DOST Adam-adam adyn alaly bäri, Bir ýumrygy toýly,birisi ýasly. Dosty soñky deminde hyrkyldap ýatyr, Edil gapdalynda toý tutyar dosty. *** Ýöne welin bu dost hakyky dostdy, dostunyñ ugrunda ýurt söküp bir ýyl. Toýny kesdirdi,melhem gözledi, Emma,$aha-$aha $atuw dek ogul, Gara kesewi dek süýnüp ýatyrdy. Peýda berenokdy,hic hili melhem, Dostuñ-dosta eden melhemlerinden, döredip bilerdi belki ölihem. *** Emma,dirä welin $ypa etmedi, Bu dünýäde artyp bä$ sany ýetim. Sapagyndan tänen bä$ alma ýaly, ýa$ enäniñ etegine ga$akdy ertir. *** Emma kesel ûçin etmedi ýesir, Tapawdy yokdy,bolsañda herkim. Hökümrowandy,ol sülçüsiz zatsyz, bar madda boýunca kesýärdi höküm. *** -Bu gezek höküme howlukmady ol, pidasyn oýnady,bir ýylan kesel. Düyn oña bir bulgur awy uzatdy, bu günem uzatdy bir oýmak kesel. *** Diýmeli yzyna tesipdir kesel, guwandy dostýarlar,begendi il-gün. Enesi gülledi,misli bir erik, aýaly açyldy,misli bir bägül. *** Toý hakda maslahat gozgaldy $o gün, Ol diýdi:"Näme ücin $u wagt cenli, Maña aýtmadyñyz men toý küseýän, ataryñ gazany,getiriñ gelni". *** Toýuñ hyzmatyna ýaraman weli, Sazyn diñlemäge ýarar bu göwün. Aý onsoñam näme dostumyñ toýy, belki bir käsejik urarsam $o gün". *** Ertesi dañ bilen gitdi atba$y, gelin getirildi,toý gyzdy öýlän. Tans edip ba$lady,oglanlar-gyzlar, gün bolsa ýa$ypdy,ýa$ypdy eýýam. *** Ýa$sa ýa$y bersin gün diýilýän zat, ýa$mak ,dogmak ucin dälmidir ba$da? Wah,ol $eýle welin bu günki günüñ, ýa$y$y öñkidenem bolmaly ba$ga.

Köneler, Abadan tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir