Degisme.


bir cagajyk Kino gormek ün kluba baryar.Emma yanynda puly yok.elini jubisine salyada gapyn agzynda duryar.Kino baslayar.anyrdan bir Adam gelyarde gapyn agzyndaky durana ; KGB ; diyyarde Mugt gecip gidyar.bir azdan yene
biri gelyar,olam ; aur ; diyyarde Mugt gecip gidyar.yene bir azdan bir adam gelyarde ; mwd ; dp Mugt giryar.bu zatl...

Dowamy »

1435 26
Köneler, 8 years ago


Oglan ? gyz ?


Oglanlan gundelik iši kopmi ya gyzlan ?

Dowamy »

1110 14
Köneler, 8 years ago


Jellatčylygyň taryhy.

Dowamy »

786 8
Köneler, 8 years ago


Oba atlary.


Amerikanyň oregon štatynda idiotwill diýilen
kičijik oba bar.1970 ýyllarda ol ýere adamlar
agač čapýančy bolup išlemage barypdyrlar.
šol wagtlar adamlaryň
arasynda : ol ýerede diňe
idiotlar išleýär : diýen gürrüň köp bolansoň ol
ýere idiotwilla dakypdyrlar. dogrysy
biziň ýurdumyzda-da
...

Dowamy »

1890 25
Köneler, 8 years ago


Isa a.s-ma uýanlaryň gafyl išleri.


Filippinde ýylyň haýsy
wagtyndadygyna anyk
bilemok ýöne 5-nji guň
Isa a.s-my ýatlap özlerini
ýenčýärler tä gan čykynča.10-larča filippinler özlerini haja čüýletmage razy bolýarlar we čüýletýärler.haýsy pygamber oz ymmatynyň šeýle etmegini islardi.aslyndaha Isa a.s.
haja čüýlenmedem. Allahym olara hidaýet e...

Dowamy »

2232 94
Köneler, 8 years ago


Geň dap-dessur.


1970-nji yyllarda hindileriň apatani taypasynda ayallaryň
burnunyň dešigne agač dykma dabi bolupdyr.
munyň sebabi hem olaryň ayalary gaty owadan bolansoň olary
alyp gačmaz ýaly šeýle
edýärler eken.eger šeýle
etsek ayalarymyzyň gorki gačyar diýen düšünjede ekenler.

Dowamy »

1426 26
Köneler, 8 years ago


Lakamymyz

Geliň her agza öz lakamynyň manysyny ýazsyn!

Dowamy »

3062 140
Köneler, 9 years ago