Ginnesiň Rekordlar kitabyndan#talypçy

Iň uly şokolad teňňesi.

Iň uly şokolad teňňesiniň agramy 658 kg.
2012-nji ýylda Italiýanyň Bolonýa şäherinde BF Serwizi SRL tarapyndan gurnalan Ciocco Show sergisinde halka hödürlendi.

Alýumin banklaryndan taýýarlanan iň uzyn zynjyr

Iň uzyn alýumin zynjyry 66343 bankadan taýýarlanypdyr.Ol ABŞ-...

Dowamy »

427 5
Bilim, 3 days ago


Zehin soragy#5

Jogaby näçe?

Dowamy »

149 5
Bilim, 1 week ago


Informasiýa ölçeg birlikleri

Ine

Dowamy »

95 1
Tehnologiýa, 1 week ago


#Haýyş

Hormatly agzalar gaýrat edip başga saýtlara degişli temalary açmaň.Mysal üçin Yeketak.ru saýtyna degişli nägilelikleriňizi bärde beýan etmegiňiziň netijesi ýok.Bu saýt size nägilelikleriňizi bildirmek üçin açylan saýt däl.Ýene-de bellemeli zatlaryň biri,dawa-jenjel döredip biljek bloglary açmazlygy haýyş edýärin.

Dowamy »

104 5
Täzelikler, 1 week ago


Ylmy maglumatlar

Adamyň kellesinde ýat üçin ýer gutaryp bilermi?

Bolup biler. Emma şu wagta çenli ýekeje adamda-da bu ýagdaý bolmady. Beýniňizde takmynan iki kwadrillion baýt göwrümli ýat bar - beýniňizi gije-gündiziň dowamynda gowy hilli ýazgy üçin açylan wideo kameradygyny göz öňüne getirseňiz, 300 ýyllap ýeterlik ýer bolar.


...

Dowamy »

116 8
Bilim, 1 week ago


Beýik italýan suratkeşi

Mikelanželo (Michelangelo)

“Mermeriň içinde gysylyp duran perişde gördüm we ony azat edyänçäm mermeri taraşladym”
Heýkeltaraşlygy ýokardaky sözler bilen beýan edýän Mikelanželo ýaşap geçen iň beýik sungat adamlarynyň biridir. Doly ady bilen aýtsak Michelangelo di Ludovico Buoanorroti Simoni 1475-nji ýylyň 6-njy martynda Floren...

Dowamy »

105 2
Bilim, 3 weeks ago


Dünýäde iň garry adam Türkmenistanda ýaşaýar.

Mary welaýatynyň Mary etrabynyň ýaşaýjysy Ajapsoltan Hajyýewa şu ýyl 120 ýaşady. 1900-njy ýylda doglan türkmen zenanynyň dünýäniň iň uzak ýaşly ýaşaýjysydygy hakynda bellenilýär. Bu barada «Türkmenistan» gazeti habar berýär.

Gazetdäki «120-ni arkalan...» atly makalada A.Hajyýewa barada şeýle maglumatlar bar: Ajapsoltan Hajyýewa 1900-...

Dowamy »

305 7
Täzelikler, 3 weeks ago


Ginnesiň rekordlaryndan

Ginnesiň ýazgylary 🌳:
Iň gymmat aktýor.

Dünýädäki iň gymmat aktýor Robert Jon Downi Junior (Kiçi). 2013-nji ýylda aktýoryň tölegi 76 million dollardan geçdi.


Iň uly at.

Gigantyň ady Sampson. Bu dünýädäki iň uly at, boýy 2 metr 20 santimetre ýetdi we agramy 1,52 tonna boldy.
A...

Dowamy »

173 1
Bilim, 3 weeks ago


Gyzykly maglumatlar

Gyşlaýan wagtynda aýy 80 kg çenli ýag ýitirýär.

Eýfel binasynyň iň ýokarsynda gizlin kwartira bar.

Iň çölli ýurt Mongoliýa bolup, ilatyň ortaça gürlügi her inedördül kilometre 13 adamdan az. .

Finlýandiýada iş wagtynda dynç alyş girizildi we bu dynç alyş üçin hem pul tölenýär.

Ma...

Dowamy »

202 3
Bilim, 3 weeks ago


Zehin soragy#5

Jogaby näçe?

Dowamy »

192 5
Sorag-jogap, 3 weeks ago


Ginnesiň rekordlaryndan

Iň beýik agaç.

Onuň boýy 100,8 metr, Malaýziýanyň Borneo adasyndaky Sabah tokaýynda ösýär.Çaklamalara görä, köklerini hasaba almazdan, agajyň agramy 81,500 kg.

Iň gymmat çaý.

Dünýädäki iň gymmat çaý hytaýly Dahunpao hasaplanýar. Bu içginiň bir paketiniň bahasy ýigrimi bäş müň dollardan geçýär.
...

Dowamy »

163 5
Bilim, 3 weeks ago


Zehin soragy#4

Jogaby näçe?

Dowamy »

193 7
Sorag-jogap, 3 weeks ago


Messiniň täze rekordyna bir gol gerek

Messiniň bir klub üçin geçiren pökgileriniň sany Pelläňki bilen deňleşdi.


Barselonanyň hüjümçisi Lionel Messi Ispaniýa çempionatynyň 14-nji tapgyrynyň Walensiýa bilen oýnunda özüni tapawutlandyrdy.
33 ýaşly argentinaly üçin ähli ýaryşlarda kataloniýalýlar üçin 643-nji golydyr.
Onuň bu rekordynyň görkezijiler...

Dowamy »

72 0
Sport, 3 weeks ago


Iňlis ekonomisti Tomas Maltus

Tomas Maltus

Tomas Robert Maltus 1766-njy ýylda Angliýanyň Surreý şäherinde, gurply maşgalada dünýä inipdir. Ol başlangyç bilimi öz öýünde alypdyr. 1784-nji ýylda Cambridge uniwersitetindäki Jesus kollejinde latyn we grek dillerini öwrenipdir we matematika ugry boýunça bilim almaga başlapdyr. 1791-nji ýylda şol ýerden “magistr” derej...

Dowamy »

61 0
Bilim, 3 weeks ago


Zehin soragy#3

Jogaby näçe?

Dowamy »

137 6
Sorag-jogap, 3 weeks ago


Zehin soragy #2

Jogaby näçe?

Dowamy »

137 10
Sorag-jogap, 3 weeks ago


Zehin soragy

Jogaby näçe?

Dowamy »

123 4
Sorag-jogap, 3 weeks ago


Gutlag

Salam hormatly agzalar.19.12.20ý da ders bäsleşikleriniň mekdep tapgyry geçirilýär.Saýtdaky bäsleşige gatnaşýanlara üstünlik!

Dowamy »

145 8
Täzelikler, 4 weeks ago


Peýdaly maslahat

Talyplar üçin interneti howpsuz ulanmak üçin 10 sany maslahat

Biziň hemmämiz internet giňişligini howpsuz ulanmak üçin ýönekeý kadalaryň bardygyny bilýäris, ýöne olaryň bir ýere jemlemek üçin pikirlinmek gerekdir. Awstarliýanyň Federal Polisiýasy (AFP, Australian Federal Police) habardarlyk derejesini ýokarlandyrmak we aýdyn ulanmak...

Dowamy »

133 0
Tehnologiýa, 4 weeks ago


Hekaýa

Otludaky waka
Bir ulyrak ýaşan adam öz 25-ýaşly ogly bilen otla münüp, öz orunlaryna geçip oturýarlar. Ýigit penjiräniň öňünde oturyp daş-töweregi synlap barýardy. Otly gymyldap ýöräp ugranda ol elini aýnadan daşyna çykaryp howanyň elini sypalap barşyny synlaýardy. Birdenem:
- Kaka, seret, ähli baglar bizden yza gidýärä, görýäňmi? – d...

Dowamy »

145 1
Edebiýat, 4 weeks ago


Ylmy maglumatlar

Şweýsariýada iň arassa kran suwy akýar!

Arylaryň çagalygy ýok. Ary ululykda dünýä inýär we soňam ösmeýär.

40 ýyl ozal BAE çöllük ýurtdy.


Finlýandiýa dünýäde iň arassa suwy eýeleýär.


Pomidorda bagt gormony bolan serotonin köp.Nauşnikler...

Dowamy »

262 8
Bilim, 4 weeks ago


Ginnesiň rekordlaryndan

Iň uly balykgulak.

Iň uly afrikan ullakan balykgulak (Achatina achatina). Olaryň iň ulusynyň uzynlygy kellesindrn guýrugynyň ujuna çenli 39,3 sm-a ýetdi. Gabynyň uzynlygy 27,3 sm, Balykgulagyň agramy takmynan 900 gram.

Iň kiçi küşt.

Los Anjelesde ýaşaýan ermeni zergäri Ara Gazarýan dünýädäki iň k...

Dowamy »

119 2
Bilim, 4 weeks ago


Hekaýa

BOSSANTÄJIŇ BEGENJI

Kolhozyň garry seýsi Ýagmyr aga agtyklarynyň içinde Bossantäji hem-mesinden eý görýärdi. Bossantäç gulpagyny tasadyp ýören gyzjagazka hem garry atasynyň ýanyndan aýrylmaýardy.
Bossantäç geçen ýyl obalaryndaky onýyllygy gutardy. Gyzy mekdebi gutaran badyna şäherden kakasy gelip, ony öz ýanyna alyp gitmek isl...

Dowamy »

115 0
Edebiýat, 4 weeks ago


Tymsal

Bir akylly adam, diňleýjiler bilen gürleşip, olara degişme aýtdy.
Tomaşaçylaryň hemmesi gülüşdiler

Birnäçe minutdan ýene adamlara şol degişmäni aýtdy.
Diňe birnäçe adam ýylgyrdy.

Akyldar üçünji gezek ýene şol degişmäni aýtdy.
Ýöne hiç kim gülmedi.

Garry adam ýylgyrdy we şeýle diýdi:<...

Dowamy »

156 0
Edebiýat, 4 weeks ago


Goşgy

Ikiýüzliler

Men bu pikirimde yranmaýaryn!
Aslynda beý diýmek nämäñe derkar?!
Ikiýüzlülere ynanmaýaryn,
Adamlañ ýagşysy, ýamany-da bar.

Hawa, adamlaryñ ýamany-da bar,
Men olary ýigrenýärin ebedi.
Olar ýaşap ýörler ilden "assyryn",
Siz düşüniñ: şu erbediñ erbedi.

I...

Dowamy »

77 1
Edebiýat, 4 weeks ago