Xiaomi Redmi Note 13 Pro-ny bildiriş etdi

Bu hatar bir çipli MediaTek Dimensity 7200 ulgamyny we 200 MP durulykda Samsung ISOCELL şekil datçigini alar. Maglumat eýýäm Xiaomi Group -yň prezidenti we Redmi brendiniň baş müdiri Lu Weýbing tarapyndan tassyklandy.
Lu Weýbing Redmi Note 13 Pro-ny “täze King-Kong” diýip atlandyrýar we smartfonyň ilkinji görkezilişiniň şu aýyň ahyryna çenli...

Dowamy »

20 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

IPhone 15 seriýasyna degişli smartfonlaryň ölçegleri mälim edildi

Täze «iPhone» nusgalarynyň hemmesi diýen ýaly «Apple-iň» 2022-nji ýyldaky smartfonlaryndan has ýeňil bolar. Bu barada «MacRumors» habar berýär.
Şeýlelikde, «iPhone 15-iň» galyňlygy, uzynlygy we ini, degişlilikde, 7,8 mm, 147,6 mm we 71,6 mm bolar. Agramy – 171 gr. Deňeşdirsek: «iPhone 14-iň» ölçegleri 7,8 mm, 146,7 mm we 71,5 mm, agramy bols...

Dowamy »

21 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

Pekinde emeli aňyň mümkinçilikleri görkezildi

Hytaýda geçen halkara sergide emeli aňyň mümkinçilikleri bilen tanyşdyryldy diýip, «Habar 24» ýazýar.
Serginiň myhmanlaryna robot-hirurg, dünýäde buddizm sungatynyň iň baý ýeri bolan Morao gowagyna syýahat etmäge mümkinçilik berýän VR-äýnekler bilen tanyşdyryldy.
Hytaýyň Senagat we habar beriş tehnologiýalary ministrliginiň maglumatla...

Dowamy »

22 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago

Stokgolmda iň çuň metrolaryň biri gurulýar

Stokgolm şäheriniň metrosynyň gurluşygy ýer derejesinden 105 metr pes bolan nokatda dowam edýär diýip, «Kazinform» habarlar gullugy habar berdi.
Bu çuňlukda metronyň Dýodermalm adasyndaky «Sofiýa» duralgasyndaky işlere girişildi. Netijede bu ýerasty ötük dünýäde iň çuň metrolaryň biri bolar.
2030-njy ýylda metronyň gurluşygy tamamlana...

Dowamy »

21 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago

Volkswagen Golf Black Edition hödürlendi

Volkswagen Golf Black Edition häzirki wagtda 39,895 dollar bahadan bazara çykdy.
Black Edition Beýik Britaniýada Golf-yň hataryndaky R-Line bilen GTE modelleriniň aralygyndaky ýagdaýy eýeleýär. Ol VW-de Bergamo diýip atlandyrylýan stildäki, gurşawda Y şekiline bölnen bäş egri çişli 18 dýuýmlyk gara tigir bilen enjamlaşdyrylan.
Alyjyl...

Dowamy »

23 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago

Elektrikli awtoulaglaryň dünýä boýunça satuwy 17,9 milliona birlige ýeter

2023-nji ýylyň ahyryna çenli elektrikli ýeňil ulaglaryň (elektrik hereketlendirijili we geçirilýän gibridler) dünýä boýunça üpjün edilişi üçden bir esse artyp, 15 milliona ýeter diýip, Gartner gözleg kompaniýasynyň çaklamasyna salgylanýan Trend habar berýär.
Çaklamalara görä, 2024-nji ýylda ösüş 19% bolar, ýagny üpjünçilik 17,9 million awtou...

Dowamy »

21 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago

Awgust aýynyň iň gowy smartfonlarynyň sanawy düzüldi

«AnTuTu» guramasynyň hünärmenleri awgust aýynda iň ýokary baha berlen «Android» ulgamynda işleýän smartfonlaryň sanawyny düzdüler. Sanaw ulanyjylaryň beren bahalaryna esaslanyp düzüldi.
Birinji orny 97,14% oňyn baha alan täze «Realme GT5» flagmany eýeledi. Smartfon adaty bolmadyk dizaýna, rekord derejede 240 Wt kuwwatly zarýad berijä, 144 Hz...

Dowamy »

25 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago

Apple talyplar üçin arzan noutbuklary öndürer

«Apple» kompaniýasy «Google Chromebook» arzan noutbugy bilen bäsleşjek täze noutbuk çykarmagy meýilleşdirýär. Bu barada DigiTimes portaly habar berýär.
Bellenilmegine görä, «Apple-iň» arzan noutbugy demir korpusa eýe bolar we bahasy 1000 dollardan arzan bolar. Bu kompaniýanyň ygtybarly we elýeterli kompýuterler talap edilýän bilim pudagyndan...

Dowamy »

21 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago

ES Bereketli Ulag offers vehicles and spare parts for KAMAZ

ES Bereketli Ulag offers enterprises and organizations of Turkmenistan services for the supply of KAMAZ vehicles and all necessary spare parts and components from the leading Russian manufacturer of trucks.
KAMAZ produces diesel trucks, tractors and dump trucks, tractors, combines, as well as buses and electric buses.
KAMAZ equipment...

Dowamy »

31 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago

TurkmenExporters.com.tm eksport platformasy Türkmenistanda ilkinji gezek täze görnüşli hyzmatlary hödürleýär

TurkmenExporters.com.tm eksport platformasynda “Ugradylmaga taýýar harytlar” hem-de “Ýüklemek üçin boş ýük ulaglary” diýen iki sany täze bölüm açyldy. Şeýle-de indi bu platformada Türkmenistanda ilkinji gezek — Harytlaryň Gümrük Koduny (HS Code) onlaýn anyklamak mümkinçiligi ýola goýuldy.
“Ugradylmaga taýýar harytlar” bölüminde amatly bahala...

Dowamy »

23 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago

«Heinz» üwmejiň reňkindäki diwar boýagyny döretdi

Dünýäde ilkinji gezek «Heinz Tomato Ketchup» we «Lick» kompaniýalary bilelikde önüm çykardylar we ony çäkli mukdarda hödürlediler diýip, gazeta.ru «Leicestermercury» neşirine salgylanyp habar berýär.
«Lick» kompaniýasy gurandan soň «Heinz Tomato Ketchup» üwmejiniň reňkini alýan pigmentleriň özboluşly garyndysyny döretdi.
«Gyzyl reňk ä...

Dowamy »

22 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago

Polestar brendi öz smartfonyny çykarar

Geely konserniniň düzümine girýän Polestar kompaniýasy öz smartfonyny çykarmak bilen Hytaý bazarynda 4 indeksli kros-kupeniň satuwyna başlar. Markanyň başlygy Tomas Ingenlatyň CNBC teleýaýlymyna beren habaryna görä, smartfon hem, elektrik awtoulagynyň media ulgamy hem bir operasiýa ulgamynda işlär.
Taslama ulanyjynyň smartfony bilen elektrik...

Dowamy »

23 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago

Ýaponiýada täze kaşaň Toyota Century krossoweri hödürlendi

Toyota kompaniýasy täze kaşaň krossower Century krossowerini hödürledi. Ýapon kompaniýasynyň metbugat gullugynyň berýän habaryna görä, 1967-nji ýyldan bäri bu model diňe sedan görnüşinde hödürlenip gelipdir; indi sedan we krossower ugurdaş öndüriler.
Krossower 3,5 litrlik V6 hereketlendirijisine esaslanýan gibrid güýç gurluşyny aldy. Aňrybaş...

Dowamy »

25 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago

Mail.ru poçtasy möhüm habarlary tapawutlandyrmagy öwrendi

VK topary Mail.ru poçtasynda işe girizilen täze aýratynlygy yglan etdi. Hyzmatda ulanyjy üçin hatlaryň ähmiýetlisini özbaşdak kesgitleýän akylly algoritm bar, şonuň üçin hakykatdanam möhüm habary ýitirmek mümkinçiligi azalýar. Ýyldyrymyň nyşany görnüşindäki bildiriş hatyň kesgitli alyjy üçin ähmiýetlidini görkezer.
Döredijileriň pikiriçe, he...

Dowamy »

25 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago

Google kompaniýasy Chrome-yň 15 ýyllygyna onuň dizaýnyny täzeledi

Google täzelenen Chrome brauzerini görkezdi. Gözleg ägirdi Chrome-yň 15 ýyllygyna programmanyň dizaýnyny birneme täzelemegi karar etdi.
Täze dizaýn häzirlikçe diňe kompýuter wersiýasyna degişli bolar. Başga düýpli üýtgeşiklik ýok, ýöne programma Material You-yň dizaýnyna laýyk geldi. Google nyşanlary täzeledi, täze reňk kombinasiýalaryny dör...

Dowamy »

27 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago

Yandex YandexGPT neýrosetini täzeledi

Yandex YandexGPT neýrosetiniň täze wersiýasyny çykardy. Täze YandexGPT 2 dil modeli, döredijileriň pikiriçe, birinji wersiýa garanyňda has köp dürli meseläni çözüp biler we jogaplarynyň hili ep-esli ýokarlandy. Şeýlelikde, YandexGPT 2 jogaby dürli ulanyjylara uýgunlaşdyryp, ony beýleki stillerde we žanrlarda täzeden ýazyp biler. Neýroset, meselem,...

Dowamy »

24 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago

Ýaponiýa Aýa ilkinji gonuş modulyny uçurdy

SLIM diýlip atlandyrylýan, Ýaponiýanyň ilkinji Aýa gonuş modully H2A raketa göterijisi Kagosima prefekturasynyň günorta-günbataryndaky Tanegasima kosmos merkezinden bat aldy. Uçuryş Ýaponiýanyň aerokosmiki gözlegler gullugy (JAXA) tarapyndan göni ýaýlyma berildi.
Ondan öň howa şertleriniň ýaramazlygy sebäpli moduly goýbermeklik birnäçe gezek...

Dowamy »

21 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago

ABŞ-da howpsuzlyk ýassygy sebäpli 50 milliondan gowrak awtoulag yzyna ýygnalyp bilner

ABŞ-nyň Milli ýol hereketi howpsuzlygynyň administrasiýasy köpçülikleýin yzyna çagyryş kampaniýasyny yglan etmek üçin deslapky karary kabul etdi. Ol näsaz howpsuzlyk ýassygy bilen enjamlaşdyrylan 50 milliondan gowrak ulaga degişli bolup biler. Bu mesele boýunça jemgyýetçilik diňlenişigini 5-nji oktýabrda geçirmek meýilleşdirilýär, şondan soň NHTSA...

Dowamy »

19 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago

Ikardi dünýäniň iň gymmat awtoulagyny satyn aldy

Türkiýäniň «Galatasaraý» futbol toparynyň hüjümçisi Mauro Ikardi dünýäniň iň gymmat awtoulagyny satyn aldy. Bu barada «Daily Mail» habar berýär.
Çeşmäniň bellemegine görä, argentinaly futbolçy häzirki wagtda üç nusgada çykarylan «Rolls-Royce» ulagyny satyn aldy. Awtoulagyň bahasy 26 million ýewro deňdir. Onuň beýleki iki nusgasynyň Jeý-Z we...

Dowamy »

20 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago

MINI markasy mehaniki korobkadan resmi taýdan ýüz öwürdi

Ýazda hödürlenen çäkli mukdarda goýberilen MINI JCW hot-hetç mehaniki korobkaly iň soňky MINI bolar. Muny Top Gear markasynyň başlygy Stefani Wýurst tassyklady. Şol bir wagtyň özünde, marka sport modellerini ösdürmekden we öndürmekden ýüz öwürmez.
MINI Cooper-iň täze neslinde mehaniki korobka bolmaz. Hetç eýýäm Mýunhen awtoulag sergisiniň çä...

Dowamy »

21 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago