?

Men programmirleme dillerini owrenesim gelyar (sayt duzmek, programma yasamak we ş.m.) içiňizde programmirleme dillerini bilýänleriňiz bar. Siz bilen maslahatlaşmak üçin açdym bu mowzugy. Gaýrat edip kömek edseňiz. (Haýsy dili öwrenseň gowy, haýsy saýtdan ş.m.) şular barada bir maslahat beraýseňiz???

Dowamy »

118 2
Sorag-jogap, 1 month ago


#doglan gün

Herkim öz doglan gününi ýazsynda,
Men: mart 28

Dowamy »

269 27
Sorag-jogap, 1 month ago


Kim bilmeşek :) baýrakly

Kim bilmeşek


Iki nol iki dört

a) 0044 b) 2024
ç) 0024 d) 2044

Jogabyny komentariýada ýazyň, bilene baýrak bar:)

Dowamy »

274 18
Sorag-jogap, 1 month ago


Kalbym agyrýa

Kalbym agyrýar

Ýazjakdäldim, söýgi barada ýazjakdäldim, ýöne ýenede ýazdyrdy...

Saňa men ömrüm diýerdim, emma ömrümi soldurdyň.
Meni güldür diýdim, üstümden güldürdiň.
Seret güýjümem galmady, otyryn ukypsyzja, bak maňa,
Eştýäňmi meni, itişiň ýaly gel galdyrsana.

Gaýdyp ber maňa meni,...

Dowamy »

110 1
Edebiýat, 1 month ago


Anekdot #1

Morgda bir uborussy pol supurip yor ekenna welin, bir yatan oli turup:
- Dayza men olmedim cykaryn meni barden, men olmedim - diyse. Dayza:
- Yatsana yertceken sen dogtordan gowy bilyanmi - diyen bolyamys. :-)

Gulen.bolsanyz 👍🏻

Dowamy »

210 5
Edebiýat, 1 month ago


@Khanture

@Khanture sana soragym bar kyn gormesen jogaplap berayda?,
togolak yerde bizze gundiz bolsa, basga bir yurtda hokman gije bolmaly, tekiz yerde sol nahili bolya?

Dowamy »

205 10
Sorag-jogap, 1 month ago


Gyzlar size haýsy ýaraýar? :)

Her bir gyzyň "Hakyky oglan" diýeni elbetde görmegeý bolmagyny isleýär. Birine uzyndan daýawy, gönimelden gödegi, kimsine ýumşakdan ýuwaşy, a kimsine "püsökkül" oglan, ýagny owadan gürleýäni ýaraýar. Ýöne her bir "meňki" diýen oglanynyň içki dünýäsi uly rol oýnaýar. Geliň 10 sany punkt barada durup geçeliň.(gyzlar, siz üçin, siziň çala eşidip çatma...

Dowamy »

351 10
Sorag-jogap, 1 month ago


Hudaý bilen adamyň arasyndaky ýekeje arabaglanyşyk YNAM

Günlerde bir gün bir paýhasly professor uniwersitetde talyplarynyñ birine sorag beripdir.

Professor: Hudaý gowmy?
Talyp: Hawwa.

Professor: A Melgun (Dýawol) gowmy?

Talyp: Ýok.

Professor: Dogry. Oglum, sen maña aýtsana, şu dünýäde erbetlik, ýamanlyk barmy?

Talyp: Hawwa...

Dowamy »

255 10
Bilim, 2 months ago


Kurany Kerimde tekiz ýer modeli

(@Hanture islemeseniz pozaýyn (komentde ýazaýyň). Öň okamadyklar üçin paýlaşaýyn diýdim).
Salam dostlar. Meniň bu mowzugym musulmanlar üçindir. Ateist bolsaňyz okap oturmaň.
Musulmanlar siziň içiňizde Kurany Kerimi doly okap gören barmy? Eger bar bolsa siziň içiňizde köpçülik ýeriň togalakdygyna we kosmos ylymlaryna ynanýar, emma sizi...

Dowamy »

257 7
Bilim, 2 months ago


Özüme

Özüme

Maşynyň aýnasyndan, yzyma seretýän,
Çagalyk ýatlamalam, ýanyma gelip gitýär.
Ol wagtky adamlar, seretdim ýakyndan,
Olar tapawutly aldaýamy hakydam.

Ýüzlerindäki gülki, hasam mylaýym,
Hasam ýürekden, hasam enaýy.
Ol wagtyň howasy hasam üýtgeşik,
Otyrn çaga bilen gürleşip,...

Dowamy »

209 17
Edebiýat, 2 months ago


Adyny sen goý

Adyny sen goý

Kada ýaly diňleýän, herbir aýtýan sözüň,
Gulagyň mende bolsun, kanunda bolsa-da gözüň.
Ýedi bolup gezseňem, gerseňem döşüň,
Peýdasy ýok döşüňdenem, köşek.

Meň 2-nji öýüm mekdep däl, Krasnavodsk,
Третий олимпийский, köne aeroport,
Zumeriň konsertleri, diwarlar bize billbo...

Dowamy »

156 5
Edebiýat, 2 months ago


Kim

Kim

Durmuş gitmejek ýerlerimize äkider,
Seň edeniňi saňa, senden başga kim eder.
Ezraýyl bir gün geler, gulagu çeker,
Bularyň durmuşy şeker, bular dile çeper.

Kimiň durmuşy kino, kimiňki domino,
Kimiň durmuşy vino, kimiňki kazino.
Sen kimiň çagasy, kimiň inisi agasy,
Kimiň merj...

Dowamy »

123 3
Edebiýat, 2 months ago


1 ugurda 1000 çukur

1 ugurda 1000 çukur

Ertir näme boljagny bilýän, her günüm meňzeş,
Näýli durmuş, gowumy, hany otyr, gel geç.
Näme içesiň gelýär, çaýmy ýa-da kofe
Saňa berjek soragym kän, jogap berseň bolýa.

Bizem erbet däl, ýaşamazça däl,
Men saýladym saz sungaty, başga zat gerek däl.
Ýyllaram eli egr...

Dowamy »

192 5
Edebiýat, 2 months ago


Tapmaca

Ganaty bar, ucanok,
Gan sorya, cakanok?

Dowamy »

321 13
Sorag-jogap, 2 months ago


Täze aýdym

Emin Rasen - Hedeh
Täze aýdymy Emin Raseniň muzmin.ru saýtda ýükläp bilersiňiz. Sözlerini hem goýjakdym şu saýtda welin, kän düşünip bolanok sözlerine, ondaň many ýitip gitýär.
Başgada hemme tmraprlaň aýdymlary bar şo saýtda!!!
www.muzmin.ru
muzmega.ru diýseňizem şoňa girýär!!!

Dowamy »

148 2
Täzelikler, 2 months ago


Yeke galan gyz

Ýeke galan gyz

Ine, bir gün, bir gyz, ýeke-ýalňyz otyr,
Ýüreginiň taýy ýok, gijelerine sessiz ýatyr.
Ýekelik ýadatdy, öň üçin dünýäň gyzygy ýok,
Dogrusy, oň ýüreginiň diýýän oglany ýok.

Ine, bir gün ol öz diýýän oglanyny tapdy,
Şol gyz üçin söýgi şeýle gowy zatdy.
Gün-günden, söýgüsi,...

Dowamy »

160 3
Edebiýat, 2 months ago


Durmuşyň dramasy

Durmuşyň dramasy

Düýnki gözeller öwrüler ynjyga,
Ne bir gözeller öwrüler ganjyga,
Düýnki sag adam oturar sanjyma,
Meseläni çözüp bolmaz ýapyşyp hanjara.

Kyn bolsada, başyňy egmegin,
Dostum başarsaň ejize degmegin.
Içýän bolsaňam, bilgin çeniňi,
Çekmeýäne hödürleme, çekýän çilim...

Dowamy »

188 4
Edebiýat, 2 months ago