Menem sizin yureginizede dushdum. Bu gezega mana garshy chykan kop bolaymasa. Men bu gezek yazyjylar barada gurrun etjek. Soyuz dowrundaki yazyjy shahyrlammyz, bagshy sazandalammyz turkmen medeniyetinin chur depesine chykan adamlar. Hatda soyuzdada belli belli shahslar. Berdi aga, Kerim aga, Baymuhammet Garry, Mati Kose, Gara Seytli, Nury Halmammet, Sahy Jeppar, Annaberdi Atdan we beylekiler. Bulan ichinde shol dowrun rezimine garshy giden yaly gornupmi yada garshy gidipmi azatlykdan mahrum edilenlerem bar. Indi esasy mesela gechsek shu shahyrlan yada yazyjylan eserlerinde bizin milliligimizden dashlashdyryan eserlerem bar. Berdi Kerbabayew sowet turkmen edebiyatynyn kerwenbashysy hasap edilyar. Yone yashulyn 1930 1960-njy yyllar arasynda chykan saylanan eserler atly goshgular yygyndysyndaky goshgulary okasan gynananny duyman galyan. Turkmen dap dessury yamanlanyp rus azatlygy barada gurrun gaty kop gozgalyar. Yada Kerim agan Taymaz baba eserinde de shonun yaly. Gara Seyitliyewin gaty kop goshgusy dap dessury, milliligimizi yamanlayar. Mana yalnysh dushunman, Bu yazyjylary menem gowy gorup okayan, kabir eserlerini. Menin dushunmeyan zadym: Bu yazyjy shahyrlar gurruni edilyan meseledaki eserleri yureklerindaki ynanchlary esasynda soygi bilen yazdylarmyka ya-da ...

Köneler, Gooool tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir