Watan mukaddesdir, ony goramak beýik hormatdyr

Türkmenistanyñ Ýaragly Güýçleriniñ Belent Serkerdabaşysy, Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyñ Watan goragçylaryna harby tilsimleriñ ýokary ussatlygyny görkezmegi olarda guwanç we buýsanç döretdi.

Garaşsyz...

DOWAMYNY OKA
TDUayka
 • 0
 • 6
 • 19/08/2017 05:29
 • 1 minutda oka

Raýatlarymyzyň daşary ýurtlara gitmekleri barada

Baky Bitarap Türkmenistan döwletimiz bilen daşary ýurtlaryň arasynda ykdysady, medeni syýasy gatnaşyklarynyň geriminiň ýyl geldigiçe giňelmegi eziz Diýarymyzyň dünýä jemgiýetçiliginde halkara abraýynyň barha artýandygyna...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 29
 • 19/08/2017 08:51
 • 2 minutda oka

Gözel paýtagtymyz Aşgabat şäheri Ginnesiň rekordlar kitabynda

Goja köpetdagyň gerişleri bilen ägirt uly Garagum çölüniň arasynda gül açýan gözel ýerde ýerleşýän Baky Bitarap Türkmenistan döwletimiziň ajaýyp paýtagty, özüniň ak mermere örtülen binalary bilen Ginnesiň rekordlar...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 15
 • 19/08/2017 08:49
 • 4 minutda oka

“Awtoulagsyz gün” atly köpçülikleýin ekologiýa çäresi

17.08.2017-nji ýylda ir säher bilen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 30 gün galmagy mynasybetli guralýan “Awtoulagsyz gün” atly köpçülikleýin...

DOWAMYNY OKA
TDUmaksat
 • 0
 • 41
 • 18/08/2017 07:15
 • 32 minutda oka

Olimpiýa şäherjiginde “Aziada--2017-niň tagamlary” atly sergi geçirildi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherjigine baryp görüp, bu ýerde guralan “Aziada--2017-niň tagamlary” atly sergi bilen tanyşdy. Sergi oýunlaryň açylmagyna çenli 30 günüň galmagyna...

DOWAMYNY OKA
TDUmaksat
 • 0
 • 33
 • 18/08/2017 07:12
 • 12 minutda oka

Türkmen gawunynyň güni mynasybetli ylmy-önümçilik maslahaty geçirildi

Umumymilli baýram – Türkmen gawunynyň güni mynasybetli Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň mejlisler zalynda “Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň bakjaçylygyny ösdürmekde ýetilen sepgitler” atly ylmy-önümçilik...

DOWAMYNY OKA
TDUmaksat
 • 0
 • 27
 • 18/08/2017 07:09
 • 4 minutda oka

Olimpiýa toplumynda sungat ussatlarynyň konserti geçirildi

Ýurdumyzyň we daşary döwletlerden gelen sungat ussatlarynyň konserti “Aşgabat 2017” oýunlarynyň başlanmagyna bir aýyň galmagy mynasybetli wakalara baý bolan günüň jemleýji çäresine öwrüldi. Türkmenistanyň Prezidenti...

DOWAMYNY OKA
TDUmaksat
 • 0
 • 27
 • 18/08/2017 07:06
 • 4 minutda oka

salam

salamchik, talyplar))
ruqaya
 • 2
 • 65
 • 17/08/2017 01:42
 • 1 minutda oka

Türkmenistan – sportyň ösen ýurdy

Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň talyplarynyň hatlaryndanHormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen yglan edilen “Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynyň” ýurdumyzda dürli derejedäki halkara sport wakalaryna...

DOWAMYNY OKA
TDUgulya
 • 0
 • 47
 • 17/08/2017 10:21
 • 2 minutda oka

SPORT — SAGLYGYŇ, DOSTLUGYŇ, RUHUBELENTLIGIŇ GIREWI

Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň talyplarynyň hatlaryndanTürkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary, ýadawsyz zähmeti, arhitektorçylyk-binagärlik sungat ussatlygy bilen türkmen...

DOWAMYNY OKA
TDUgulya
 • 0
 • 42
 • 17/08/2017 10:18
 • 3 minutda oka