Bilmeýän türkmençe sözlerimiz

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Düýn-öňňünlikde bir dostum bn türkmençe bir söz barada düşünişip bilmedim. Ol maňa ol sözüň türkçedigini aýdýar, men hem türkmençedigini. Men türkiýede okadym, ol başga bir döwletde, ýöne olam türkleň uniwersitetinde okady. Indi, ikimizem, elbetde, türkçäň täsirinde bolýas. Ýöne ikimizden...

Dowamy »

2372 18
Köneler, ata tarapyndan 15 years ago

Iň aktiw agzalar

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Soňky wagtlar men talyplara kän girmän başladym. Myhman bolup okaýan, ýöne jogap bermek islegi kän ýokdy. Ýene-de aram-aram girip, ýazgylar we jogaplar ýazýardym.

Soň pikir edip gördüm. Öňki dizaýnly talyplarda iň aşakda "iň aktiw agzalar" diýip sanaw durýardy, şoňa gözüm d...

Dowamy »

2537 44
Köneler, ata tarapyndan 15 years ago

X manat = y tumen

menin bir soragym bar?! nache chalt/tiz jogap tapyp bilsem menin peydama boljak. soragym shu: turkmen manady bilen eyran tumeninin kursy nachedenka?! shuwagtdan sagbol aydyan jogaplajaklar.

Dowamy »

1848 3
Köneler, hoshowaz tarapyndan 15 years ago

Yas Juwanlaryn Yash Tapawudy

Salamaleykum halayyk,sizin aglabanyz talyp yashlar bolsanyzam ,durmushda oz den dushlarynyzdan tapawudynyz az daldir, men size bir sorag bilen yuzlenmekci,
durmushda bile mashgala gurmakcy bolyan iki yash juwanyn arasynda yash tapauwudy nacerak bolmaly? ynha shu soraga her kim oz pikirini yazsa begenerdim.sag bolyn.

Dowamy »

2780 30
Köneler, lionlion tarapyndan 15 years ago

Omrin manysy

gadyrly pikirdesler "ynsan omrinin manysy"namedeka?
adamzat kamillik yasa yetenden son(yetyanca) ilkinji adimde haysy yoly saylasa gowy?
hunar(eklenc yoly)
ylym-bilim
mynasyp yar
bu yollaryn hemmesini saylamak(byrlykda) basardarmy?
esasan gyzlarmyza unsi ceksek "elim isli bolandan manlayym g...

Dowamy »

1851 5
Köneler, kirpik tarapyndan 15 years ago

Toy chakylygy

salam oglanlar gyzlar!yakynda dost oglanlaryn birinin agasy oylenya velin shonun toyuna chakylyk tayyarlatjak bolyarys!bize turkmence chakylygyn ustune yazyp boljak birje bent goshgy ve yzyna yazyp boljak tekst gerek!
Gaty gyssagly bilyan goshgularynyz ve tekst yazyp berip biljeginiz bar bolsa gayrat edip yazarsynyzda!
Son toynuza cag...

Dowamy »

1933 1
Köneler, garakchy tarapyndan 15 years ago

Yagshy niyet yarym dowlet

najire dostlar we joralar?!
mende sheylerak pikir doredi:
shu gun internetde kabir zatlar barada maglumat yygnap otyrkam wikipedia.org'a girdim. shol adrese herkim uygeshiklik girizip biler diylip yazgyly eken.
menem pikir etdim: shu site'y turkmencha terjime etsek! meselem bolmanda herkim oz yashayan yeri(oba, shaher) barada m...

Dowamy »

2179 2
Köneler, hoshowaz tarapyndan 15 years ago

Toý sazlary!

Türkmen toýlarynyň bezegi, azerbeýjan tans sazlary. Azerileriň iň gowy başy çykýan zatlary aýdym-sazmyka diýýän, olaryň sazlaryny diňläp doýup bolanok, her diňläňdede toýlar ýadyňa düşüp gitýär. näme üçin biz beýle aýdym-sazlar düzüp bilemzok, aýdym saza gezek gelende biz azarilerden gaty yzda...
"bagşylardan talyplar üçin azerbeýjan tans ça...

Dowamy »

2724 11
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 15 years ago

Türkmenistan eğitim sistemi

Merhabalar,

Değerli Kardeşlerim,Türkmenistan okul müdürleri ile ilgili bir tez çalışması yapmaktayım.Fakat,kaynak bulamıyorum.Türkmence bilgim de araştırma yapmak için yeterli değil...Bu konuda yardımcı olur musunuz?

Daha önce Türkiye'de okuyan Türmenistanlı kardeşlerimle görüştüm ama nedense bilgi vermekten kaçındılar...

Dowamy »

5090 11
Köneler, by_man tarapyndan 15 years ago

gözüme linza dakdym çykaryp bilemok

Gözüme linza dakdym şugün, dakman geçeyin. Çykaryp bilemok we yatip bilemok :(. Internetden köp sapak tapdym öwredyan yöne başaramok.


Uff çykaryp bolanogay, yüregim bulaşyp gitdi. Nametsemkam?

Dowamy »

2627 17
Köneler, shahyr tarapyndan 15 years ago

Gündelik kynçylyklara,peýdaly maslahatlar

ýazga nähili at goýjagymy bilmän şuny goýaýdym. diýjek bolan zadym, gündelik durmuşda gaşylaşylýan kiçi kynçylyklar düzeltmegi aňsatlaşdyrýan zatlar. Meselem bir gazetde okadym, eger telefonyňyz suwa gaçsa ony içi bürünç(tüwi/dary)bilen doldurylan gaba salyp gapagyny ýapyň diýýär we tüwi telefonyň içindäki çyglygy özine çekýär, we telefonyňyz öňkis...

Dowamy »

2052 10
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 15 years ago

Menin uchin oran mohum

agzalar we myhmanlar! hemmanize hudaytagaladan uzak we hayirli yash, durmushunyzda ustunlik, iki dunyanizin abat bolmagyny dileyan.
men birzatlar yazjak weli gen gormersinizda! belki bu mesele barada birinji gezek yazylyandyr, belki-de daldir. yone ozuma durmushymda birinji gezek sheyle zady yazjak internedin usti bilen.
aranyzda meni...

Dowamy »

2456 30
Köneler, yalnyz tarapyndan 15 years ago

salam

hemmelere salawmaleykim men taze geldim we shu sayta agza bolanima gaty shat

Dowamy »

1736 6
Köneler, hoshyurek tarapyndan 15 years ago

Türkmen tagamlary we bişirilişleri


Dünýaň iň baý kühnýalary Fransuz we Hytaý kühnýalary diýýärler(türklerem biziňki diýýär). Ýöne naharlaryň tüýsi köp bolanda ne peýdasy bar arasynda ibaly iýer ýaly zat bolmasa! Meselem türklerde "imam bayıldı" we "karnı yarık" naharlary şol bir zat ýöne azyjak üýtgedip iki nahar edäýipdirler.

iň gowysy biziňkilaý, görünişleri...

Dowamy »

17152 41
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 15 years ago

Aşgabat + FOREVER

Salam oglanlar! Aşgabat plus gruppasyny bilyan bolsanyz şondaky gyzy tanayan bolmaly siz,şo hkada maglumat gerek mana,kim bilyan bolsa gayrat edin ! Men soyyan ow şony lay,aşyk men oow!!!

Dowamy »

1427 2
Köneler, atashka89 tarapyndan 15 years ago

taze grupba acmak meselesi!

salam gadyrdanlar!
su blog meselesi gownumden turdy.
bilemok sizin kabiriniz gaty goraymegi hem ahmal yone barde jogap yazmak we yazylan jogaby tapyp okamak hyllalla. son ucin yahoo groups da taze bir grupba achdym. su saytda edip boljak zatlary shol grupbadada edip bolar pikiri bilen...
egerde grupba gosulmak isleseniz
...

Dowamy »

2163 5
Köneler, ombudsman1984 tarapyndan 15 years ago

Hemmanizi Atawatana çagyryaryn!!!!!


Hormatly talyplar!
Sizin köpiniz daşary yurtlarda okuw gwçyarsiniz. Daşary yurtlaryn hünarlerini öwrenyarsiniz we kamil dereca yetyarsiniz. Bu öran uly we gowy zat.
Yöne men bu yerde başga bir zady bellasim gelyar. Siz daşary yurtlara yöne yere gitmeyaniz ahyryn: Diymek Siz saylanyp seçilen adamlar. Munyn şeyledigine tüys yür...

Dowamy »

2206 19
Köneler, hurmit tarapyndan 15 years ago

Ayal-erkek gatnasyklary

salam hormatly saytin agzalary, sizin pikirinizce idealniy ayal-erkek gatnasyklari su yerlerde we wezipelerde nahili bolmali?


bashlyk - sekretar

mugallym - okuvcy

bir ofiste isleyan den derejeli isgar.

gyzlarin egin-bashlari nahili bolmali, biri-birileri bilen oyun edishleri,
...

Dowamy »

2021 12
Köneler, herhili tarapyndan 15 years ago

Yone genleman??

hormatly dostlar belki beyle zat soralyanam daldir ,yone mana komek etseniz menin minnetdarlygymyn cagi bolmazdy.
men "rus" dilini doly bilemok. yone dusunyan -de gurlap bilemok. egerde sizin okde owredyan tanysynyz , ya-da sawlik bilen habarynyz bar bolsa(tolegli owredyani goz onunde tutyan) gayrat edip meni habarly edayin-de haysh!!!

Dowamy »

3069 34
Köneler, anjeli tarapyndan 15 years ago

Men "syry" bilyan, a siz?

salam gadyrly hanymlar hem jenaplar! men sizin dykkatynyza bir zady yetiresim gelyar. o zat bir nace asyrlar bari gizlin saklanyp dine saylanan adamlaryn arasynda ayan edilyardi. ol adamlar ony ulananda hemme islan zatlaryny alyp bilyardi. o zadyn komegi b/n olaryn elinde beyleki adamlaryn bilmeyan guyji bardy. yone men hem indi ony bilyarin. we si...

Dowamy »

2077 9
Köneler, Moonflower tarapyndan 15 years ago