Sen men, yuregimde

yuregim seni kuyseyar gözlerim seni gözleyar.sen bu durmuşda biz bilen bolmasanda hamana bir yerlerden cikip gelayjek yaly.birazajyk bir zatlara begensem yada gynansam sen yadyma düşip bokurdagym dolup aglanym özumem bilman galyan mahribanym.sen bu jahanda bolmasanda sen elmydama men yuregimde yaşayan yaşarsynam

Dowamy »

867 9
Köneler, 8 years ago


Ahmet Kaya .Giderin

Dolanar umyt bilen gezmegin indi,
Dunyani terk edip cykar giderin!
Yashamagma sebap bolan hatlaryn ahlisini oda atar giderin!

Birmahallar shapak diyip garanym,
Gunun yashyshy dey batar giderin!
Barmaklaryn arasyndan syrygyp,
Suw kimin shaglayyp akar giderin!

Aldow yodalarna bas...

Dowamy »

822 4
Köneler, 8 years ago


Okuw

salam agzalar.eger bilyan bar bolsa jogap yazsyn .tmenstanda kanun cikdi diyyaler şol dogrymy.turkyenin diplomy gecersiz diyip bilginiz bar bolsa hayst bilgilendirin .

Dowamy »

606 1
Köneler, 8 years ago


LONDAN

salam agzalar.men düşinmeyan zadym bar sizden maslahat soramakçy.menin bir tanşym bar ol londana gitmek isleyar.ol yerde 5 yyllyk okuw diyyar men ona sonra Tmenstana gelip name bilen meşgullanmly disem ony hem bilenok.ilki londana baranda 6 ay dil övrenmelidigni bilyan diyya.eger sizin bilginiz bar bolsa yazayynda .

Dowamy »

1295 25
Köneler, 10 years ago


Kandil günü

salam agzalar.bu gün kandil günü.hemmanizin kandilinizi gutlayyan.
men bu movzugy açmagmyn sebabi bu kandil diyilyan günü köp doga edilyar.hatda bilyan bolsanyz türk telvizyonda alla hakda, namaz hakda öran govy gürrünler berilyar.men bilesim gelyan zat türkmenlerde barmy şu kandil diyilyan zat ve türkmençesi name.köp yerlerde bolsa bu gij...

Dowamy »

1008 9
Köneler, 10 years ago


Namçin

salam talyplar.com agzalary.

dünyade adamlar şeyle bir birni gynandyrmany hiç zatça görmeyar.men hiç adamyn gövnüne degip bilmeyan yöne meni tanayanlaryn hemmesi meni şeyle gynandyryalar.şeyle yagadayda bolsa men hemmesinden gaty görsemem aydamok.durmuş şeyle içgysgynç bolup görünya.daşyndaky adamlar bir birin gynandyrya.

Dowamy »

1444 50
Köneler, 10 years ago


Eje mahri

salam talyplar.com agzalary sizden hayyş EJE hakda movzuk yazayynda.

Dowamy »

1900 35
Köneler, 10 years ago


Movzuk

GÖZLERİN DERYA gaşlaryn köpri bolsa
köprin ortasyna gelemde
üzülse yüpleri yatlaryndan süzülüp düşdim .dodaklaryna meni öpermin ya göz yaşlaryn yaly sylyp zynarmyn..
ahli jepany ahli kynçylyklara bur pursat senin bilen bagytly bolmana razy.ömür boyu jepa çekmane söymesen söyme unutmasan bor..
mana kan didiler unut o...

Dowamy »

1275 20
Köneler, 10 years ago


TÜRKİYADA

salam agzalar.şu saytda TÜRKYANYN İZMİR ŞAHERİNDE OKAYANLAR.varmy.izmirde haysy ugurdan okuvlar var.mana şol zatlar barada.umuman şol yerde okuvlar barada yazaysanyz.

Dowamy »

828 1
Köneler, 10 years ago


Maşyn sürmek

salam agzalar.türkmenistanda 35 yaşdan kiçilere maşyn sürmeli dal diyen karar berlipdir.dine gyzlar üçin şeylemi .şol dogrumuka.

Dowamy »

1158 6
Köneler, 10 years ago


Goşgy

bir gije gapyny çalsa yalnyzlyk
açma goy daşarda galsyn
durmuşşeyle zor bolsada
durmşy şeyle bagytly yaşa
gapydaky yalnyzlyk
yalnyzlygyndan utansynunutmarsyn diyip
söyipdim seni
emma sen unutdyn meni
ya bardymy gövninde başga bir gözel
dillen y...

Dowamy »

5059 53
Köneler, 10 years ago


gyz,oglan

salam .....men şuna hayran galyan oglan bilen gyz neden dost bolup galybilmeya.. gyz oglan bilen gürleşen zamanynda dost diyip kabul etsede oglan hemen söygi diyip düşinyamyka diyan.mysal üçin.bir gyz özi salam berip özi yakyn dursa şol oglana oglan hemen meni söyyandir diyip başga pikir etya..men gyz bolarak şuny aydasym gelyar köp gyzlar söygi...

Dowamy »

2681 82
Köneler, 10 years ago


Sizin pikriniz

salam agzalar.mana yalnyş düşinman.men şuna göz yetirdim.bu saytda bir zat yazmagna zarlar bar.şimdi bir zat yazylsyn urşayyn diyip otyrlar.emma govy ynsanlaram var adam gürleşdigiçe gürleşmek isleya önden tanayan yalylar.bir adamyn gövnüne degenizde hiçmi hiç gynanmayanyz..şu sayta govlaram bar.. olara söz yok..şeyle adamçylyklary govy.mena düşi...

Dowamy »

1841 49
Köneler, 10 years ago


maslahat,berin

salam hemmanize.men sizden şeyle maslahat soramakçy.AŞGAVATDA kampyuter ugrundan nama okuv barka bilyaniz bar bolsa aydayyn.pylatnymyka yene bilesim gelya jevaba garaşyan sizem öz pikirlernizi aydaysanyz.ol yerdaki okuvlar barada hiç bildigim yok.

Dowamy »

3624 198
Köneler, 10 years ago


Bagytly, bolmak

salam .men biraz özüm barada yazasym gelya.men önem aytdym pula mataç biri dal.yöne men hiç bagtly bolup bilemok. ejem hiç bir zaman gövnüme degmeya.öz etjek işime özüm karar bererin her zaman .özüm ü.ç eşik zat almaga gezek gelendede dine ejemden pul alyp özüm seçip alaryn a ejem joram yaly.men şeyle duygusal.telvizyonda aydym eştsemem aglap otyn...

Dowamy »

3279 213
Köneler, 10 years ago


Ahaly,oglan

salam hemanize.men sizden maslahat soramakçy.şimdi bir oglan bilen bir gyz var.oglan ahaly .bular bir birini görmeden 6 ay telfonda gürleşdiler.gyzyn yüreginde söygi yok oglanada açy açyk aytya söygi bekleme diyip.oglan şeyle söyendigni eyyam bu yagdayy öylerindakilerinem bilyandigni aytya.sadeje bir birlernin suratlarny gördiler.oglan gyza şu söy...

Dowamy »

2176 96
Köneler, 10 years ago


Duygulandyran movzuk

salam .belki şuda bizar edaydi diyansiniz bilemok.bu movzuk dojigat a. belki bana kizarsyn dojigat.YÖNE KAKAN hakynda yazan movzugyn meni şeyle duygulandyrdy. bilyan kakan yerine hiç kimi goyup bolmaz.yöne sen kakan görensin hatdaonun doslary bilen aragatnaşyk saklayan diyipsin.ya men kakamy hiç görmedim kaka diyen sözem diymedim .kiçi yaşlarda...

Dowamy »

1096 8
Köneler, 10 years ago


Durmuş

salam hepinize.men movzuk yazyan yone jevaplayan yok.men pikrim boyunça sizin köpiniz övrenji.men ayjak zatlarma yalnyş düşinman.siz oglanlar ayal- gyzlaryn türkiyeye gelip işlemegne garşysynyz.yöne şu yerde her kim bir pikir b.n gezip yör kimi öy ü.ç kimi okamak ü.ç.yöne beyleki hapa işleri edyanler onlaryn hem adyny gara çykarya.menem işleyan.y...

Dowamy »

1871 59
Köneler, 10 years ago


Agzybirlik

men aranyza yeni kayd oldum .menin kafama taklan şeyler va .olary sizinle paylaşmak isleyan .men düyn şuna göz yetirdim .namcin bu salayta herkes birbirinden doygun . neden öyle.men size dogru şey soylemek isleyan men buraya niye kayd oldum sadeje öz türkmenlem diye.ama benim pikir edişimden ve düybinden başga eken.her kes bir birine garşy.birimi...

Dowamy »

1225 23
Köneler, 10 years ago


tanyşlyk..

selam ben 2 gündir talyplar.com girmek ü.c uraşyorum umarim olmuşdyr jevap bekleyan
özüm barada aytsam türkiye geldigme nerdeyse 2 sene olyo.

Dowamy »

2552 191
Köneler, 10 years ago