Haram adamlar bir nokada ýygnansa, ýa-da Jebraýylyň jebri...

Haram adamlara bir nokada ýygnanmak bolmaýar, eger olar barybir ýygnanaýsa, diýmek uly heläkçiligi garaşybermeli. Haramlygyň bir nokada jemlenende heläkçiligiň bolýanyny, iň birinji gezek bize Mukaddes kitaplar görkezdi. Şol ady belli ýok edilen şäherler, Sadom we Gamorra. Beýik Ýaradyjy haramlygyň üýşen ýerini ýok edýänligini görkezdi, emma biz bu...

Dowamy »

769 23
Tehnologiýa, Adalat19 tarapyndan 1 year ago

Prosta pikirler #6

Salam hormatly talyplar, gowumy yagdaylarynyz? Bu gezekki pikirim @20hacker04 agzanyn "net nomerden gelyan janlary anyklamak" blogy barada. Hormatly haker agza, pardon, menem bir ansat usulyny owretjek hemma "besplatno" yagdayynda. Eziz adamlar, onda ashaky duzgunleri yerine yetiryaniz, ayyna 20 tenneden net nomerden gelyan janlary hich kime 5 TMT...

Dowamy »

635 9
Tehnologiýa, Ahmedik_97 tarapyndan 1 year ago

Prosta pikirler #4

Gadyrdanlar, bashga zat barada hem blog achyandyryn, dine yazgyt dal))
Shu wagt TM CELL-e jan edip gepleshdim. 87-nji operator bilen gepleshdim. Name barada?! Gowy sorag. Takmynan 10 gun gowrak wagt bari ostatok paketim gorkezenok. We hasabymdaky pulumam gorkezenok. Indi ashakda gepleshigi goyayyn:
Ahmedik_97: TM CELL-e jan edyar we i...

Dowamy »

762 21
Tehnologiýa, Ahmedik_97 tarapyndan 1 year ago

Şular ýaly janoçka hemmäňize nesip etsin!!!

😎🙂😎🙂😎🙂😎

Dowamy »

736 2
Tehnologiýa, Jeksparro tarapyndan 1 year ago

BP - Software

BP - Software!

Ýokary hilli websaýtlary taýýarlap berme hyzmaty!

Siziň hyýaly taslamalaryňyzy biz bilen amala aşyryň! Bu ugurda biz size ýakyndan kömek berip bileris!

Websaýtlary, web dizaýynlary, web taslamalary taýýarlap berme hyzmatlarymyz sizi gyzyklandyrdymy?! Onda biz bilen habarlaşyň...

Dowamy »

537 7
Tehnologiýa, NORTH*STAR tarapyndan 1 year ago

44. Jeýms Altuçer: Islendik işde nädip ussat bolmaly

Jeýms Altuçer özi öndüren we satan telekeçi, söwdagär, maýa goýujy we iň köp satylan ýazyjy. Öz blogynda bize aç-açan we gapma-garşylykly bagtly durmuşda ýaşamagy öwredýär.

Durmuşyňyzdan razymy? Has gowy edip biljekdigiňizi bilipde işe gidýärsiňizmi? Sizi dünýäde iň gowy edip biljek özboluşly ukyplaryňyzyň bardygyny bilmeli?

Dowamy »

504 0
Tehnologiýa, Ylmytalyp tarapyndan 1 year ago

43. Tokaýda ýöremek. Ýönekeý, emma takyk psihologiki test

Geň galdyryjy synaglar käwagt adamlaryň syrlarynyň perdesini aýyrmak üçin adaty adamlar üçin psihologlar tarapyndan döredilýär. Indiki synag mümkin däl ýaly emma ýönekeý, siziň etmeli zadyňyz, ýagdaýy göz öňüne getirmek we ýönekeý soraglara jogap bermek.

Ilki bilen jogaplaryňyzy ýazmak üçin ruçka we kagyz alyň. Soraglary kän selje...

Dowamy »

607 5
Tehnologiýa, Ylmytalyp tarapyndan 1 year ago

Android programmalarynyň içki faýylary barada

Salam hormatly talyplar.com saýt agzalary men Bu makalada android oýunlary, amaly programmalar, kitaplaryň içki ýagdaýy, oýnuň näme işleýändigi barada öwrenersiňiz. Bu programmalar haýsy ýaşda döredildi, düzüldi, işlenip düzüldi we programmanyň içindäki faýllar haýsy formatda. Bu faýllar haýsy funksiýalary ýerine ýetirýärler. Bu hakda size bir piki...

Dowamy »

512 4
Tehnologiýa, Arslanalayew tarapyndan 1 year ago

Iň kuwwatly traktorlar

Oba hojalyk tehnikalarynyň dürli görnüşleri bolup, olar ekerançylykda hasyl ýygnamakda we ýerleri ekişe taýýarlamakda daýhanlara kömekçi bolup hyzmat edýär. Traktorlar, esasan, oba hojalygy we gurluşyk pudaklarynda ulanylýar.
«Big Bud 16V-747»: uzynlygy 8,5 metre, ini 6 metre ýetýän bu traktoryň kuwwaty 1100 at güýjüne barabar. 16 silindrli...

Dowamy »

417 0
Tehnologiýa, Yazmamedow_Mekan tarapyndan 1 year ago

Elektrik Energetikasynyň Mümkinçiligi Artýar

Lebap döwlet elektrik bekediniň meýdançasynda Ýaponiýanyň Sumitomo Corporation we Mitsubishi Hitachi Power Systems, şeýle hem Türkiýäniň Rönesans Holding kompaniýalarynyň gurýan täze gaz turbinaly elektrik bekedi üçin açyk tok paýlaýjy enjamlary oturtmak işleri tamamlanyp barýar.

Elektrik öndürýän täze desga Ýaponiýanyň Mitsubishi Hi...

Dowamy »

503 5
Tehnologiýa, Yazgeldi21 tarapyndan 1 year ago

Wideo alyan programma

Salam dostlar aranyzda play marketden Lyboy saytdan wideo skachat edip bolyan haysy programma bar adyny yazayyn

Dowamy »

550 1
Tehnologiýa, TMCELL11 tarapyndan 1 year ago

Hezilmika

Hezilmika?!

Dowamy »

389 0
Tehnologiýa, Zalymm tarapyndan 1 year ago

Hezilmika

Hezilmika?!

Dowamy »

345 0
Tehnologiýa, Zalymm tarapyndan 1 year ago

Hezilmika

Hezilmika?!

Dowamy »

329 0
Tehnologiýa, Zalymm tarapyndan 1 year ago

Hezilmika

Hezilmika?!

Dowamy »

357 0
Tehnologiýa, Zalymm tarapyndan 1 year ago

Hezilmika

Hezilmika?!

Dowamy »

330 0
Tehnologiýa, Zalymm tarapyndan 1 year ago

Hezilmika

Hezilmika?!

Dowamy »

350 0
Tehnologiýa, Zalymm tarapyndan 1 year ago

Hezilmika

Hezilmika?!

Dowamy »

364 1
Tehnologiýa, Zalymm tarapyndan 1 year ago

Hezilmika

Hezilmika?!

Dowamy »

323 0
Tehnologiýa, Zalymm tarapyndan 1 year ago

Hezilmika

Hezilmika?!

Dowamy »

326 0
Tehnologiýa, Zalymm tarapyndan 1 year ago