bererine garaşmak, has amatly.

Tehnologiýa älemi çaltlyk bilen ösýär,geljekde iň ýakyn adamyňyza açmadyk syrlaryň...

Dowamy »

455 6
Täzelikler, 1 year ago


.......

Bizde gybat,internetdenem çalt ýaýraýan zat."Amaliya ölenmişin" diýip,internede ýazyp goýuň,birnäçe sekuntdan Wes Türkmenistan habar tapýar.Iň täsin ýeri,bu habary eşiden Amaliyaň özem:"Men ölenmişim"-diýip,gynanyp aglap oturýar.

Dowamy »

566 7
Täzelikler, 1 year ago


.......

Okuwçy bilen mugallymyň arasyndaky dialog.


-Mugallym,bäşilige ozalky ýaly,Soltan Sanjarly temamy?

-Näme,keloglan göterilip gitdi,zat gymmatlady,bu Soltan Sanjarly bilimiňe,saňa bazarda arabada sürdürmeýärler.Ine,Görogly beg dessanyny başdan-aýak aýdanlara,ikiden ýokary baha goýmadym.Bäş baha geregiň çyn bolsa,O...

Dowamy »

567 7
Täzelikler, 1 year ago


.......

Töhmetlere garşy liga we Bnei Brit ýaly guramalar Rotshildler tarapyndan esaslandyrylar we olar ony maliýeleşdirýär.Bnei Brit "Birleşik ogullary" diýen manyny bildirip,bu gurama 1843-nji ýylda Rotshildler tarapyndan razwedka we halal alymlaryň üstünden jansyzlyk etmek maksadynda döredilýär.Bnei Brit hakykaty aýtmaga synanyşýanlaryň karerasyna töhme...

Dowamy »

332 1
Täzelikler, 1 year ago


.......

Ýer sürüldi.Tohum sepildi.Indi oturup hasyla garaşaýmak galdy.

Wagtyň geçmegi bilen,halklaryň milli däp-dessurlary,medeniýeti ýitip ýok bolup gidýär.Ol dessurlary,häzirki wagtda çaltlyk bilen ösüp barýan,ýewropa medeniýeti öz içine ýuwudup goýberýär.

Wagtyň geçmegi bilen,halklar öz dilini unudýarlar.Dünýäniň ähli ada...

Dowamy »

382 6
Täzelikler, 1 year ago


.......

Dünýäde çen-takmyn bilen 10-20 müň musulman bolmagy mümkün.Galan 1,9 milýardy bolsa,özüni musulman hasap edýän adamlar.Musulmançylygy kabul etdiňmi,onuň şertlerini hem doly ýerine ýetirjek bolmaly.Nirede ýazylan ýeri bar?
"Üç gezek kelimäňi gaýtar,soň sen musulman,edesiň geleni zady ediber" diýip.
Baýramçylyk bolsa içip-çekip,adamlar...

Dowamy »

575 17
Täzelikler, 1 year ago


.......

Magtymguly Pyragynyň goşgularynda we käbir rowaýatlarda ady geçýän Kap dagy barada gyzyklanýardym."Bu dag hakykatdanam barmy ýa-da mifden başga bir zat dälmi,bu dag hakykatda bar bolsa,ol nirede ýerleşen?!"- diýen ýaly soraglary özüme berýärdim.

Geliň,biz Kap dagyna akyl ýetirmek üçin "Togalak dünýä" modelinden ýüz öwürüp, "Tekiz ý...

Dowamy »

578 24
Täzelikler, 1 year ago


.......

Biz teatr sahnadan spektala tomaşa edip otyrys.Sahnadaky bar zatlar ýasama we galp.Hakyky wakalar sahnanyň arkasynda bolup geçýär."Hakyky wakalar, ýasama wakalaryň hezini gaçyrýar"-diýip,ikisiniň arasyny perde bilen bölüp goýupdyrlar.

Dowamy »

381 3
Täzelikler, 1 year ago


.......

Siziň pikriňizçe jyn,şeýtan,haýwan,adam we perişdäniň arasynda nähili tapawut bar?

Näme üçin olaryň bary adamdan pesde görülýär?

Real durmuşda gudraty öz başyňyzdan geçirip göreniňiz barmy?

Dowamy »

644 23
Täzelikler, 1 year ago


.......

Rokfellerler maşgalasy

Bu maşgalanyň taryhy 19-njy asyryň 40-njy ýyllaryna baryp direýär,edil şu wagtda Jon Rokfeller dünýä inýär.Bu adam ýaşlygyndan öz hereketlerini öňünden ölçäp,soň ýerine ýetirýärdi we şu häsiýeti bilen başgalardan düýpli tapawutlanyp durýardy.

16 ýaşynda buhgalterlik kärhanasyna kömekçi hökmünde...

Dowamy »

380 1
Täzelikler, 1 year ago


.......

Türkmenistanda bir programma bar.Ýaňky programma arkaly bazardaky ähli zatlaryň bahasyny online görnüşde bilmek bolýar.Programmany umuman hiç ýerden skaçat etmegiň zerurlygy ýok.Programma uly bir traffigem gidenok.Diňe telefonyňyzdan talyplar.coma ýa-da şuňa meňzeş regestrasiýa edip bolýan başga saýtlara girip:"Bazarda almaň bahasy gymmatlapdyr" di...

Dowamy »

423 3
Täzelikler, 1 year ago


.......

Türmede iki sany türmeşik bar.Olaryň biri arzuw edýär:
-Türme diýeniňem edil,jennet ýaly bolsa-da.
Ikinjisi:
-Wah,näsini aýdýaň,jennet dagy bolanda,bäri gaty hezil boljaga!

Göwreli gelin jorasynyň ýanynda zeýrenýär:
-Ärim,maňa we göwrämdäki çaga ýeterlik üns berenok.
Jorasy:
-Mundan beter näm...

Dowamy »

678 2
Täzelikler, 1 year ago


.......

Wagtynda "Gitler kaput" diýip million adam aýdypdy.Ýöne,Gitleri kaput eden adam,ýene Gitleriň özi boldy.

Bir gedaý,gysganç baýyň ýanyna dileg edip gelýär:
-Baý aga,maňa iýmäge çörek ber!
-Mende saňa berer ýaly çörek ýok.
-Baý aga,maňa içmäge suwuňdan ber!
-Mende saňa berer ýaly suwam ýok.
-Baý aga,k...

Dowamy »

622 3
Täzelikler, 1 year ago


.......

Ösen ýurtlaryň baýlary-baý bolanyndan 10-20 ýyl geçeninden soň,uly bir kompaniýada ýolbaşçy bolup oturýarlar.

Biziň baýlar-baý bolanyndan 10-20 ýyl geçeninden soň,türmede oturýarlar.

Dowamy »

499 4
Täzelikler, 1 year ago


.......

Adam haýwanlar bilen 90-95% meňzeş.Bizi haýwanlardan tapawutlandyrýan zat,haýwanlaryňkydan ösen aňymyz.Biziň aňymyz haýwanlaryňky ýaly bolanda, arada hiç hili tapawudam bolmaly däl.Sosial jemgyýetde biz kä halat haýwany psihologiýamyz bilen hereket edýäris.Adamy oňurgaly,süýdemdiriji,ýyrtyjy haýwanlaryň hatarynada goşup bolýar.
Belki,Çarlz...

Dowamy »

531 29
Täzelikler, 1 year ago


.......

Biziň jemgyýetimizde bir ynanç bolsa:"Betnyşan gyza öýlenen oglan uly baýlyga we bagta eýe bolar"-diýseler,hemme oglanlar ur-tut betnyşan gyzlaryň gözlegine çykardy.Betnyşan gyzlar üçin,oglanlar biri-biri bilen pyçaklaşmaga-da taýýar bolardylar.Owadan gyzlara köçedäki itlerem seretmän goýardy.Betnyşan gyza öýlenen oglanlaryň 50-60%-i bagtsyz we pul...

Dowamy »

541 2
Täzelikler, 1 year ago


.......

Biziň jemgyýetimizde bir ynanç bolsa:"Betnyşan gyza öýlenen oglan uly baýlyga we bagta eýe bolar"-diýseler,hemme oglanlar ur-tut betnyşan gyzlaryň gözlegine çykardy.Betnyşan gyzlar üçin,oglanlar biri-biri bilen pyçaklaşmaga-da taýýar bolardylar.Owadan gyzlara köçedäki itlerem seretmän goýardy.Betnyşan gyza öýlenen oglanlaryň 50-60%-i bagtsyz we pul...

Dowamy »

409 0
Täzelikler, 1 year ago


.......

Men Hudaýa ynanýan:
Men togalak ýere ynanýan:

Sebäbi,çagalygymdan din,dowzah,jennet baradaky gürrüňlerden gulagym gowy gandy.

Sebäbi,çagalygymdan mugallymlar "ýer togalak" diýip gulagyma guýdular.Bütün dünýäde şeýle diýýär.

Eger-de,men Hytaýda butparazlaryň ýaşaýan jemgyýetinde dogulan bolanym...

Dowamy »

420 2
Täzelikler, 1 year ago


.......

Mekdepde okaýan wagty bir temany ýatlap,robat ýaly gürläp,iki sagatdan ýatdan çykarýan okuwçylar bardy.

Bir temany okap,düşünip,şol düşünjesini mugallyma aýdyp berýän okuwçylar bardy.

Menin özümä şol ikinji topara girýärdim.Okaýan zadymy mümkün boldugyndan düşünmäge synanyşýardym.

Ahmedik,Panturkist,H...

Dowamy »

466 8
Täzelikler, 1 year ago


Internetden pul gazanyp bolaýjak saýtlar:

Internetden pul gazanyp bolaýjak saýtlar:

Özüňe bir gowy işjagaz tapýaň.ru

Her gün irden turup,naharlanyp işiňe ugraýaň.net

Günüň bir bölegini işde geçirýäň.com

Ine şu saýtlara her gün girip dursaňyz,reklamasyz zatsyz gününe narmalnyja pul tapyp bilýäňiz!

Duýduryş:Maşenikl...

Dowamy »

581 12
Täzelikler, 1 year ago


.......

Dünýäniň iň baý adamlaryň reýtiňine seretseň,onuň iň ýokarsynda internet arkaly baýap giden adamlaryň atlaryny okamak bolýar.

Pullaryň takmynan 40-50%-i dünýäniň ilatynyň 2-3%-niň elinde jemlenen we jemlenmegini dowam edýär.

15-20 ýyl ozal tiz baýamak häzirki ýaly aňsat däldi.Baýlyk haýallyk bilen amala aşýan progre...

Dowamy »

397 1
Täzelikler, 1 year ago


.......

Bizde bedenterbiýe mugallymy himiýadan okatmagy,himiýa mugallymy türkmen dili we edebiýatyndan okatmagy,türkmen dili we edebiýaty mugallymy bolsa algebradan okatmagy adaty ýagdaý.

Dowamy »

524 19
Täzelikler, 1 year ago


.......

2005-nji ýylyň iýul aýynda "National Geographic" telekanaly tomaşaçylara täze adamy öldürmek başarnygy barada yzgiderli dokumental filimi hödürledi.

Filimi döredijileriň getiren faktlary hakyktatdan hem haýran galdyryjy we bu barada ylmy barlaglar bizi adamyň özünede,urşada başgaça garamaga mejbur edýär.

Näme üçin ad...

Dowamy »

385 2
Täzelikler, 1 year ago