Aýtmana birhiliragem görýan welin... Düyn milli agzamyzyñ maslahat diyen temasyny okap,menem sorap göräyin diýdim? meniñ bir joram bar,has dogrysy joramam dalde,2 ýyldan gowrak bari bile i$le$ip gelýäs,bilýansizem gúnúmiziñ köp wagty i$de geçýär.Ol bir oglan bn 3 ýyl söýü$di,oglan olan gonsularydy, gyzyñ doganynam dostydy.gyzyñ ejesem gowy tanaýardy oglany,"berjek dal,gyzym senden gowyny tapar diýýädi". Oglanam ejesini gudacylyga iberdi,gyzyñam ejesi razy bolmady(gyzynam,oglanyñam kakalary yok) Oglanam joramy alyp gaçdy,gyzyñam ejesi erbet boldy,gecen ýanwarda'da toýlary boldy,ejesem toýdan soñ gyzy bn ýara$dy,name etjek ahyry öz cagañda... Inhä indem bir aý bäri,joramyñ haly harap,sebäbem "-adamym ag$am giç gelýar,maña seredenok?näme etsemkäm? $eýle soraglar berýär,men näme maslahat bermelimikä??? Özem 3 aýlyk göwreli,dogtarlaram oglan bolýar diýipdir,adamymam begenogam diýip gynanýar.... hormatly agzalar siz näme maslahat bererdiñiz?

Köneler, Abadan tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir