.......

Ösen ýurtlaryň baýlary-baý bolanyndan 10-20 ýyl geçeninden soň,uly bir kompaniýada ýolbaşçy bolup oturýarlar.

Biziň baýlar-baý bolanyndan 10-20 ýyl geçeninden soň,türmede oturýarlar.

Dowamy »

130 4
Täzelikler, 13 hours ago


.......

Adam haýwanlar bilen 90-95% meňzeş.Bizi haýwanlardan tapawutlandyrýan zat,haýwanlaryňkydan ösen aňymyz.Biziň aňymyz haýwanlaryňky ýaly bolanda, arada hiç hili tapawudam bolmaly däl.Sosial jemgyýetde biz kä halat haýwany psihologiýamyz bilen hereket edýäris.Adamy oňurgaly,süýdemdiriji,ýyrtyjy haýwanlaryň hatarynada goşup bolýar.
Belki,Çarlz...

Dowamy »

278 59
Täzelikler, 1 week ago


.......

Biziň jemgyýetimizde bir ynanç bolsa:"Betnyşan gyza öýlenen oglan uly baýlyga we bagta eýe bolar"-diýseler,hemme oglanlar ur-tut betnyşan gyzlaryň gözlegine çykardy.Betnyşan gyzlar üçin,oglanlar biri-biri bilen pyçaklaşmaga-da taýýar bolardylar.Owadan gyzlara köçedäki itlerem seretmän goýardy.Betnyşan gyza öýlenen oglanlaryň 50-60%-i bagtsyz we pul...

Dowamy »

282 23
Täzelikler, 1 week ago


.......

Biziň jemgyýetimizde bir ynanç bolsa:"Betnyşan gyza öýlenen oglan uly baýlyga we bagta eýe bolar"-diýseler,hemme oglanlar ur-tut betnyşan gyzlaryň gözlegine çykardy.Betnyşan gyzlar üçin,oglanlar biri-biri bilen pyçaklaşmaga-da taýýar bolardylar.Owadan gyzlara köçedäki itlerem seretmän goýardy.Betnyşan gyza öýlenen oglanlaryň 50-60%-i bagtsyz we pul...

Dowamy »

158 39
Täzelikler, 1 week ago


.......

Men Hudaýa ynanýan:
Men togalak ýere ynanýan:

Sebäbi,çagalygymdan din,dowzah,jennet baradaky gürrüňlerden gulagym gowy gandy.

Sebäbi,çagalygymdan mugallymlar "ýer togalak" diýip gulagyma guýdular.Bütün dünýäde şeýle diýýär.

Eger-de,men Hytaýda butparazlaryň ýaşaýan jemgyýetinde dogulan bolanym...

Dowamy »

184 21
Täzelikler, 1 week ago


.......

Mekdepde okaýan wagty bir temany ýatlap,robat ýaly gürläp,iki sagatdan ýatdan çykarýan okuwçylar bardy.

Bir temany okap,düşünip,şol düşünjesini mugallyma aýdyp berýän okuwçylar bardy.

Menin özümä şol ikinji topara girýärdim.Okaýan zadymy mümkün boldugyndan düşünmäge synanyşýardym.

Ahmedik,Panturkist,H...

Dowamy »

221 12
Täzelikler, 1 week ago


Internetden pul gazanyp bolaýjak saýtlar:

Internetden pul gazanyp bolaýjak saýtlar:

Özüňe bir gowy işjagaz tapýaň.ru

Her gün irden turup,naharlanyp işiňe ugraýaň.net

Günüň bir bölegini işde geçirýäň.com

Ine şu saýtlara her gün girip dursaňyz,reklamasyz zatsyz gününe narmalnyja pul tapyp bilýäňiz!

Duýduryş:Maşenikl...

Dowamy »

331 14
Täzelikler, 1 week ago


Payhaslyn suraty şu hem...

Payhaslyn suraty shu hem...

Dowamy »

274 2
Täzelikler, 1 week ago


.......

Dünýäniň iň baý adamlaryň reýtiňine seretseň,onuň iň ýokarsynda internet arkaly baýap giden adamlaryň atlaryny okamak bolýar.

Pullaryň takmynan 40-50%-i dünýäniň ilatynyň 2-3%-niň elinde jemlenen we jemlenmegini dowam edýär.

15-20 ýyl ozal tiz baýamak häzirki ýaly aňsat däldi.Baýlyk haýallyk bilen amala aşýan progre...

Dowamy »

161 1
Täzelikler, 1 week ago


.......

Bizde bedenterbiýe mugallymy himiýadan okatmagy,himiýa mugallymy türkmen dili we edebiýatyndan okatmagy,türkmen dili we edebiýaty mugallymy bolsa algebradan okatmagy adaty ýagdaý.

Dowamy »

270 19
Täzelikler, 1 week ago


.......

2005-nji ýylyň iýul aýynda "National Geographic" telekanaly tomaşaçylara täze adamy öldürmek başarnygy barada yzgiderli dokumental filimi hödürledi.

Filimi döredijileriň getiren faktlary hakyktatdan hem haýran galdyryjy we bu barada ylmy barlaglar bizi adamyň özünede,urşada başgaça garamaga mejbur edýär.

Näme üçin ad...

Dowamy »

171 2
Täzelikler, 1 week ago


.......

Leonardo Da Winçiniň ýanyna gaty köp adamlar şägirtlige almaklaryny sorap gelýärdiler.Ol şu suraty görkezip:"Bu ýerde nähili ýalňyşlyk goýberipdirin?"-diýip soraýardy."Siz ýalňyş goýbermersiňiz,bu ýerde ýalňyşlyk ýok"-diýen jogaby beren adamlar bolsa,şägirtlikden mahrum bolýardylar.Sorag"Siziň pikriňizçe suratda ýalňyşlyk barmy?

Dowamy »

320 5
Täzelikler, 1 month ago


.......

Häzirki wagtda tuner aljak bolsaň haýsy görnüşlisi gowy bolýar?Ady familiýasy,ýurdy,kanal tutuşy,wi-fi bilen baglanşygy?Aý garaz magtarlyk firmalaryňky gerek.Maslahatyňyz üçin öňünden sagboluň!

Dowamy »

306 10
Täzelikler, 1 month ago


.......

Eger-de,adamyñ özünde aň-düşünje bolmasa,oňa "Altyn ýazgyt" ýazanyň bilen hem hiç-hili peýdasy ýok.Ýazgydyň barlygy-ýoklugy esasy mesele däl,esasy mesele özüňe berlen ömri neneňsi peýdalanmak mesele.
"Hemme zat maňa bagly,bar zada özüm hereket edip özüm gazanmaly"-diýýän adamlar tersine gaty okgunly hereket edýärler.Saňa hiç bir ýerden köme...

Dowamy »

202 6
Täzelikler, 1 month ago


.......

Ol 7 ýaşyndaka töleglerini wagtynda töläp bilmänligi üçin,maşgalasyny ýaşaýan öýünden kowup çykarýarlar.

Şondan soň ol özüni we ýakynlaryny eklemek üçin işlemäge mejbur bolýar.9 ýaşynda ejesi dünýäden ötýär, 22 ýaşynda bolsa dükandaky işinden mahrum bolýar.

Ol ýurist bolmagy arzuw edýär,emma onda ýeterlik bilim al...

Dowamy »

284 1
Täzelikler, 1 month ago


.......

Futbol stawka barada:Ynha men imodan stawka acyan nomeri tapdym.Indi men şol stawka nähili pul goýup bilýan?
Mysal üçin:Agşam sagat 23:00-da Real Madrid-Barsaleona oýuny bar diýeliň,men şol Barsaleona üçin 50 manat pul goýmakçy.Topar utulsa puluň köýüp gitjegi hakykat,utsa şol pul 2 esse bolup gelýärmi?Deregi,şu ýerde kofisentler nähili bolý...

Dowamy »

192 3
Täzelikler, 2 months ago


.......

Mende Nokia 2700(knopkaly) telefon bar welin,şondan internedi açyp bilemok.Garaz,nomer ozal internede 100% girip duran nomer.Telefonyň içini nastroýka etmeli.Nastroýkasynyň içinde
"Имя точки доступа" diýen ýeri bar.Aşakda "Т/д пакетн.данных" diýen ýeri.Bolany başga artykmaç zady ýok.Garaz,şu telefondan internedi açyp bilmedimda.Ýokardakylar...

Dowamy »

422 28
Täzelikler, 2 months ago


.......

Köp adamlar "gypjaklar" özbekler diýip pikir edýär.Ýöne bu onçakly dogry däl.Gadymy gypjaklar bilen deňeşdirmeli bolsa häzirki gazaklar,gyrgyzlar we galpaklarda ýakynlyk bar.Gypjaklaryň dili häzirki gazaklaryň diline meňzeşiräkdigi aýdylar.

Özbek we uýgurlar(hytaýyň çäginde ýaşaýan türki halk) bolsa "garlyk" türklerine ýakyn halk.Gar...

Dowamy »

183 6
Täzelikler, 2 months ago


.......

1924-nji ýyla çenli dünýäde "özbek" diýen millet ýokdy diýip belleýän alymlaram bar.Özbek milletini orslar şekillendirýär.Haýran galaýmaly ýeri, türkmenleriň beýik şahyry Magtymguly Pyragy özbekleriň arasynda Hywada we Buharada okan bolsa-da goşgularynyň ýekeje ýerinde "özbek" diýen sözi ýok.Diňe bir Magtymguly däl,Seýitnazar Seýdi,Mollanepes ýaly...

Dowamy »

223 4
Täzelikler, 2 months ago


.......

"Töleg"programmasy işlemän dur.Ol zaňňara ne döw çaldyka?!

Dowamy »

181 4
Täzelikler, 2 months ago


.......

Dünýäde gowy taryhy seriallary alyp bilýän bary-ýogy 15-20 ýurt bolmagy mümkün.Tarhy serial iň kyn kino žanrlarynyň biri hasaplanýar.
Birinjiden:Dekoratsiýa.Edil taryhy kino bap geljek kino pawiliýon döretmeli.Kino tomaşa edýän adam edil taryha düşen ýaly duýmaly özüni.Iň kiçi detallaryna çenli gözden sypdyrmaly däl.
Ikinjiden:Akt...

Dowamy »

242 6
Täzelikler, 2 months ago


.......

ABŞ-yň prezidenti Jo Baýden 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda Nýu-Ýorkda ýüz beren terakt bilen bagly resminamalary köpçülige äşgär etjegini mälim etdi.Saudia Arabystanynyň Waşingtondaky ilçihanasy Jo Baýdeniň bu kararyny makullady.

"Ýigrimi ýyl mundan ozalky wakadan bäri Saudia Arabystan hökümedi terakty barlamak bilen bagly ähli...

Dowamy »

592 71
Täzelikler, 2 months ago


.......

Ýazgyt,diňe yslam dini bilen ýüze çykan düşünje däl.Ýazgyt yslamdan müň ýyllar ozalam bardy.Muhammet(S.A.W)pygamber dünýä inmezden ozalam araplar ýazgyda ynanýardylar.Bu düşünje hat-da,hiç wagt yslamy kabul etmedik we köp hudaýlylyk dinine ynanýan hindilerde-de bar.
Bir adam ýeke hudaýa ýa-da köp hudaýlylyga ynanmagynyň hiç hili parhy ýok....

Dowamy »

173 2
Täzelikler, 2 months ago


Detjal prinsipi.

Detjal prinsipi.

Ahyrzaman alamatlarynyñ biri bolan Detjal özüni "Taňry" diýip yglan edýän eken(Ol hakykatdan hiç hili Taňry däl).Onuň Taňrylygyna ynananlary jennetine,ynanmadyklary dowzahyna salýan eken.
Geliň,indi bir zady oýlap göreliň!Detjal prinsipi häzirki döwürde-de dowam edip duran ýagdaý.Her bir adam sözüň göçme man...

Dowamy »

352 7
Täzelikler, 2 months ago


Doga

"Midkeşe meňö nem"...
Bu dogany biderek okadyňyz.Indi siz eşege öwrülýäňiz!Eşege öwrülmejek bolsaňyz dogany tersine okaň!

Dowamy »

405 6
Täzelikler, 2 months ago