Kä-te şeýlede bolýar.

14.Günüň gyzgynlygy näçe gradus?
Meniň şahsy teoriama görä onuň gyzgynlygy bary ýogy +10-15 gradus. Muny bir blogymda düşündirerin. Astronomiýada güniň gyzgynlygy 5,778 Kelwin.

Gün -15 gradusa çenli sowap bilýärmi?Günde sowuk howaň bolup biljegini birinji sapar eşidýän.Gaty geň ýagdaý.Bolýar gün -15 gradus sowaýar diýeli,ol ha...

Dowamy »

223 11
Täzelikler, 3 days ago


Soraglar!!!

Hanture berjek birnäçe soraglar bar:

1Älem nähili peýda bolan?

2.Aý-gün nähli peýda bolan?

3.Asmandaky ýyldyzlar nireden peýda bolan?

4.Ýer nähili peýda bolan we ýeriň ýaşy näçe?

5.Materikler nähili usulda peýda bolan?

6.Ýer titremeler,wulkan atylmalar we suw...

Dowamy »

137 4
Täzelikler, 3 days ago


Gitleriň şowsuz "Barbarossa" meýilnamasy.

Natsist Germaniýasynyň ýolbaşçysy Adolf Gitleriň "Barbarossa" harby meýilnamasy №21 buýruk esasynda taýýarlanýar.Bu harby meýilnama Germaniýa patyşasy we Mukaddes Rim imperiýasynyň imperatory "Barbarossa" lakamly nemis hökümdary Fridrih I Ştaufeniň ady bilen baglanşyklydyr.Barborossa meýilnamasyny amala aşyrmak bilen Gitler,Sowet Soýuzyny basyp al...

Dowamy »

141 2
Täzelikler, 4 days ago


Donald Tramp "Öýde ýeke özi 2" filiminde nähili peýda boldy?

Donald Tramp "Öýde ýeke özi 2" filimiň epizodynda rol oýnamak üçin döredijilik toparyna şert goýýar.

Rejissioryň sözlerine görä,şo wagtda Trampa degişli bolan "New-Ýork Plaza" myhmanhanasynda,filimiň käbir sahnalaryny surata düşürmäge Tramp bilen ozaldan gepleşik geçirilýär.Elbetde,olar bu sahna üçin pul hem töleýärler,emma Tramp di...

Dowamy »

255 6
Täzelikler, 5 days ago


Kelle agyry eden tekiz ýer.

Men özümiň ylmy garaýyşlarymda birnäçe ýalňyşlyklara ýol berýändirin,emma bu bolup biljek zat.Ylymda iň birinji zat maglumat.Maglumat beýnä gelip ýetenden soň ony düşünmeli we analiz etmeli.Ýeterlik bolmadyk magtlumatlary welin,analiz etmek gaty kyn düşýär.Hantureniň bize aýdýan tekiz ýer we ylymyň togalak ýer baradaky maglumatlaryny deňeşdirmeli...

Dowamy »

148 6
Täzelikler, 1 week ago


Degişmeler....#talypçy

Iki jora imoda ýazyşýar.
-Haýwan.
-Kim?
-Söýgülim.
-Näme etdi?
-Ikilik etdi.
-Goýsana.Haýsy biri?Begençmi,Nurymy,Batyrmy?
-Begenç.
-Haram ölmüş.Bularyň bary şeýle özi.

Bir garryja daýza bazarda oturup käşir satýar.Oňa-da her hepde biri 20 manat puluny berip käşirini alman geçýä...

Dowamy »

278 9
Täzelikler, 1 week ago


Gyzlary oglana öwrülýän oba.

Ozal gyz bolup dogulan Jonni,oglana öwrülenine şat.

Jonni Domanikan respublikasynyň çetki obalarynyň birinde ýaşaýar.Karib deňizinde islendik adamyň aýagy ýetip bilmejek bu obada "Gyuvedosi" diýen topar bar.Jonni bolsa edil şu Gyuvedosilerden.

Gyuvedosi sözi "12 ýaşynda ujydy çykan"-diýen manyny aňladýar.Sebäbi...

Dowamy »

266 7
Täzelikler, 1 week ago


Internet-dä...

Häzirki döwürde iň gülleýän biznes internet.Munuň şeýledigini dünýäniň iň baý adamlarynyň sanawyna seredeniňde-de mälim.Şu sowukda bazarda üşäp kartoşka-sogan satýan adamlary ol sanawda orun alyp bilmejegi aýnada gören ýaly hakykat.Bill Gates,Jef Bezos,Mark Zuçerberg,Google komaniýasyny esaslandyryjylar bu sanawuň esasy kerwenbaşylaryndan.Internet...

Dowamy »

150 7
Sorag-jogap, 1 week ago


Tekiz ýerçilere meniň pikirim.

Hantureniň ýazýan zatlaryny aňymyzda aýlajak bolup göreliň.Ýer tekiz disk şekilli(dvd-ä salynýan disk ýaly),gümmez şekilli(parhy ýok).Esasy zat ýer hiç ýere gozganman dur.Aý-gün,ýyldyzlar,älem-jahan ýeriň daşyndan aýlanýar.Ýerden birtopar emeli hemralar kosmosa uçuruldy."Ýalan"-diýip bolmajak hakykat.Gaty köp ýewropa,türk,rus kannallary emeli hemra...

Dowamy »

217 9
Sorag-jogap, 1 week ago