Adamyn nebsi

hezreti ömer r.a bir gün mesjitde otyrdy rim imperatorlygynyn ilçisi kabir sowgatlar bn hezreti ömerin yanyna geldi sowgatlaryn arasynda bir tazy bir aw guşy birem zaher bardy ilçi ey mü'minlerin emiri bu tazy hiç haçan awyny gaçyrmaz bu guşyn penjesinden hiç bir zat sypyp bilmez bu zaheri içenem şo bada jan berer hiçbir derman ona tasir etmez diyy...

Dowamy »

742 4
Köneler, 7 years ago


Hakyky musylmanyn hasiyetleri

hakyky musylman kim gysgaça aydyp geçelin doslar eger garşy bolmasanyz hakyky musylman imanyn parzlaryna şüphe etman ynanar ybadatlaryny Alla tagalan emredişi yaly yerine getirer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolyndan gider dinimizin gadagan eden arak,humar,narkotik maddalar,zyna yaly erbet işlerden özüni gorap saklar ve bulardan gaça...

Dowamy »

752 9
Köneler, 7 years ago


Men yüregim arassa

halk arasynda meşhur bolan bir sözler bardyr men yüregim arassa ,adama erbetligim yok elimden gelse yagşylyk edyan yaly. Birine name ün namaz okanok yada oraza tutanok Allan buyruklaryny yerine getirenok diyende in birinji berjek jogaby yokarda sanap geçenlerimizin biridir. Pylan kişi namaz okap bolup yörşüni görenokmy yada pylança namaz okabam her...

Dowamy »

2067 123
Köneler, 7 years ago


In sonky söz.

urşyn in ganly günlrinden biridi.Esger in govy göryan dostynyn ganlar içinde yatanyny gördi. Adamyn bir minudam başyny galdyryp oklara garşy durmaga mümkinçilik yokdy. Beyle bolsada dostyny bu yagdayda goymak islemedi ve yany ugrayyn diyen vagty yanyndakylan biri sen aklyn yerindemi gitsenem indi peydasy yok görenokmy dosdyn ölüpdir diyya yöne şond...

Dowamy »

919 14
Köneler, 7 years ago


Talyp dilegi

esselamu aleykum govmysynyz türkmen talyplary arman yadaman okap yörmüsiniz sizin hemmanize zehin açyklygyny dogry düşünip dogry karar beren watanymyzy milletimizi ösdürmek ün yhlasly talyplar bolmagyzy gudraty güyçli Alla tagaladan dileg edyan hemmanizin okuvlarynyzy üstünlik bn gutaryp sag aman maşgalanyzyn arasynda halal arassa bir durmyş içnde...

Dowamy »

1017 21
Köneler, 7 years ago


Ulag sürüjüsi...

sürüji 120 bn gidip barya ve yolyn sagynda yuvaşla 100km yazylgy sürüji ulagy yüze düşürya biraz yöreya yuvaşla 50km yazylgy yene ella düşürya ve bir tarapdan name yoly düzedyalermika diyip pikir edya bir sagada yakyn yuvaşlyk bn sürya ve yene bir yazgy yuvaşla 15km sürüji 15-bn sürmage başlaya ulag gyzyp bozulmaga başlaya ve in sonky yazgy "" yuv...

Dowamy »

732 3
Köneler, 7 years ago


Okuva gitmeyan, yalta

irden oglyny ejesi okuva ugratmak ün turzmakçy bolya yöne oglynyn okuva gidesi gelenok ejesi tur oglum okuva giç galarsyn ogly ejejan bu gün okuva gidesim gelenok diyya name ün ogly iki sebabi bar ayt hany oglum biiir okuvdaky bütün mugallymlar meni yigrenya ikiii ve bütün okuvçylaram yigrenya diyya ejesi mundan bahana bolmaz tur hany git okuva...

Dowamy »

777 3
Köneler, 7 years ago


Talyp dogasy

Allahym bu gelen yyly bize bereketli eyle geçen yylda bilip bilman eden günalerimizi bagyşla bu yyly agzybirlik asudalyk doslyk doganlyk yyly eyle dünyadaky bütün okayan talyplara jan saglyk zehin açyklygy ve elmydama şadyyanlyk ber watanymyzy asuda yurdymyzy parahat eyle bu geljek yyly bize hayyrly eyle allahym peyda bermeyan ylymdan kabul bolma...

Dowamy »

861 8
Köneler, 7 years ago


Eli açyk hyzmatkar

jafer bin ebu talybyn ogly abdullah yssy bir günde bir obanyn hurmalygynda sayalaya edil şo vagty hurmalykda işleyan hyzmatkare üç sany çörek gelya hyzmatkar çöregi agzyna alayyn diyen vagty horajyk açlygy belli bir it yanyna gelya hyzmatkar çöregin birini ite berya it şo bada çöregi yalmap yudya ikinji çöregem berya onam iyya sonunda üçünji çörgem...

Dowamy »

868 5
Köneler, 7 years ago


Yykylan öy

bir adamyn öyi yykylypdyr o adam yykylan öyünin garşysyna geçip nalamaga başlaya hiç bolmasa yykylmanka bir habar beraymela men bir çaresini tapardym diyip. Son yykylan öyden bir ses gelya ey adam men sana naçe yyldan bari ayyrlan divarlarym gaçan syvaglarym bn men yykylyan diyip habar berdim yöne sen her gezeginde bir gysym syvagy alyp agzyma dyk...

Dowamy »

652 2
Köneler, 7 years ago


Gyzykly rowayat

Bay bir tüjjarin dört ayaly bardy.
Yone name üçindir onun in gowy göryani dördünji ayalydy we ona gowy serederdi.
Şon üçin ona in owadan eşikleri we in onat zatlary alyp bermage synanyşardy.
Üçünji ayalynam dördünjisi yaly bolmasada gowy görerdi. Olam oran owadan zenandy. Tüjjar bu ayaly bilen köça çykar, onun bilen hemme ki...

Dowamy »

6077 14
Köneler, 9 years ago