Kyyamat gününe baryas bizem assadan yöräp

salam agzalar talyp oglanlar we gyzlar

Adamlar Kyýamat gününiň haçan
boljagyny bilmeselerem, onuň
ýakynlaşýanyny unutmaly däldir.
Galybersede her bir adam bu
pany dünýä bilenhoşlaşandan
soň onuň o dünýä durmuşy
başlaýar. Ine şu bebäpden Kuran
Kerimde Ahyrzamanyň ýakynlygy
hakynd...

Dowamy »

684 6
Köneler, 9 years ago


Watana bolon soygi

kim naili soyyar oz ata watanyny mermerli ashgabadyny sho barada yazayyn!!!!!!!!!!!!!!!!

Dowamy »

1477 67
Köneler, 9 years ago


In owadan gyzlar

salam millet!!!!!!!!!!!!!!!!!mende size seyle sorag bar in owadan gyzlar nirede yasaya???? 2011 yylyn in owadan gozeli amerikanka bolupdyr sizin pikriniz name????? (((((((((((((((

Dowamy »

12255 156
Köneler, 9 years ago


Pikirlen we oylan

Salam talyp oglanlar we gyzlar

Pikirlenin we oylanyn Durmusy gowy tarapyndan seretmani basaran adam imanyny gorap hemme zady bahbide yoryar we ahli zadyn sebapkari diyip biribar haky hasaplayar.indi,pikirlen adamyn:
1. Adamyn edip biljek in guycli sogaby name?
2.İn erbet guna name?

Dowamy »

887 21
Köneler, 9 years ago


Rehimsiz harasat

Durmusdan nalayas dowzahyñ odyny görmän,
Yalancy diyyaris durmusyn kynyna dözmän,
Soñ nalayas yaslykda kyncylyk görmän,
Tayyar nany iyip zähmetin tirmän.Durmusy sylamak ona dusunmek gerek,
Ar men diysen dìyen isiñ bitìrmek gerek
,Was-was bolma Durmusa gowy tarapdan seret,
Otd...

Dowamy »

710 5
Köneler, 9 years ago


Sogap edip yetisemok...

seylerak sorag mowzugy okan magtymguly myhmana name jogap berya pikiriniz. - Magtymguly aga! Siz ile belli
şahyramweli, hol pylany bar-a.
Ana, şol siz barada bir
ýakaşyksyz çöwre gürrüňe
başlasa, asyl, gutarar ýerde
gutarybam bilenok-da.
- Ýok, senmeň ýanymda beýle
bolar-bolgusyz zady aýdyp
ot...

Dowamy »

655 5
Köneler, 9 years ago


Il gecer bu zaman omurem...

bu yene kato.megerem bu gezek men sorag gornusunde dalde pikir alsyk gornusde mowzuk acmakcy bu ahlimizin halayan sahyrymyz magtymgulynyn gosgusy.ady il gecer.
Ey yaranlar,pany-jahan icinde,yagsy oner,yaman oner,il gecer,ajap sozlan piste dahan icinde,dendan duser gymmat duser dil gecer.bu gezen meydanlar,ajayyp jaylar,binasy tutulgan ulug s...

Dowamy »

868 8
Köneler, 9 years ago


Name diyerin...dowamy!

eger bir gun ajal tutsa yakamy,alyp gitse meni olme bakany,name is bitirdin dunyede diyip sorasa,manysyz durmusumy gozlap name diyerin.is tapyp geljekde men ise girsem,basymy dik tutup talyplan onunde dursam,eger soraglarna jogap berip bilmesem,bos basymy haysy cukra salaryn.bu zatlar bolmaz yaly gayrat edin okan erteki gun yuzuniz gyzarmaz

Dowamy »

787 6
Köneler, 9 years ago


Name diyerin...?!

yene bir gezek salam katodan!Hemmamiz su asakdaky soraglar bn hokman yuzbe yuz durmaly bolarys.sonun ucin men sizin yagny,talyp dostlarym su setirleri hodurleyan we aklynyzda aylamagynyzy maslahat berya.'name diyerin' ady gosgyn.
Bas yyl okap bisowat halyma men oye barsam,gunum sowup okap kynlyk bn diplomym alsam,muzzerip ene-atamyn puluny s...

Dowamy »

1098 21
Köneler, 9 years ago


Sagirt jogapsyz galarmy?

Salam hemma.men sahet taze agza talyplar.com-da men gaty bir tans dal bu sayt bilen yone owrenserin diyip umyt edyan we sizden uly hayyst.Mende seylerak sorag yuze cykdy...ol hekayadan
bir zamanlarda bir ahun oz sagirdi bn otyrka bir adam gelip ahuna
-siz gowy adam yagsyzada hemmelere yagsylyk edyaniz.. Ahunam
-dogry
di...

Dowamy »

1487 42
Köneler, 9 years ago


Sahett

Gar yagyar dasarda dasaryk cykdym,Gara adyny we uc sozi yazdym,Asmana bakyp men yumdum gozlermi,Alacsyz asmana serdim ellermi.Gama batsan hokman yatlagyn meni,Sem yak gozun yum duyarsyn meni,Yaza garas yagys bolup gelerin,Gysa garas ak gar bolup yagaryn.

Dowamy »

949 21
Köneler, 9 years ago