Howwa,bu gun abadan dayzañ gyzy merjene gonsy obadan gudacylyga geldiler. Myhmany gowy garsy aldyk,habarynam aldyk. Tanamayan yerimiz,tanamayan adamlarmyz bolanson sorap-idäp goreris diyip myhmany bellibir jogap berman ugratdyk. gyzymdan sorasam-tanamok,name etseñ goysañ sonada razydyryn diydi. seylelik bn birnace wagtdan son ayal doganym bile bu gudalyñ ugryna cykdym. bardyk gonsy oba,sorap-idesek-" gül yaly masgala. ejesi suyt satyar,kakasy bn ogly ise gidip-gelip duran arassa icmeyan cekmeyan gowy masgaladyr, yone yekeje aýby bardyr-olam garypdyrlar diydiler. Heeeýýýýý garyplygam indi aýyp boldymyy???

Köneler, Abadan tarapyndan 7 years ago
  makgush 7 years ago
 • Soñ näme boldy abadan daýza? Ýa garyp maşgala diýip garşy boldylarmy?

  Onsoñam men garyp zeýrenmeli däl, Allah öz bendesini garyplyk hemem baýlyk synaýandyr. Garyplary garyplyk, baýlaram baýlyk bilen, ýöne ahyrýetde garyplyk bilen synalan bendesiniñ sogaby has ulydyr.
  Shajy 7 years ago
 • haaay ilin dili her zat diyer/ ol diyenaaa bolmabdyr/ oylonshykly tema
  gadymypaytagt 7 years ago
 • beyle wakany birinji gezek eshityan,hic kim tanamaya,bilmeya gudacylyga gelyaler.onnada sony gyzyklandyrya,garyplyga ayyp zat dal,esasy zat oglanyn,gyzynam ukyplylygy,gozyetimi.bagyt ucin kop zat gerek dal,baylygyn bolsa asla zerurlygy yok .
  lyudovik 7 years ago
 • Son yzyny yazsana toy etdilermi
  Shajy 7 years ago
 • pikirimche bu oylonma
  balamut12 7 years ago
 • garyplyk ayyp dal, ogurlyk ayyp
  virmenaard 7 years ago
 • Heeeýýýýý garyplygam indi aýyp boldymyy???
  2012-12-11 09:20:20

  yok bolanok. ony diyen wank oytyan.
  Makintos 7 years ago
 • ay name diyip name goyjak
  magnit 7 years ago
 • hahahaha ondan beterem bir ayp zat bolarmy - diyip gulupdira bir bagshy, yadyma dusenok dutarcy bolmaly
  atdow 7 years ago
 • hahahaha ondan beterem bir ayp zat
  bolarmy - diyip gulupdira bir bagshy,
  yadyma dusenok dutarcy bolmaly
  magnit | 2012-12-11 15:05:30  gyjakcam goshulupdyr
  Abadan 7 years ago
 • soñ näme boldy abadan daýza? ýa
  garyp maşgala diýip garşy
  boldylarmy?

  sonyna ozumem bilemok dogrysy,indi sorap goraymesem makgush.
  Abadan 7 years ago
 • bee öñ esitmandim magnit'in aydanyna
  gadymypaytagt 7 years ago
 • gonshyna, penjireden sorada yazaysana.
  Abadan 7 years ago
 • gonsym dala gadymypaytagt ,oba gidemde soraryn.
  gadymypaytagt 7 years ago
 • bah.oglanam gyzam gaty onat ekenler, inedada girenok bolsalar,garaz kop garashmaly eken.
  pida 7 years ago
 • eee edil beylede bolaymaly dala hou..abadan dayza gyzyny upakovka edip, muzeyda goyaysyn onda.
  sahett 7 years ago
 • estagfurylla...ýöne,aýp diýip oñarmandyr...süýji ýalandan,ajy hakykat bolsun...her dürli garyp bar...gan aglaýan garyp...pukara bolan garyp...mañzyna ýetmän aýtlamagam birhiliräk
  Guccitm 7 years ago
 • Arada menem bir waka gabat geldim
  okuwdan chykyp krusdashymlara myhmanchylyga gidipdim oyindakilerem gowy garshy alansonlar, wagtyn nadip gecheninem bilmandirin sagada seretsem agsham namazynyn wagtam girip ugrapdyr. Garaz paty-putylarymam yygnashdyryp oye howlygyp gaytdym oyin golayyna yetemde, uch sany ayal meni sakladylarda, iki koche gapdalymyzda yashayan dadish paky soramana bashladylar
  -"salam jigim"
  -"gurgunmyn ?"
  - waleykim salam diydimde yenede yolymy dowam edtirdim yanky ayallaryn biri
  -"gyyyyw jigi sen nira, men bir zat sorayjakdymda"diydi welin ayak chekdimde
  -aydyberin, yone men howlukmachrakda diydim
  ayallaryn biri
  - "jigim, sen oooooo kochede yashayan kerwen godanagyn ogly dadishi tanayanmy ?" diydide yuzime bir hili serediship durdylar. Men bolsa ona bir zat bolandyr oytdimde
  -howwa tanayan,dadish pak diyseniz hatda ony gonshy obalarymyzam tanayandyr name ona bir zat boldymy diyip soradym welin
  ayallaryn biri
  -"yokla, saglykla hich zat bolanok biz yone shol oglan barada bilayjekdimda, nahili oglan ? Agzy arassamy ? Erbet endikleri barmy " diyenden hemme zatlar dushnikli boldy asyl olar dadish paky sorag- ideg edip gelipdirlera
  -hemme zat gul yaly gowy oglan agzy burny arassa, yone name uchindir shona dadish pak diyyalerka !?! Shona hich dushinmedimda :-)
  diyen boldymda yolymy dowam etdirdim (temeny okanymdan son kellame gelen hekaya) :-)
  gadymypaytagt 7 years ago
 • ay guysanay gijan bir ceni jubikesere yada eligijane satashaymasan bashgasyna bilemok.
  Guccitm 7 years ago
 • gadymypaytagyt name agsham namazy gijanin bir cheninde okalyamy ?(guldirmesene ozinche bar yoklary)
  Guccitm 7 years ago
 • Hicle, hicden gic yagshy diyipdirler :-)
  virmenaard 7 years ago
 • pak, päkmi? pak bolsa pak name?
  Guccitm 7 years ago
 • Ay natdinay muny virmenard "pak" sozini bilenokmaý :-)
  Guccitm 7 years ago
 • Ay mena kopchilik yerde aytmadada utanyanlay :-)
  virmenaard 7 years ago
 • yazypsyn welin dushunmeyanim ucin sorapdym
  gadymypaytagt 7 years ago
 • guccitm gyz oydyan vir dushusyga cagyrya(dal bolsa bagyshla)
  virmenaard 7 years ago
 • ay senka "aydasynda goyasyn" boldy paytagt.
  Guccitm 7 years ago
 • Gadymypaytagt men gyz dal how natdinay muny :-)
  Bayramsoltan 7 years ago
 • Abadan dayzamyñ temasyny gününe goyuñ.
  virmenaard 7 years ago
 • bir wagtlar aylanyp gaydan yerim koshi :D
  httu- yokary okuw paytagt
  virmenaard 7 years ago
 • pasportyny gormedima, bilemok menem doly adyny.
  gadymypaytagt 7 years ago
 • 2 t bolonson turkmen turkdur oyddum yalnysh gerek
  virmenaard 7 years ago
 • ay bilemok mena paytagt. on bir yerde okapdym indi yadyma dushenok menem.
  gadymypaytagt 7 years ago
 • yewrey diydin anyk bilyansin oytdum yogsam menem bir yerde okapdym
  virmenaard 7 years ago
 • yewrey diyip okadymmykam???
  rainsson 7 years ago
 • temany okanymdan bir hili bolup gitdim...
  balajyk12 7 years ago
 • Gowja hekaya, ozem durmushda gabat gelyan hekaya abadan dayza sps.
  phenomen2 7 years ago
 • Virmenäärd pak namedigni bilenokmy indi?
  maria 7 years ago
 • doly ady namaka bilayjekdim
  gadymypaytagt | 2012-12-12 12:42:36

  halkara turkmen turk uniwersitedi - paytagt aga sen uçin yorite
  phenomen2 7 years ago
 • Httu'uñ aberwaturasymy maria
  Guccitm 7 years ago
 • Virmenäärd pak namedigni bilenokmy indi?
  phenomen2 | 2012-12-13 1
  hay blaa
  virmenaard 7 years ago
 • öwretmediňizaý şunam waraa
  phenomen2 7 years ago
 • virmenäärd shu gun agenda gir drujba ugratdym shon-da aydaryn
  virmenaard 7 years ago
 • bärde näme? menden başga hemme kişi düşündimika şuňa!?
  phenomen2 7 years ago
 • pak bir bosh zat bolya,yone bir tireda yadyma dushenok welin erkek adam oylenende chaga etmage ukyby yok (tök) diyilya :D
  phenomen2 7 years ago
 • göwresä daýow bolup özem gorkak bolsa "pak göwre" diýälerahow
  virmenaard 7 years ago
 • hyaaaa indi düşündim. kyn zadam däl ekenä
  Guccitm 7 years ago
 • Yok how virmenaard. Ol beyle dal
  pak - diymek chaganyn jullugine diyilyar

  (uf utanyp-utanyp zordan yazaydymay :-) )
  virmenaard 7 years ago
 • aý waraa, indi haýsy dogry bularyň? siziň özüňizemm bileňizok öýtýän.
  phenomen2 7 years ago
 • guccitm goysanahow mena beydip eshdemmok
  Abadan 7 years ago
 • Heeyy waýý bular menin temamy chat öwrupdùrlerä. Höýt beyle gùrrùnleñizi agentda ediñ!!
  virmenaard 7 years ago
 • agentde talyplardakylar yoga
  phenomen2 7 years ago
 • Virmenäärd bashlyklayyn
  Abadan 7 years ago
 • Bolmasa bolar yaly etmelida virmenaard.
  virmenaard 7 years ago
 • barsi has amatly abadan :D
  Abadan 7 years ago
 • Onda yorite chat d.p tema acmalyda
  virmenaard 7 years ago
 • onda teswirler kopelyar. turkmenistandan girmek kynlashyar eken
  akgultm 7 years ago
 • beh garyplyk ayypdiyip birinji sapar eshtyan:(
  biz ogurlyk .narkomanchylyk etseler ayp goryadik beh beh
  atdow 7 years ago
 • ay inni tuwlede gitmegem ayyp etkjek ekenler :D
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri