Ol wagtlar men 10-12 ýashlarymdadym. Saglyk ýagdaýymyñ erbetleshýändigi ücin S. A. Nyýazow adyndaky hassahanada ýatmaly boldum. Sol wagt iki sany orta ýashlaryndaky aýal özara gürrüñ edýärdiler. Olaryñ biri shahyr ekeni. Beýleki munuñ goshgularyny diñläp:"señ-ä shahyrana ýüregiñ bar eken. Men öz ýürek duýgymy kime aýtjagymy bilmän ýördüm. Bir aýal doganymdan maslahat soramda:"bu ýashdan soñ söýgi diýip, zat diýip ile masgara bolaýma" diýdi. Bu waka sheýle bolupdy. Men 9-njy synpda okaýarkam doganym Myradyñ ýanyna dosty Begenc köp gelerdi. Men ony assyrynlyk bilen synlardym. Bu duýgyny Begenje duýdurmaga cekinýärdim. Ýyllar gecdi. Begenc harby gulluga gitdi. Meniñ Begenje bolan söýgim has-da güýjedi. Begenc dolanyp gelenden soñ bize gudacylyga ugratdy. Ejem dagy muña garshy cykdy. Menem dogalanan ýaly bolup hic zat diýmedim. Ýyllar gecdi. Bir gezek bir hassahana baranymda Begenjiñ lukmandygyny bilip galdym. Shondan soñ meniñ oña bolan söýgim güýjäp ugrady. Ahyry baryp men oña icgi duýgymy aýtdym. Begenc bolsa indi gic sen bu sözleri 21 ýyl mundan öñ aýtmaly ekeniñ diýdi. Maña bu sözler ýüzüme urlan ýaly boldy. Meniñ oglum, gyzym gül ýaly durmushym bar emma 40 ýarhdan soñ dörän bu söýgi maña shol zatlaryñ hözirini görmäge päsgel berýär. Doganyma maslahat salsamam näme diýenini bashda aýdypdym" diýdi BIZIÑEM söýgimiz 40 ýashdan soñ gaýtalanaýarmyka?

Köneler, dushbije tarapyndan 8 years ago
  akgultm 8 years ago
 • ahyn gidim wahyn galandan sonam soygu bormy 40 jashdan son soygu cagana ,agtygyna we sh.m bolmaly ol erkek bilen ayal arasyndanky soygu dalde azgynlyk bolyar (menin pikirim sheyle ) turkmenchilikda ha asla kabul edilmejek zat dhol
  jeka11 8 years ago
 • Her ya$yñ òz lezzeti bar yöne 40 ya$da çagalaña agtyklaryña söygi bolmaly onda-da zenan ma$gala ojagyna wepaly bolmaly dälmi?
  Grizli 8 years ago
 • "Soygi sendenem mendenem soramaz eken" bir yerdara okapdym
  diyjek bolyanym soygi islendik wagty sen yuregin gapysyny kakyp biler
  makgush 8 years ago
 • 40 ýashdan soñky söýgi:-)
  makgush 8 years ago
 • 60 ýashdan soñky söýgi:-)
  makgush 8 years ago
 • 60 ýashdan soñky söýgi:-)
  Shajy 8 years ago
 • tankat iydir 85 yashla onnon tomosho et shol sorog soyga/ sheyle bir soygi gorersin ymmmmmmmmm
  akgultm 8 years ago
 • ??? tankat?????
  Jemka91 8 years ago
 • 21ýyl nämäñ hatyrasyna sesini çykarmadyk bolsa, indem çagalarynyñ, ýolda$ynyñ hatyrasyna gürlemeli däl eken, aýyp
  mebel 8 years ago
 • awtor indiden son çagalrynyz sizden örnek alyalar siz gyzynyza örnek bolmagyn yerine beyle işler etseniz nahili bolar hiç oylandynyzmy ya çagalan hem şeyle bolasyny isleyanmi ona söygi diyip bolmaz şeytanyn içinize salyan weswesesidir sizden hayyşt etjek işlerinizi oylanyp edin birinin maşgalasyny bozmak gowy daldir
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri