Dünýäniň iň baý adamlaryň reýtiňine seretseň,onuň iň ýokarsynda internet arkaly baýap giden adamlaryň atlaryny okamak bolýar.

Pullaryň takmynan 40-50%-i dünýäniň ilatynyň 2-3%-niň elinde jemlenen we jemlenmegini dowam edýär.

15-20 ýyl ozal tiz baýamak häzirki ýaly aňsat däldi.Baýlyk haýallyk bilen amala aşýan progressdi.Internediň gelmegi bilen,pul toplamaga uly mümkünçilik açyldy we internetden gowy baş alyp çykýan genial adamlar tiz arada uly baýlygy topladylar.

Dünýäniň 97-98% adamlarynyň bolsa internet diňe jübülerinden puluny tizlik bilen sypyryp alýar.

Täzelikler, Dowsypat00 tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir