Türkmenistan döwletimizde alnyp barylýan işler ilkinji nobatda adam hakyndaky alada bolup durýar. Adam hakynda alada edilýän ýerde ýurt baýlygy ýurt abadançylygy öň hatarda durýar. Muňa jogap edip ýurdumuzda ulanmana berilýän ýaşaýyş jaýlary hemme taraplaýyn ýaşamaga ukuply edip ulanmana berilen, ýene-de çagalar baglary mekdepler dünýä ülňelerne ýaýbaň gelýän enjamlar bilen enjamlaşdyrlan. Ýokory okuw jaýlar ýaşlarmyz ylymly-bilimli bolar ýaly şertlerde gurlup ulanmaga berilen. Bu okuw merkezlerinde bilim alýan ýaşlarmyz geljekde döwlet dolandyrmaly päkýerlikli ynsanperwer watana wepaly ylym-bilim adamlary kemala getirýän mukades ojok hasap edilýär. Çagalary berk bedenli watansöýji hemme taraplaýyn kämil adamlar bolmagyna gönden-göni döwletimiz tarapyndan aladalaryň edilmagi bolup durýar. Ýurdumuzuň öňe barýan ösüşlerinde bu müňkinçilikler aňyr ýany bilen ýurdumuzda täzeleniş döwri dowam edýär. Sagaldyş merkezleri edara jaýlary, seýilgähler, söwda merkezleri, köşükler, ýollar, ýer asty ýer üsti köprüleriň gurulup ulanmaga berilmegi, milli gymatlyklarymyzyň durmuşa ornaşdyrylmagy muňa şaýatlyk edýär. Şonuň ýalyda 2017-nji ýylyň sentýabr aýynyň 17-ne ýapyk binalarda geçiriljek V Aziýa oýunlaryna dünýäniň 62 döwletinden türgenler gatnaşýar. Şol sanda biziň ýurdumuzda hemme türkmen türgenler gatnaşýar. Bu şanly waka Türkmenistan döwletimiziň ösüşlere şanly wakalar bilen barýandygyna şaýatlyk edýär.

Köneler, TDUayka tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir