Ak kepderi Gapydan Aylaryn girenini goren Azat, onun syrly bakysyna donan dasa owruldi. Emma … Hawa.Bu wakanyn bolanyna tegelek 15 yyl bolanam bolsa , Azat ucin ol dek-duyn bolan yalydy.ol gecen gunlerine birgez ser saldy , yatlady. Paytagtymyzyn gozel kunjegini bezap outran Beyik Saparmyrat Turkmenbasy adyndaky oba-hojalyk uniwersitetinin bu gunku gunde dabarasy yetikdi. Azat oz saylan hunarinden bilim aljagyna oz yanyndan diysen satdy. Onun ucin sundan basga bagt yok yalydy. Yone ahli zat durmusda oz isleysin yaly bolmayar. Sahet aga yeke dikrarynyn osup kemala gelmegi ylym-bilim alyp uly adam bolup yetismegi ucin elinde baryny etdi. Sahet aganyn eden azaby yerine dusdi. Oglunyn ene mahrine zar bolup osendigi ucin , Sahet aganyn yeke ozi Azada hem ata hem ejedi. Masgalanyn maddy yagdayynyn pesrak hem bolsa ol ogluny zada zar etmendi. Inede 1-nji sentyabr. Taze dostlar, kursdaslar , talyplyk durmus on oyunden ayry dusmedik oglana oz tasirini yetirdi. Cekinjenlik hasiyetine seretmezden Azada topar baslygy diyen ady dakynmak miyesser etdi. Azady ahli zatdan beter toparda bile okayan gyzy Aylar unja goyyardy. Ol hacanda gyzy gorende ozunde dusunmesi kyn duygyny basdan geciryardi. Ol hem soygudi. Aylar barjamly yerdendi. Gozellikde owadanyn oyuni yykan diyilyanlerdendi.ol paytagtyn eteginde yerlesyan Yalkym obasynda yasayardy. Bile bolyan dosty rejebin soragly nazary , piker edip outran azadyn unsuni ozone cekdi. Dymyslygy rejep bozdy. -Aydyp otyr, sonky gunlerde keypin yok. - Ay yone . -Yone ? Hm.Onda yor ertir barybir dync guni, gezelenje gideli, gownun acylar.Geyinsen gowy bolardy ?! Guyzun tamiz howasy gownune yaramanam durmady.azat kimdir birine icini dokesi gelyardi. Onun ucin Rejepden basga golay-goltumda hic kim yokdy. -Rejep diyyana? -Hawa. -Toparmyzdaky Aylary tanayarmyn? Yone icgin.Yalnyssmasam ol senin obadasyn?! -Elbetde .Gowy tanayan.Bir mekdepde bile okadyk. Owadan, akylly, gowy masgaladan.Ooo asyl mundane cykdow. Sen asyl asyk bolana dalsin ..? -Edil ozi. -Sonun ucinem sen birnaca gun bari keypsiz seylemi? -Bildin. -Indi? -Ol soragy men senden soramakcydym. -Baa…Meni bir zat unja goyyar. Olam ejesi we kakasy. -O name ucin ? -Sebabi olaryn howasy biraz beyigrak. -Onsan? -Onsan bolany.Gepin kule yeri, bar aydaly seni Aylar soyayende hem onun ejesi kakasy sana bermezlermika diyjek bolyan. Guyzun arassa howasy hamala jowzaly tomusyn yssysy yaly oz tasirini yetirdi. Azat ozuni edil Aylary yitiren yaly duyyardy. Bu wagt ona bu ajayyp seyilgahem, owadan juwanlaram umuman ahli zat garanky gorundi. Okuw mowsumi gyzgalanlyu dowam edyardi. Kop oylanyp pikirlenip netija gelen Azat soragyn jopgabyny tapana menzeyardi. Bu isde Rejebem kem oturmady. Iki dost pikirlenip hat yazmaly diyen karara geldiler. Yazdylaram! Toparyn icinde tapawutlanan , topar baslygy Azat hem kabir gyzlar tarapyndan biparh daldi.Synlayanam bardy, lak atyanam. Yone Azat ucin dine Aylardy.Seyle hem boldy. Ozuce pikirlenip belli netija gelen Azat su gun haty bermekcidi. Sonky sapaga cenli bersene diyip alan depderinin icine haty saldy we in sonky sagatda ony Aylara uzatdy. -Aylar ine depderin sag bol! -Sanada sag bol komegin ucin. -Bolyala olar yaly zatlar hicle. Seylelik bilen haty alan zatdan habarsyz Aylar oyune howlukdy. -Aylar. Uzakdan esidilen ses Aylary durmaga mejbur etdi. Seretse toparda bile okayan topardasy Gyzylgul. -Aylar hayyst “Syyasaty owrenis” sapagyndan depderini bersene!Men calt yazmana endik etmanimden son yazyp yetismedim. -Bolyar. Yone ertire cenli. -Bolyar.Bolyar hokman. Bu gun Aylar yone yere howluganokdy. Bu gun ejesinin doglan gunudi. Ozuce saylan sowgadyny alyp oylerine yetdi, we ejesini gutlady. Myhman bary bardy. Kakasynyn isdes-yoldaslary umuman nirede bir yerde ulurak isde isleyuan adam bar bolsa sol yerden tyapmak mumkindi. Agsam oyunde isinin kop bolanlygy sebapli uniwersitete yadaw halda gelen Aylara, gyzlara mahsus gybatkeslik bilen edilen gurrun diysen erbet tasir etdi. Bir salymyn icinde onun al-yanaklary Sumbaryn nary yaly gyzardy. Gowy yeri toparda oglanlar yokdy. Sol pursatdan peydalanyp Gyzylgul soze baslady. -Aylar depderin icindakinin kime degislidigini aytmasan depderi bermen ! -Name barmys onun icinde? -Ozun gowy bilyana! Derdini paylassan gowy bolar ayday. Ozumizem bilip bilerdik welin bu hatda”Men seni soyyan” diyen yazgydan basga hic zat yokda. Aylar ucin hemme zat ayan boldy. Pikirlenip otyrsyna duyn Azadyn depderini bersene diyip sorany yadyna dusdi. Yone bu hakda hickimin yanynda dil yarmady. Oz yanyndan gaharlanjygynam bilmedi satlanjagyny hem. Sol pursatdada Rejep bilen Azat gapydan girdi. Yz yany beyleki oglanlar hem geldiler. Azady goren Aylar birbada ozuni yitirenem bolsa derrew ozuni dursedi. Adaty sapak yaly bu sapak hem gecip gitdi. Elbetde ol kimler ucin adaty, kimler ucin bolsa adaty daldi.Azadyn soragly nazaryna Aylar dymmak bilen , agraslyk bilen jogap berdi. Gunler gecyardi. 1-nji hat bilen, sonar gul bilen , sowgat bilen edilen synansyklar bary puc boldy. Son-sonlar hem birnace gezek gyzyn yuregine baryan yoly gozlap sol yolda birnace gezek azasan Azat oz-ozuni yigrenip baslady. Kimden gorjegini bilmedi. Inede bir gun gyzlaryn Azat hakyndaky gurrunleri Aylary ozone cekdi. Gyzlaryn icinde gep owadanlap oturan alcak gyz Maysanyn gurruni Aylary incise gidirdi. -Dogryda ,Azat yaly yigit tapsam cykjak durmusa. Maysanyn acyk gurruni kopleri gen galdyranam bolsa , Aylara welin basgaca tasir etdi.Aylar garasylmadyk yagdayda Azady Maysadan gabanyp ugrady. Gownune deglip halys bolan Azat , kawagt ozuni goyberyardi. Oz yanyndan “Soymedige suykenme” diyip oz-ozune yza gaytmagy teklip beryan yalydy. A kawagt bolsa Kerim aganyn aydan setirleri yadyna dusdu. Bizin soygumiza seylerak boldy Megerem sizinki has basgarakdyr Yone hic mahalam soygun yolunda Uysup yatan elpe-selpelik yokdur Indi hic zat diymayin diyip oylansada, hacanda Aylary gorende ozone erk edip bilmedi. Maysanyn gurruni Aylara yiti tasir edenem bolsa Aylar:”Goy gowja kosenip gorsun. Eger soyyan bolsa hic bir zat ony menden sowasdyryp bilmez” diyip oz icinden pikir owurdi. Inede owadan gary bilen gys pasly hem gelip yetdi. Uniwersitetin arka gapdalynda talyplar azrak gorunyardiler. Sonun ucinem Azat sol yerde oturyp pikir owurmani, oyleri hakynda , omrunde birje gezek hem suratyndan basga zadyna gozi dusmedik ejesi hakynda umuman durmusy hakynda yatlamalry yatlayardy. Bir nokada gozuni dikip oturan Azadyn unsuni ceken gapdalyna gelip gonan ak kepderi boldy. Owadan ak garyn ustunde ak kepderi. Bu kepderini synlap otursyna onun bilen geplesyan yalydy. Oz yanyndan sorag beresi gelyardi ol hakynda pikir etdi. Sonar :”Senem menin yaly yekemi? Belki derdini paylasarsyn menin bilen , menem senin yaly yeke” diyip oz-ozi bilen geplesip otursyna yanyna golay gelen Aylary hem gormandi. Oz gozlerine ynanmady, yerinden turdy. Aylar: -Belki… ugradarsyn. -Elbetde,… hokman. Azat dursuna sorag alamatyna owruldi.Nadip? Nahili yagdayda? Name ucin? Sol wagt niredendir bir yerden edil yanky yaly akja kepderi gelip gondy. Aljyranly yagdayda duran Azat nameden soze baslajagyny bilmedi. Ozi barada aytmaga cekinip : Bu kepderilerin seyle owadandygyny. Seyle gerek?”diyip gyza yuzlendi. -Hawa. Elbetde . -Yorun onda men size ugradayyn. -Bolya yorun. Kate dymyslyk, kate bolsa gurrundeslik bilen dowam eden yol ahyry awtobus duralgasyna yetdi. -Men su yerde kakamyn surujisine garasmaly. Gorusyancak, sag bolun. -Bolyar. Sag bolun. dowamy bar şahsy doredijilik

Köneler, burguttm tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir