degişmeşek :) okap gorun hany nahili bolyaka... dowam ediberiň.. Komissiýa täze gurlup ulanmaga beriljek jaýyň Ses geçirijiligni barlap gormekçi bolupdyrlar. Biri goňşy kwartiradan gygyrýar: -eşitýamiň how? -gygyrma, men seni gorup duryn ********* Mugallym klasa girýar. Samolýotjyk şekilli altyn klonyny boýnuna dakýar. Sapak wagty Aşyr şol klondan gözuni aýyrmandyr, mugallym ahyry Aşyrdan; -Aşyr name saňa samolýotjyk ýaradymy? -yok aeroportjyk ********** Amerikan turkmen samolýodynda uçup barýar. Stýuardessa oň ýanyna gelip; -gunortanlyk edinersiňizmi? -hawa, name saylap bolar? -hawa ýa-da ýok ******** Naçalnik ofisa girip, sekretarşasyna ; - tak, maňa çaý, bu 3-sany daşary ýurtly kazýollarada kofe getir O tagdan eşidilen ses; - 2-kazýol, A men perewodçik ********* Erkekler Bluetooth; ara ýakyn bolanda- swýaz gowy, ara daş bolanda – srazu täze ustroýstwa gözläp başlaýar. Aýallar WiFi; hemmesinem görýär, ýöne iň güýçlisine baglanýar *********** Babulyalan arasynda baglamak boyunca halkara ýaryşy geçiripdir. - rus babulýa iki sany joraby baglapdyr, - golland babulýasy iki sözüň başyny çatyp bilmandir - Somali’den gelen babulýa ýaňky babulýalary bir-birine daňyp, ýesir alypdyr, soňam 300 000 $ talap edipdir ******** Witaliy klçko karýerasyny tamamlady. - kimiňkini? *********** Polisiýa metroda diplom satýan moşennikler gruppasyny ele salypdyr, “ýöne biz olary goýbermeli bolduk” diýip ekenomika ylymlaryň doktary, seržant Iwanow habarçylara gurrun berdi. (doktaryn oz satdyryan diplomlary eken ) ******** -aýtsaňyzlaň samalýot aeroportdan uçup, gonup tää tamožnydan eýlekiden- beýlekiden geçýänçäň naçe wagt gerek bolar? - ol seň näme äkidip barýanyňa bagly, mumkin 7-ýyl... ********** Toýda adamlar örän ýuwaş oturypdylar, restoranda mugt WiFi bar eken ///////////////

Köneler, magnit tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir