France Presse: Türkmenistanly janyndan geçen bombaçy Kabul metjidinde özüni partlatdy

France Presse: Türkmenistanly janyndan geçen bombaçy Kabul metjidinde özüni partlatdy

20-nji oktýabrda Kabulyň Ymam Zaman metjidinde janyndan geçen bombaçy adamlar namaza ýygnanandan soň özüni partlatdy.Agence...

DOWAMYNY OKA
garagumly111
 • 1
 • 13
 • 22/10/2017 12:29
 • 1 minutda oka

Seretmek we görmek

Look and see, bakmak ve görmek...Seretýän, görýän zadyňa düşünmek gysgaça. Pelsepeçileriň dilinde näme diýilýärkä ?

Kinolarda meşhur sahnalar bardyr, "Seretýän ýeriňde, şu taýda näme görýärsiň ?" diýilip...

DOWAMYNY OKA
acharsoz
 • 0
 • 27
 • 21/10/2017 08:23
 • 1 minutda oka

Моя отчизна!

Не могу молчать…. Такие чувства, эмоции переполняют сердце, душу.

Мы знали, что-то необыкновенное, великое, торжественное связано...

DOWAMYNY OKA
TDUmaksat
 • 0
 • 25
 • 21/10/2017 06:46
 • 1 minutda oka

Behişdi bedewler türkmen sarpasy

Mähriban Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda atçylyk pudagyna uly üns berilýär. Owadanlygy, gaýratlylygy, edermenligi bilen özüni tanadan behişdi bedewlerimiz bu gün dünýä arenasyna çykyp, türkmen halkynyň...

DOWAMYNY OKA
TDUmaksat
 • 0
 • 9
 • 21/10/2017 06:43
 • 1 minutda oka

Bagtyýarlyk binalary

Magtymguly Pyragynyň “Ýurt binamyz gaýym bolsun, tutulsyn...” diýip arzuwlan zamanasynda, Döwletmämmet Azadynyň ýol gurmak, bina galdyrmak, köpri geçirmek ýaly sanap geçen sogap işleriniň amala aşyrylýan döwründe halkymyz...

DOWAMYNY OKA
Adiz
 • 0
 • 12
 • 21/10/2017 05:48
 • 1 minutda oka

Sahawatly güýz serpaýy

Howurly tomsuň ýalynly epgegi biraz ýumşap, ýerini salkyn säherli güýz eýeledi. Tebigat ynsany mährem gollary bilen gujaklap, alnynda bereket saçagyny ýazdy. Babadaýhanyň arly ýyl çeken azabynyň datly miweleri ýetişip,...

DOWAMYNY OKA
Adiz
 • 0
 • 12
 • 21/10/2017 05:47
 • 2 minutda oka

1 million tonnadan gowrak pagta ýygnaldyTürkmenistanda 1 million tonnadan gowrak pagta ýygnaldyhttps://tm.hronikatm.com/2017/10/turkmenistanda-1-million-tonnadan-gowrak-pagta-yygnaldy/19-njy oktýabrda Türkmenistanda 1 million tonnadan gowrak “ak altyn” döwlet...

DOWAMYNY OKA
garagumly111
 • 1
 • 49
 • 20/10/2017 08:45
 • 1 minutda oka

Prezidenti RF-nyň DIM-niň başlygynyň orunbasaryny kabul etdiPrezidenti RF-nyň DIM-niň başlygynyň orunbasaryny kabul etdi18-nji oktýabrda Türkmenistana RF-nyň döwlet sekretary – daşary işler ministriniň orunbasary Grigoriý Karasin gelip, prezident Gurbanguly Berdimuhamedow we...

DOWAMYNY OKA
garagumly111
 • 0
 • 44
 • 20/10/2017 04:22
 • 1 minutda oka

Tawus Arslan bilen internetde ýazyşýanyna begenýärdi. Arslan Tawusy çyn ýüreginden söýerdi, emma olar diňe aýda 1-2gezek duýdansyz mekdepde biri-birini görüp bilerdiler. Tawus Arslanyň söýýändigini bilýärdi. Tawusyňam...

DOWAMYNY OKA
Lal
 • 1
 • 63
 • 20/10/2017 03:46
 • 3 minutda oka

Futbol hakynda degishmeBir gün içhlerini döküşdi dostlar,

Futbol oýnamakdy käri olaryñ.

Durmuş,futbol,söýen ýarlary hakda,

Söhbete başlady bary olaryñ.Birinjisi diýdi söýgüli ýarym

İçginräk seretseñ Messä meñzeýär.

-O...

DOWAMYNY OKA
Lal
 • 4
 • 98
 • 19/10/2017 02:16
 • 1 minutda oka