Ýene bir tema açaýyn diýdim. Temaň adynnan belli bolşy ýaly, Eger gyzyňyz durmuşa çykjak bolsa nähili maslahat bererdiňiz. Siz özüňizi ene-atanyň ýerinde goýup maslahat bermeli. Elbetde maslahat diýemde kesä çekmeli däl. Barjak ýerindäki oglan we oglanyň ene-atasy, dogan-jigileri bilen gatnaşyk we özüni nähili alyp barmaly hem-de... Garaz näme maslahat bererdiňiz? Oglanlaram öz pikirini aýtsa bolar. Bärde aýyp görüljek zat ýok.

Köneler, Gooool tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir