Hol awtobus gidýä diýip eshitdik ylgadyk baryp gapa ilteshdik dört depgini iýip ortara düshdik hyryn-dykyn bolup dar awtobusda. Awtobusyñ içi herç bolup doldy iki adamlyk mesta on adam aldy eý gitjek diýeniñe üç sagat boldy öldirdiñaý bizi dar awtobusda. Benziniñ ysyna gözümiz ýashardy pakryshkañ däl agam diskañam maýshardy ýa kassyñ barmy sary awt-da. Dishimiz shakyrdam,aýagymyz doñdy gysylmakdan ýaña gahyrga syñdy münmegem añsat däl düshmegem kyndy ýogsa gitjek däl biz sary awt-da. Shafýor süräý diýseñ ine ugradyk ynha ugradygyñ bilenem 3 sagat durdyk ynha ugradygyñdanam biz bogaz boldyk dogmaga az galdy dar awt-da. Barymyz gygyrdyk eý inim shofur sürjek bolsañ sür bolmasa dûshür 2-nji etazyñ bolsa mündir bolmasa sür gyrrrdyññ dar awt-da. Shonda-da sürüji nä razy boldy aý bolýada diýip ornuna mündi hudaýa shükür çyramyz ýandy ahyry ugradyk dar awt-da ýeke aýakda barýan turba asylyp birinji gruppa inwalid bolup weteranlar ugrady dar aw

Köneler, shaka tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir