Gorky

Salam talyplar comyñ agzalary, hemem daşyndan biziñ saýdymyza girmäge utanyp:-) daşyndan jyklap gidýänler;) ýagdaýlaryñyz gowumy, jan-saglyk, öýler, işler, okuwlar aý umuman ählisi? Aý menem näme köp wagt bäri temada açyp göremzok, ine bu günem bolgusuzja bir temajyk açaýyn diýdim:-)
bilşimiz ýaly adamlarda her-hili duýgy bar, meselem (söýg...

Dowamy »

1192 32
Köneler, 7 years ago


Türkmenistanda produktalaryñ bahasy galdy!

Salam agzalar, sag-amanja gezip ýörsiñizmi? Bu meseläni orta atasymam gelenok welin, belki habaryñyzam bardyrlaý. Soñky wagtlar ýagny 2-3 gün bäri biziñ gözel Türkmenistanymyzda produktalar ýagny bazarlarymyzda çöregiñ, mal etiniñ bahalary gymmatlady, mysal üçin öñki 1 manatlyk çöreklerimiz 2 manada geldi, a mal etleri bolsa 12 (70müñ) manatdan, 20...

Dowamy »

1744 24
Köneler, 8 years ago


şäher+oba

Salam talyplar comyñ agzalary!
Meñ köpden bäri düşünip bilmeýän bolgusyzja soragym bar, näme üçin şu biziñ kä-bir obalardaky ýa-da etraplardaky türkmen gyzlarymyz şähere durmuşa çykmagy arzuw edýärler, soñam oglanlarymyz obadan ýa etrapdan gyz alyp öýlenmegi isleýärler? Näme ýa obañ gyzlarynyñ, ýada şäheriñ oglanlarynyñ üýtgeşik ýeri barmy?...

Dowamy »

1517 29
Köneler, 8 years ago


Agent işlänok

Türkmenistanda agent işleýärmi adamlar?

Dowamy »

1165 27
Köneler, 8 years ago


Neşe...

Hawwa.. meniñ bu beladan dynanyma eýýäm 9 ýyl-dagy bolupdyr.
Men ol wagt mekdebi tamamlan ýyllarymdy. Ine bir günem içim gysýar diýip, arassa howadan dem almak niýet bilen daşaryk çykdym. Görsem bir tanyş oglanym Çary gelýärdi, ol menden 3 ýaş-dagy uludy. Meniñ bilen salamlaşyp şeýle diýdi:
- ýör gowy ýerik gideli, men Çaryñ aýdan söz...

Dowamy »

858 7
Köneler, 8 years ago