Tmcell

Salam agzalar! 4-5 günden bäri "tmcell-altyn asyr" hyzmaty telefon nomerlerden pul tutmady, indem puluñy ýumurýalaý, keýpinemika?!

Dowamy »

1248 46
Köneler, 9 years ago


Tmcell internet komek gerek!

Salam agzalar! Shu tmcell internet nastroykasyny bilyanin yokmy, açylysh usulyny "samsung" telefonynky gerekdi. Yany "googleden" gozlap hiç tapmadym, bilyaniniz bar bolsa aydybilmersinizmi. Hemme telefon markasynynky yazsanyz hasam gowy bolardy, bashga agzalara-da komek bolar yaly! Hayysh!!!

Dowamy »

1293 22
Köneler, 9 years ago


Talyplar.com

Shu Kerim agany (jayy jennetden bolsun beyik shahyryn) naçe owsenem barden gaydyarmyka diyyan. Aramyzda yogam bolsa, biz yalylary entegem yola salmagyny dowam edyar. Menem shu "talyplarcoma" gelmegime komek eden shu Kerim aga boldy. "Beh o nahili bolyaray, ol bu jahanda indi yoga" diyyanlerinizem bardyr, ine sheyle:
Interneti yany açyp, owr...

Dowamy »

2184 33
Köneler, 9 years ago


Uklap bilmeyan bolsanyz...

Salam agzalar! Yany shu yazgyny gordumde size yetirayin diydim, belki peydasy deger! Eger ukusyzlykdan ejir çekyaniniz bar bolsa.
Ukusyzlyga uçranynyzda, ilki bilen-a newropotologa yuz tutmagy unutman. Galyberse-de, shu ashakdaky emleri ulansanyz bolar.

***

Eger yokary gan basysh keseli yok bolsa, onda yatanyny...

Dowamy »

1543 62
Köneler, 9 years ago


Internet habarlary

Kompyutere gozuniz bilen buyruk berin

Mart ayynyn 1-5 aralysynda Germaniyada geçirilen "CeBIT 2011" tehnologiya sergisinde unsi çeken tazeliklerin biri hem "Tobii" shereketinin goz arkaly kompyutere buyruk bermek tehnologiyasy boldy. "Lenovo" hem-de "Tobii" shereketlerinin sergide gorkezen laptor kompyuterlerinde goz arkaly kartadyr...

Dowamy »

898 5
Köneler, 9 years ago


Otuz gelyar!

Bir gun biri oyune gyssagly jan edyar:
-Alo, keywany, menin shu wagt uzak gepleship durmaga wagtym yok. Shu gun agsham bize Otuz myhmançylyga barjak diydi, tayyarlyk goreweri.
-Ay-u, kakasy, çala eshidilyar, shu artyp telefonymyzam sonky dowurde gowy eshitdirenok. Çalhsay diysem, senem uzaklashdyryp yorsun. Myhman geljek diydinmi? Ki...

Dowamy »

1180 23
Köneler, 9 years ago


Terbiye-tertip-dowur

Bu bolan waka. Haçan nirededigin bilemok, haçan eshidenimem yadymda dal, yone çyndygyna welin shubhe yok.
...Goja hamyla gelnini gudalaryna - atasy oyune akitmeli bolupdyr. Natjek, ogul-a ishde, gun batanson dolanjak oye, enelerem oy-ojak ishine mubtela, yuwurjilerem entek çulperak. "Gyssagly gelsin" habaram herna eygilik bolsun weli, derr...

Dowamy »

1042 8
Köneler, 9 years ago


Jadyly mukam!

Agzalar mena gepi kopeltman gonumel tema bashlayjak! Siz "jadyly mukam" telebasleshigini goryanizmi?! Dogrymy aytsam mena goremok sonky dowur, sebabi Mahri Goçowa yok! Namuçin agzayan diyyansiniz yenede shony, onem açyldy shol hakynda tema, ozunizem bilyansiniz.
Esasy sebabi yaylymda sonky dowur Mahri yaly kadrlar yok, Mahri yaly yany ugruga...

Dowamy »

1235 6
Köneler, 9 years ago


Degishmejikler!

Agzalar salowmaleykim! Nahili nowruz bayramchylygyny gowy gechirdinizmi, yada entegem achylybilman otyrmysynyz, bu gunem dowam edyarmi ya...?! Ay bolya janynyz sag bolsa bolar! Gelin onda degishmejik yazalyn, her kim bilyaninden birki anekdotjyk oklap gitse bor shutayyk, ay bolmasa okap chalaja gulsenizem bolar! Mena gepi kopeltman degishma bashlay...

Dowamy »

1265 18
Köneler, 9 years ago


Sähetli günleri nädip bilmeli?

Birnäçe yrymlaryñ manysyny hiç bir düshündirmesiz hem añmak bolýar. Ýöne "Gelin getirilende garhsysynda ýyldyz bolsa, gelen öýüne aýagy düshmeýär" diýen yrymyñ manysyny bilmek, olaryñ talaplaryny berjaý etmek añsat däl. Sebäbi garshyñda ýyldyz bar-ýoguny bilmek üçin, onuñ haýsy ýyldyzdygyny, haçan haýsy tarapdan dogýandygyny, onuñ toý-niýet edilen...

Dowamy »

2532 12
Köneler, 9 years ago


Turkmen kafe

Salam agzalar! Men ashakda turkmen kafe diyen saytyn ichine girip gordum, tuweleme!!! Ichinde islan gerek aydym-sazlaryny tapsa boljak eken! Shol sayty kimem achan bolsa tanryyalkasyn, Allam ona uzak yash bersin!!! Tuys men gozlap yoren saytym bolsa natjek, gerek aydymyny tapsa boljak eken. Agzalar men sizden birje-de hayyshym bar, shol sayta agza...

Dowamy »

1400 9
Köneler, 9 years ago


Internet habarlary!

Ilkinji "iPad" gazeti çykdy!
Tehnologiýanyñ ösmegi hemme ugurlar bilen bir hatarda aragatnashyga-da öz oñyn täsirini ýetirýär. Biz indi internet ulgamy arkaly dünýäniñ dürli ýurdunda bolup geçýän täzelikler, açyshlar, dürli ugurlarda gazanylýan üstünlikler barada habardar bolup bilýäris. AB$-da "News Corp" shereketine degishli "The Daily" ga...

Dowamy »

779 5
Köneler, 9 years ago


Google

Salam agzalar! Men size berje berjek soragym bar. "Google" gözleg saýtyny bilmeýäniñizä ýokdur! Siz ilki "Google saýtynyñ döreýish taryhyny bilýañizmi...? Ol ilki ishe bashlanda biriniñ ýönekeýje garajynda ishe bashlady! Soñam dunýä belli gözleg saýty boldy. Sizi iñ bolmanda "Google" sözem gyzyklandyrsa gerek, ol sözüñem bir taryhy bar. Men sizden...

Dowamy »

1060 9
Köneler, 9 years ago


Opera mini

Salam agzalar! Men size ilki bilen aytjak bolyan zadym, men talypcomun kop agzalary bilen kan sms alyshyan. Olar menden talypcomun agzalaryna, kop salam aytmagyny hayysh etdiler. Gynanchly yeri olar shu gunler opera mini wersiyalarynyn Turkmenistanda ishlemeyandigini aydyarlar. Talypcomda dushushyp bilmeyandiginden zeyrenyarler. Ozunizem pikir edya...

Dowamy »

1473 15
Köneler, 9 years ago


Dilçi

-Mojnomydyr, oglanlar!
-Geliñ, geçiñ, ýashuly.
-Shu ýeri gazýetiñ redaksiýasymy?
-Hawa.
-Çort wozmi, häliden bäri gözläp lütüm çykdy.
-Onda ýadansyñyz, agam. Oturyñ.
-Spasibo. Men bir ish bilen geldim. Özem gaty srýozny ish.
-Aýdyp oturyñ.
-Ponimaýesh, bi soñky döwürde dilimiziñ ishini gördüle...

Dowamy »

931 6
Köneler, 9 years ago


...sumak

Kitapdan mas ýüklenen bir kishi ýola sygman barýardy. Gyzyll humy tapan ýaly, öz-özünden ýylgyryp, öz-özüne bir zatlar diýýärdi. Shu halda ol kishi öýüne gelip, köwshüni hem çykarman, göni içki otaga geçip gitdi. Ol kitaplary wawwasy bar ýaly usullyk bilen stoluñ üstünde goýup, olaryñ içinden gyzyl sahaplysyny eline aldy. Kitabyñ ortarak bir ýerin...

Dowamy »

1010 13
Köneler, 9 years ago


Bagt!

Salam agzalar! Geliñ pikir alshalyñ, biz mydama bagt hakynda, bagtly bolmak hakynda arzuw edýäris! "BAGT" bu sözde gaty kän many bar, biziñ düshünýän, düshünmeýän oý-pikir hyýallarymyzyñ, arzuwlarymyzyñ bary jemlenip bir pikire gulluk edýär! Olam "BAGT"!!! Hemme adamam özgäniñem bagtsyz bolmagyny islemeýär, özüniñem bagtsyz bolmagyny islemeýär! Men...

Dowamy »

1171 16
Köneler, 9 years ago


Facebook

Salam agzalar! Size bir soragym bar, jogap berersiniz diyip umyt edyan?!
1) "Facebook" saytyny doreden yash oglan kim?
2) Ol nache yashynda "Facebook" saytyny doretdi?
3) Ol yenede bir zady ondurmekchi bolyar, on ondurmekchi bolyan zady name?
Shu soraglara dogry jogap berene menden ullakan sag bolsun!

Dowamy »

1092 11
Köneler, 9 years ago


Ýekeje maslahat!

Salam agzalar! Size birje maslahatym bar, egerde kabul etseniz!? Men shu gun irden patada boldum, shonda sheyle waka boldy: men birinin yedisine gorundim, shonda patada otyrkak molla tebarek chykyp okap ugrady. Bizem sessiz-uynsuz dinlap otyrdyk, sinegem wyzlasa eshdilyardi sho wagt. Birdenem gapdalragymda oturanyn telefonyna jañ geldi, ol gorgulem...

Dowamy »

840 6
Köneler, 9 years ago


Ansatjak sorag?!

1) Interneti döreden adam kim?
2) Ol interneti nache yashynda doredipdir?
3) Haysy uniwersitetde okapdyr?
4) Shu wagt ol nache yashynda?
5) Ol shu wagt dunyade baylygy boyuncha nachinji orunda baryar?
6) Onun kompaniyasynyn ady name?
7) Ona uniwesitetde okanlygy barada talyplyk shadatnamasyny hachan gowshur...

Dowamy »

1223 16
Köneler, 9 years ago


Arzuwlar, arzuwlar gözel azuwlar, anha uçup barýar asmanda guwlar!

Salam agzalar! Ilki bilenä men siziñ durmushda arzuw eden beýik maksatlaryñyza yetmegiñizi ýüregimden arzuw edýän! Meñ aýtjak bolýanym adamda arzuw kän, hemme eden arzuwyña ýetibem bolanok. Belki ýetenlerem bardyr, goý olar yeten arzuwlarynyñ hözirini görüp bagtly durmushda ýashasynlar! Men ýetip bolmadyk, gursagymyzda shol arzuwlygyna galan arzuwl...

Dowamy »

1031 16
Köneler, 9 years ago


Kerim shahyryñ ýazgylaryndan!

Bahylçylyk köplenç halatda diñe asgyn bilen güýçliniñ arasynda döreýär: asgyn güýçlini gabanýar.
Zehinli ýashlaryñ kärdeshleñ arasynda bahylçylyk bolup bilmez. Bolaýsada, ol wagtlaýyn häsiýetli düshünishmezligiñ, özüne artygrak baha kesmegiñ geçegçi shemaljygydyr.
******
Täze pikirler, täze kapiýalar, täze meñzetmeler... Elb...

Dowamy »

801 4
Köneler, 9 years ago


Degishma dushunyanlere!

Salam hormatly talypcomun agzalary! Men sizi ilki bilen indiki yetip gelyan 2012-nji yylynyzy tuys yurekden gutlayan! Goy sizin 2013-nji yylda gorjekleriniz dine gowulyk bolsun! 2014-nji yylynyz dine shatlykly showhunly yyllaryn biri bolsun! Indi bolsa gelin anekdot aydyshalyn, ol anekdotam bir yada iki uch sozden ybarat bolsun, shol sozem bir gulk...

Dowamy »

2344 60
Köneler, 9 years ago