Tuweleme Garaşsyzlygymyzy alanymyzdan soň Türkmen ýaşlarymyz dünýäniň çar künjegine okuwa gidýäler. ukraina, belarussiya, hytay, orsýet, hindistan, turkiýe, gruziýa, azerbeýjan, amerika, angliýa, germaniýa we başga döwletlerde okap ýören turkmenlemmiz bar. Eger mümkin bolsa her kim okaýan ýerindäki bilimiň ýagdaýy hakda gurrun berse. Haýsy döwletiň bilim berişi has ýokary? Ortalyk maşgaladan çykan, pul gazanjy okuwa ugradardan pesiräk, ýöne yylda 3-4 müň dollara razy bolanlar haýsy döwlete ugratsa has amatly bolarka? Ugratmagam ugratmak welin gelensoň edepden-terbiýeden nam nyşan galmadyk bolup gelip, ýewrosakally gelýan okuwçylaram çykýamyka? Ýa gyz maşgalany ugratmak üçin haýsy amatlyka? Ýaşlaryň baran ýerinde bozuklyk içinde galmagy näçe prosentkä?

Köneler, Gooool tarapyndan 8 years ago
  nlo 8 years ago
 • ukraina rusya belarusya yaly yurtla has amatly.yöne gyz maşgaly üçin hiç bir döwlet amatly dal.her bir döwetde göz dikerler.plan zat diyip bolmaz.3 4 mün dolar bolsa önki sssr döwletlerine goyberin.çünki ol yurtlarda okuw gymmadragam bolsa yaşayyş arzan aylyk ortaja çykdajy 100 150 dollar.türkiyede okuw arzan hem bolas yaşayyş gymmat.aylyk çykdajy 250 300 dollar.yewropa döwletlerinde bolsa meselem germaniya yyllyk okuw tölegi 500 yewrodan 2000 yewra çenli .yöne özün sarp etjek aylyk tölegin 500 yewro.polşa hem şon yaly .çehiya döwletinde bilşimje egzamen bersen okuwy mugtmyka diyyan.britanya gatty gymmat üstelik ol yerde işlemek üçin amatly yerler hem yok okuwyn gapdalyndan elbetde.britanyada bolsa okuw tölegi yyllyk 15 we 30 dollar aralygy
  Bravo 8 years ago
 • Malayzia,usa,rusia, Türkmenistan =)
  makintoshsh 8 years ago
 • Mínska goyberin yone gyz mashgalan hemme yerdede ozune bagly dogry bardede goryas kelte koynek geyip butlaryn gorkezip yoren turkmenkalar bar i nabarot uzynja koynek dym bolmanda jynsyjyk geyip narmalnyja gezyanlerem bar shon ucin hemme zat gyzyn ozune we gyza berilen terbiya ene atasyna bagly Minska goybererin diyseniz habarlashayyn entek wagt bar ozum dash edip bereyin dakumentlerini adresim hemra_93tm@mail.ru tel; +375 33 333 26 20
  makintoshsh 8 years ago
 • Mínska goyberin yone gyz mashgalan hemme yerdede ozune bagly dogry bardede goryas kelte koynek geyip butlaryn gorkezip yoren turkmenkalar bar i nabarot uzynja koynek dym bolmanda jynsyjyk geyip narmalnyja gezyanlerem bar shon ucin hemme zat gyzyn ozune we gyza berilen terbiya ene atasyna bagly Minska goybererin diyseniz habarlashayyn entek wagt bar ozum dash edip bereyin dakumentlerini adresim hemra_93tm@mail.ru tel; +375 33 333 26 20
  makintoshsh 8 years ago
 • Mínska goyberin yone gyz mashgalan hemme yerdede ozune bagly dogry bardede goryas kelte koynek geyip butlaryn gorkezip yoren turkmenkalar bar i nabarot uzynja koynek dym bolmanda jynsyjyk geyip narmalnyja gezyanlerem bar shon ucin hemme zat gyzyn ozune we gyza berilen terbiya ene atasyna bagly Minska goybererin diyseniz habarlashayyn entek wagt bar ozum dash edip bereyin dakumentlerini adresim hemra_93tm@mail.ru tel; +375 33 333 26 20
  dayy 8 years ago
 • rossiyan platny okuwlaryndan bilyaniniz bolsa yazsanyzlan
  smile9 8 years ago
 • menden maslahat haysy döwletiň, haysy YOJ diplomy TM-da yöreyän bolsa şol yere git. gyz maşgala hemme yerde-de kynçylyk bar yöne özüne gowja berkiräk bolmaly. her bir berilen teklipleri 7 ölçäp 1 kes. gaty kyn meseleleriň biri.
  smile9 8 years ago
 • daşary yutda çykma niyetiňiz bar bolsa saylan YOJ-ňyz döwlet ya-da halkara YOJ-y bolsyn. eger gyz maşgala bolsa TM-da govja tehnikumlar bara. bolmasa şol yerlere girjek bolsyn. (dogry ol yerede berilmeli pul azam däl). daşary yurda gidip okamagam dille aňsat... (başga dil, başga adamlar, oyden ayra) yöne näme diyseňem dünyägarayşyň giňäp, dostlaň köpelyär
  akylym1989 8 years ago
 • menä ispanýa gitmegi maslahat berjek welin kän otaýda okaýanam ýok öýtýän
  zorro25 8 years ago
 • turkiyede okuw tolegi yok diysenem bolya fakultete gora uytgeyar. okuw dili inlisce bolan injenerlik fakultetler gymmatrak bolya yone shu yere gelip haysam bolsa bir injenerligi tamamlap bilsen turkmenistanda ish tapylya aylygam azyndan 800dol alarsyn . arhitektura da sheyle... yone okuw kynrak dine okamaly yone gowy specalist edip yetisdryaler...okuw tolegleri2012-2013 yylynda turk okuwcylar ucin ayryldy dashary yurtlylar ucin hem ayyrmaly diyen gurrunler bar, gyzlar uchinem okamana erbet yer dal turkiye diyende istanbul gozonune gelmeli dal basga da asuda saherleri kan hemmesi istanbul yaly dal istanbulda ortaca 15mln adam yashaya elbette herhilisi bolar yone kicijik shaherlerem bar, gunbatar tarapynda sholara ugradyn adam azar berjek gumany yok meselem sheyle shaherler bar MANISA AYDIN KOCAELI MUGLA ISPARTA DENIZLI asuda shaherler
  aylyk 200dolllara arkayyn yashap boljk mendena maslahat shular
  Gooool 8 years ago
 • Sagboluň maslahatyňyza. Gowy maslahatlar beripsiňiz.
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri