Gamgyn bolma

Gamgyn bolma!çünki sen düýn gynanyp-gaýlyp darygyp gördüñ,saña gara shaýlyk haýry degdimi?ishiñ ugrukmady,gynananyñ bilen üstünlik gazandyñmy?ena-atañ aradan chykdy,öte gyýlanyñ bilen yzyna direlip geldimi?söwda-da chökdüñ,gaýga chümdüñ,daryganyñ bilen ýitgiler girdejä öwrüldimi?
Gamgyn bolma! Sen bir bela-beter üçin gama batdyñ,gaýta esse-e...

Dowamy »

1509 24
Köneler, 10 years ago


Itçe bolmadyñyz

Bir ýurtda bir patysha bardy ol örän zalym bolupdyr.onyñ äpet uly itleri bar eken.kime gahary gelse shol adamy itlering oklardy.ony bir gowy weziri maslahatchysy bolupdyr.ol patysha bir nä4e ýyl gulluk etýär.ýöne özûniñem bir gün itleriñ öñune zyñyljagyny bilýärdi.shonuñ üchin ol it bakar bn dostlashyp günde itleri et äkelip itleri özüne öwrenishdi...

Dowamy »

1384 36
Köneler, 10 years ago


Betje goshgy.dar awtobusda

Hol awtobus gidýä diýip eshitdik
ylgadyk baryp gapa ilteshdik
dört depgini iýip ortara düshdik
hyryn-dykyn bolup dar awtobusda.
Awtobusyñ içi herç bolup doldy
iki adamlyk mesta on adam aldy
eý gitjek diýeniñe üç sagat boldy
öldirdiñaý bizi dar awtobusda.
Benziniñ ysyna gözümiz ýashardy
...

Dowamy »

1979 22
Köneler, 10 years ago


Ýee.geling shaka-2010mail.ru

Salam dostlar gowjamysyngyz.näme tazelik?taze gelenler tanshalyng dostlashalyng siz bilen.shaka-2010mail.ra ugradaýsangyz sizem

Dowamy »

1311 34
Köneler, 10 years ago


Söýgimi ýa dostluk

Salam hormatly agzalar.dostluk gûýçlimi ýada söýgi.eger siz bir gyzy(oglany) söýsengiz onam sizing dosdungyzam(jorangyzam) söýse siz gaýsyndan ge4erdingiz.dost hökman gerik ýa söýgiling haýsy has gerek birini saýlañ

Dowamy »

1217 23
Köneler, 10 years ago


Ýene görishýänçäk dostlar

Salam dostlar nähili ýagdaýlar.men indi kän bu ýerde bolman.kä wagt gelip duraryn ýöne.men siziñ hemmäñiz bilen sag bollashýan dostlar.bu inte gaty erbet zyýanly göze.gözi zaýalaýar shu wagt bildirmesede soñ bildirer.sizede kän girmek maslahat beremok.hosh sag boluñ dostlar

Dowamy »

1191 28
Köneler, 10 years ago


Kim haçandan bäri agza?

Salam hemmä.men shu ýerde 2010 05 17den bäri agza we 10 ýazgym 943 jogap ýazdym.sizim haçandan bäri agza we näçe ýazgy näçe,jogap ýazdyñyz shu barada aýdaýyñ?

Dowamy »

1114 12
Köneler, 10 years ago


Diss

Copan gördüñmi,indi bildiñmi,
masgara bolup sen galdyñmy,
ýada ýene boshlaryñkyny göterjekmi
gördüñmi,galdyñmy indi kimiñ nähilidigini bildiñmi,bildiñmi
dost diýenimiz görüp boldy
biziñ betdigimizi görüp olañ götü bishdi
bize meñ zejek bolup olar sögündi
iñ soñy olaryñky basha barmady
gangsta...

Dowamy »

2100 117
Köneler, 10 years ago


Biderek zatlar kän

Salam hemmä!men bir zada haýran galýanda.shu ýerde kim-kimi tanaýa,kim dogrusyny aýdýa düshünemok.siz bolsa dost,dostjan,jigim,jigimjan diýen bolshup ýörsüñiz.kim bilýä gyz diýip ýörenler oglanmy oglanlar gyzmy belli dälow.ol adam nähildigini bilmeýäñiz.ýada bärde urushan bolýañyz.mertlik bilýäñizmi shu ýerde urushmany.menä shu ýerden gangstary hem...

Dowamy »

1463 46
Köneler, 10 years ago


Minnetdarlyk

Sag bol dostjan sen hakyky dost crash.goldaýan diýip ýörenleñ birem gelip goldaw berip bilmedi.dost diýýänleriñ hiç haýsysy habar almady.çyn dost shular ýaly günde belli bolýar eken.meñ talyplar.comda dosdum köp diýip ýördüm ýöne beýle däl eken.dushmanlarymda maña dostlamy tanap bermäge köpek etdi.dostlamdan diñe sen kömek etdiñ goý alla seni arzuw...

Dowamy »

1067 15
Köneler, 10 years ago


Ýashaýyshyñ manysy nämede?

Salam agzalar.kim näme üçin ýashaýar näme üçin ýashaýas?bu durmushda näme üçin ýashamaly shular barada öz pikriñizi aýdaýsañyz

Dowamy »

1410 35
Köneler, 10 years ago


Yatlarsyng meni

Bu gün aýra düshdi durmush ýolumyz
belki bagtly gün ýatlarsyñ meni
aýralyk derdi bar meniñ bashymda,
ýatsam düýshümde gezsem hushymda,
sheýdim däli boldum juwan ýashymda,
belki gaýgy-gamda ýatlarsyñ meni.
Eliñ bilen öz bagtyñy ýatyrdyñ,
ömürlik ýan ýoldashyñy ýitirdiñ,
düshünýän düshünýän saña...

Dowamy »

1288 22
Köneler, 10 years ago


Yashayanyngyza shukur eding

ýaşasam men ýashasam ýeňil bolsun kyn bolsun iň soňy shoňa şükür
aglasam men aglasam golda meni diý maňa göz ýashlaryňy süpür

Dowamy »

940 6
Köneler, 10 years ago


Erkinlik

salam agzalar bu tema erkin islän zadyňyzy ýazyp birsiň.isle gybat ediň,tanyshyng,dostlashyň,söýüshiň,degishing,sorag beriň bir biriňe isläzadyng ýazyp bilersiň(öte geçmäň)

Dowamy »

1616 51
Köneler, 10 years ago


Dostluk

Hemmä salam menem dost dogan bolmak isleýän

Dowamy »

1670 59
Köneler, 10 years ago