Men özumi geñ göryarin, Men özume hayran. Gu$ surusi yaly arzuwlam kandi. Arzuwlarym bn dañymy atyrdym, Arzuwlarym bn gúni batyrdym. Maksadyma weli dusunmek kyndy. - - - - Öz arzuwlarym bn göm-gök yapraga Bürenip otyran gara bagdym men $ol baglykda bir guluñem yokdugyny Duýýardym.. $onda'da keýpim çagdy meñ. - - - - Ýalnyzlykdan zeýrenerdim kämahal, Barja aydýanymam iki söz bordy: -bizdenem geçer-dä... Salgardym elimi Ýöne $ol ellerde kuwwatam bardy. - - - - Emma öz yuregimin cetjagazynda, Özen baglan okumany syzmazdym, Göre$lerde gazanmaly bagtymy, Súyji-suyji düý$lerimde gözledim.

Köneler, Abadan tarapyndan 8 years ago
  Abadan 8 years ago
 • Bilmedim ahal,onun pikiri etmandirin. Belki seyledirem ýalta adam bolyara so manyda bolsada
  Adgjmptw 8 years ago
 • Ukyn-a gowy görýän ekenaý bu awtory kimem bolsa :-)
  Abadan 8 years ago
 • Ay, gune adamlara a$yk men,
  Öz $atlygym,öz hesretim bagtym bar.
  Ile-güne etmesemem ýamanlyk,
  Ýag$ylygy unudayan wagtym bar.
  = = = =
  Durmusy seyle bir yurekden söýýän,
  Te$nesi men-ölüp-öçup baryaryn,
  Käte öz-özumden hos bolup,
  Belent dagyñ depesinden garaýaryn.
  = = = =
  Ýag$y ýa ýaman bolaryn diyip,
  Bu dunýäde ýa$ap bolmaz $ert edip,
  Iliñ-günüñ giñligem bir gowy zat,
  Gezdirip ýör ummanynda gark edip.
  URGENCLI 8 years ago
 • ARZUW ETMEGI HEMMELER BAŞARYAR. EMMA ŞOL ARZUWY DURMUŞA GEÇIRMEGI BAŞARMAK HEMMELERE BAŞARTMAYAR

  GOWY GOŞGY EKEN. YENE-DE ŞULAR YALY GOŞGULARY YAZUP DURMAGYŇY HAÝYŞ EDYÄN
  makgush 8 years ago
 • Dogrydanam adam dine arzuw bilen ýashamaly, cunki shol arzuwlar adamyny bagtly edýändir! Sagbol abadan, gowy goshky! Ýene ýetirip dur.
  maysashka 8 years ago
 • mechty zbudutsa GAZPROM))
  littil 8 years ago
 • sposiba bize ýetireniň üçin
  Abadan 8 years ago
 • Üýtge$ik görüp ýazaýdym. Sag boluñ okanyñyza : )
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri