Salam agzalar we myhmanlar. Siz bilen şu gün eşiden bir zadymy paýlaşjakdym. Köriçege diýilýän zat adamyň içinde ýarylsa agyrysy aýrylýan eken we ölüm howply bolýan eken. Wagtynda dogtara ýetişdirip bolmasa aýrylýan hassalaram bar eken. Siz bilen şuny paýlaşaýyn diýdim. Sizem köriçege barada bilýänleriňizi ýazsaňyz bilmeýänimizi bilerdik.

Köneler, Gooool tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir