Amerikanyň oregon štatynda idiotwill diýilen kičijik oba bar.1970 ýyllarda ol ýere adamlar agač čapýančy bolup išlemage barypdyrlar. šol wagtlar adamlaryň arasynda : ol ýerede diňe idiotlar išleýär : diýen gürrüň köp bolansoň ol ýere idiotwilla dakypdyrlar. dogrysy biziň ýurdumyzda-da geň atly obalar gyt dal. bokurdak diýlen obaň golaýynda kekirdek dp bir oba ýerlešýär. ešeksiýen dp hem oba bar. iň geň galdyran obalaryň biri hem gatygöt.bu ady name sebapden dakypdyr we name un menä bilmedim. siziň ičiňizde-de bilýäniňiz bolsa ýazaýyň!

Köneler, Eldarado tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir