Salam hemmä!men bir zada haýran galýanda.shu ýerde kim-kimi tanaýa,kim dogrusyny aýdýa düshünemok.siz bolsa dost,dostjan,jigim,jigimjan diýen bolshup ýörsüñiz.kim bilýä gyz diýip ýörenler oglanmy oglanlar gyzmy belli dälow.ol adam nähildigini bilmeýäñiz.ýada bärde urushan bolýañyz.mertlik bilýäñizmi shu ýerde urushmany.menä shu ýerden gangstary hemde crashy tanaýan bashga hiç kimi tanamaýan.diýjek bolýan zadym wagtyñyzy biderek zatlara sarp etmäñ.nämä gerek shu zatlar heý bir peýda barmy shu zatlardan barsy bideregow meniñ pikrim

Köneler, shaka tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir