Iñ uly san haýsyka?

Salam saýtdashlar! Köpüñiz talypsyñyz. Meniñ bir cözüp bilmän ýören samsyk pikirim bar. Cagakam san tükeniksizdir diýseler, sany häzirem bir adam ýatman düzüp oturan bolmasa ahyry gutarar-a diýip pikir edýärdim. Soñ san gutaronok diýip ynanyp bashladym. Ýöne 1-iñ yzyna 0 goýuberseñ ahyry sanyñ ady gutarmazmy? Kim dowam edip bilýär? Müñ, mln, milýar...

Dowamy »

1193 19
Köneler, 8 years ago


Men günäkärmi?

Gecen günler gecdi diýip bireýýam,
Añ salmadyk bolsam men günäkärmi?
Ýazardyñ hatyñda:"söýýärin, köýýän".
Syn kylmadyk bolsam men günäkärmi?

Wah, salgym dek gecip giden o günler,
damja dek siñipdir, yzyna gelmez.
Meñ ücin iberlen desse cemenler...
El urmadyk bolsam men günäkärmi?

Dowamy »

911 5
Köneler, 8 years ago


40 ýashdan soñam söýgi dörap bilermi?

Ol wagtlar men 10-12 ýashlarymdadym. Saglyk ýagdaýymyñ erbetleshýändigi ücin S. A. Nyýazow adyndaky hassahanada ýatmaly boldum. Sol wagt iki sany orta ýashlaryndaky aýal özara gürrüñ edýärdiler. Olaryñ biri shahyr ekeni. Beýleki munuñ goshgularyny diñläp:"señ-ä shahyrana ýüregiñ bar eken. Men öz ýürek duýgymy kime aýtjagymy bilmän ýördüm. Bir aýal...

Dowamy »

2180 19
Köneler, 8 years ago


Yone oturandan, yer cyz

Teman adyndan belli bolshy yaly menem bos oturmayyn. Size bir rowayat... Ir zaman pahimdar yol bilen baryar ekeni. Gorse, yolun yakasynda biri gymyldysyz zatsyz, elini gowshurypdyr-da, irkiljirap otyr. Dana ona salamam berenok, beylekem edenok. Gonumel geciberyar. Ol yzyna owrulip gelyarka welin, yanky eline bir copjagaz alypdyr-da, yer cyzan bolup...

Dowamy »

791 1
Köneler, 8 years ago


Ekzamene barman talyp boldum

Salam dostlar! Menin acan temamy gen gorman. Menem taze agza boldum. Gowy temalar acyp siz bilen gowy gatnasyk saklarys diyen umydym bar.

Dowamy »

1124 16
Köneler, 8 years ago